Quyết định 5054/QĐ-UBND Hà Nội 2019 chỉ giới đường đỏ tuyến đường ĐH02 huyện Hoài Đức

Thuộc tính văn bản
Quyết định 5054/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường ĐH02, huyện Hoài Đức, tỷ lệ 1/500
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5054/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 13/09/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

---------------
Số: 5054/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường ĐH02, huyện Hoài Đức,
tỷ lệ 1/500.

Địa điểm: xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức.

------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phưong số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông Vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quy hoạch phân khu đô thị S2, tỷ lệ 1/5.000 được UBND thành phố  Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 16/01/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về chủ trương đầu tư 26 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 4895/TTr-QHKT-HTKT ngày 30/08/2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường ĐH02, huyện Hoài Đức, tỷ lệ 1/500 với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Điểm đầu tuyến (điểm 1): tại điểm giao với tuyến đường liên khu vực nối 2 phân khu S1, S2-tuyến số 1.

- Điểm cuối tuyến (điểm 8): tại vị trí nối với tuyến đường phía Nam Khu đô thị Nam Quốc lộ 32.

- Tuyến đường có chiều dài khoảng 1,62km thuộc địa phận xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức. Hướng tuyến đường xác định phù hợp với Quy hoạch chung, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phân khu đô thị S2 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Cấp hạng tuyến đường: Đường cấp khu vực (loại đường chính khu vực).

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường: B=30m, gồm hai lòng đường xe chạy 2x7,5m, dải phân cách giữa rộng 5m, hè đường hai bên rộng 2x5m. Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường sẽ được xác định chính xác theo dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được xác định thông qua tọa độ của các điểm khống chế, điểm chuyển hướng, các thông số kỹ thuật ghi trực tiếp tại bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy, được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

5. Các nút giao thông trên tuyên đường:

Các nút giao trên tuyến đường theo quy hoạch xác định là giao bằng. Các tuyến đường ngang dọc theo tuyến đường sẽ được nghiên cứu, xác định cụ thể theo các đồ án Quy hoạch chi tiết, Dự án hai bên đường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt.

- Giao UBND huyện Hoài Đức:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liền quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt cho UBND xã Đức Thượng và các cơ quan liên quan để tổ chức quản lý theo quy định.

+ Triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện cắm mốc giới thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình triển khai Dự án đầu tư tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

- Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, Chủ tịch UBND xã Đức Thượng chịu trách nhiệm tổ chức quản lý việc xây dựng các công trình dọc theo chỉ giới đường đỏ được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc;

Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dung,Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức; Chủ tịch UBND xã Đức Thượng; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);

- Các PCT UBND TP;

- VPUBTP: CVP, các PCVP,

các phòng: KT, ĐT(Thực,Năng), TKBT;

- Lưu: VT, ĐT

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thế Hùng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực