Quyết định 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------
Số: 44/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 7 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2016/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 10 ngày 12 tháng 2012 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 30 ngày 3 tháng 2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Đề án), cụ thể như sau:
1. Mục I Chương I của Đề án được sửa đổi như sau:
“I. Sự cần thiết xây dựng đề án
Theo mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016) thì các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ (trong đó có Quảng Ngãi) phải có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và theo nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 287/TB-UBND ngày 21/10/2016 đã thống nhất xác định đến năm 2020 có 98 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án) và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND) chỉ đưa ra mục tiêu đến năm 2020 có 78 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vì vậy, việc sửa đổi một số nội dung Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi là hết sức cần thiết để phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.”
2. Mục II Chương I của Đề án được sửa đổi, bổ sung như sau:
“II. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án
- Quyết định số 206/2004/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25 ngày 02 tháng 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 2052/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020;
- Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;
- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;
- Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”.
- Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
- Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020;
- Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020;
- Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.”
3. Khoản 2 Mục I Chương III của Đề án được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Mục tiêu cụ thể
Đến cuối năm 2016, đã có 26 xã đạt tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 gồm: Bình Dương, Bình Trung, Bình Thới huyện Bình Sơn; Tịnh Trà, Tịnh Giang huyện Sơn Tịnh; Nghĩa Lâm, Nghĩa Hòa, Nghĩa Thương, Nghĩa Phương, Nghĩa Sơn huyện Tư Nghĩa; Hành Thịnh, Hành Minh, Hành Thuận, Hành Nhân, Hành Đức, Hành Thiện, Hành Trung, Hành Phước, Hành Tín Đông huyện Nghĩa Hành; Đức Tân, Đức Nhuận huyện Mộ Đức; Phổ Vinh, Phổ Hòa huyện Đức Phổ; Long Sơn huyện Minh Long; Tịnh Khê, Tịnh Châu thành phố Quảng Ngãi (riêng trong năm 2016 đã có 12 xã đạt tiêu chí số 02 về giao thông, gồm: Bình Thới huyện Bình Sơn; Tịnh Giang huyện Sơn Tịnh; Nghĩa Thương, Nghĩa Phương, Nghĩa Sơn huyện Tư Nghĩa; Hành Nhân, Hành Đức, Hành Thiện, Hành Trung, Hành Phước, Hành Tín Đông huyện Nghĩa Hành; Phổ Hòa huyện Đức Phổ). Giai đoạn 2017 - 2020 có thêm 72 xã đạt tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, trong đó: Năm 2017 thêm 18 xã, năm 2018 thêm 19 xã, năm 2019 thêm 18 xã và năm 2020 thêm 17 xã (nâng tổng số xã đạt tiêu chí giao thông vào năm 2020 là 98 xã), cụ thể:
- Đến cuối năm 2017: Có 44 xã đạt tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
- Đến cuối năm 2018: Có 63 xã đạt tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
- Đến cuối năm 2019: Có 81 xã đạt tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
- Đến cuối năm 2020: Có 98 xã đạt tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Tổng hợp danh sách 98 xã đạt tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đến năm 2020

TT
Tên huyện, thành phố
Số xã đã đạt tiêu chí giao thông đến năm 2015
Số xã dự kiến đạt tiêu chí giao thông lũy kế theo từng năm
Danh sách 98 xã đạt tiêu chí giao thông vào năm 2020
2016
2017
2018
2019
2020
 
I
Khu vực xã đồng bằng
13
23
39
56
70
81
 
1
Bình Sơn
2
3
6
10
14
18
Bình Dương, Bình Trung, Bình Thới, Bình Minh, Bình Nguyên, Bình Trị, Bình Long, Bình Mỹ, Bình Phú, Bình Phước, Bình Khương, Bình Thạnh Tây, Bình Thạnh, Bình Hiệp, Bình Đông, Bình Tân, Bình Thuận, Bình Chương
2
Sơn Tịnh
1
2
3
5
7
9
Tịnh Giang, Tịnh Trà, Tịnh Bắc, Tịnh Minh, Tịnh Sơn, Tịnh Hà, Tịnh Phong, Tịnh Thọ, Tịnh Bình
3
Tư Nghĩa
2
4
7
10
11
11
Nghĩa Lâm, Nghĩa Hòa, Nghĩa Thương, Nghĩa Phương, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận, Nghĩa Điền, Nghĩa Trung, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Thắng
4
Nghĩa Hành
3
8
9
9
9
9
Hành Thịnh, Hành Minh, Hành Thuận, Hành Nhân, Hành Đức, Hành Thiện, Hành Dũng, Hành Trung, Hành Phước
5
Mộ Đức
2
2
4
6
9
12
Đức Tân, Đức Nhuận, Đức Thạnh, Đức Hòa, Đức Hiệp, Đức Phú, Đức Thắng, Đức Chánh, Đức Lợi, Đức Lân, Đức Phong, Đức Minh
6
Đức Phổ
1
2
4
8
10
10
Phổ Vinh, Phổ Hòa, Phổ An, Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Thạnh, Phổ Quang, Phổ Châu, Phổ Cường
7
Thành phố Quảng Ngãi
2
2
6
8
10
12
Tịnh Châu, Tịnh Khê, Nghĩa Phú, Tịnh An Tây, Tịnh Long, Tịnh An, Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Tịnh Hòa, Tịnh An Đông, Tịnh Thiện, Nghĩa Hà
II
Khu vực xã miền núi, hải đảo
1
3
5
7
11
17
 
1
Sơn Tịnh
0
0
0
0
1
2
Tịnh Đông, Tịnh Hiệp
2
Tư Nghĩa
0
1
1
1
2
2
Nghĩa Sơn, Nghĩa Thọ
3
Nghĩa Hành
0
1
2
2
2
2
Hành Tín Đông, Hành Tín Tây
4
Trà Bồng
0
0
1
1
1
2
Trà Bình, Trà Phú
5
Sơn Hà
0
0
0
0
1
2
Sơn Thành, Sơn Hạ
6
Minh Long
1
1
1
1
1
2
Long Sơn, Thanh An
7
Ba Tơ
0
0
0
1
1
2
Ba Động, Ba Cung
8
Lý Sơn
0
0
0
1
2
3
An Hải, An Vĩnh, An Bình
 
Tổng cộng
14
26
44
63
81
98
 
(26 xã đạt tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đến cuối năm 2016, gồm: Bình Dương, Bình Trung, Bình Thới huyện Bình Sơn; Tịnh Trà, Tịnh Giang huyện Sơn Tịnh; Nghĩa Lâm, Nghĩa Hòa, Nghĩa Thương, Nghĩa Phương, Nghĩa Sơn huyện Tư Nghĩa; Hành Thịnh, Hành Minh, Hành Thuận, Hành Nhân, Hành Đức, Hành Thiện, Hành Trung, Hành Phước, Hành Tín Đông huyện Nghĩa Hành; Đức Tân, Đức Nhuận huyện Mộ Đức; Phổ Vinh, Phổ Hòa huyện Đức Phổ; Long Sơn huyện Minh Long; Tịnh Khê, Tịnh Châu thành phố Quảng Ngãi)”
4. Khoản 1, Khoản 2 Mục III Chương III của Đề án được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Nhu cầu đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn
Trên cơ sở số liệu phát triển giao thông nông thôn đến cuối năm 2015, thì tổng khối lượng đường giao thông cần phải đầu tư để đạt tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh là 3.934,14 Km, trong đó:
- Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện: 730,83Km.
- Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp: 768,77Km.
- Đường ngõ, xóm: 1.028,64Km.
- Đường trục chính nội đồng: 1.405,90Km.”
2. Khối lượng và kinh phí thực hiện
a) Khối lượng:
Để đạt được mục tiêu đến cuối năm 2020 có 98 xã đạt tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thì trong giai đoạn 2016-2020 cần phải đầu tư hoàn thiện ít nhất 2.214 Km đường giao thông nông thôn (khu vực đồng bằng 2.030km; khu vực miền núi, hải đảo 184km), quy mô kỹ thuật đảm bảo tiêu chuẩn đường cấp A, B, C, D theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020”, cụ thể:
- Năm 2016: Đã đầu tư hoàn thiện 269Km (khu vực đồng bằng 260km; khu vực miền núi, hải đảo 9km).
- Giai đoạn 2017 - 2020 cần phải đầu tư hoàn thiện ít nhất 1.945 Km đường giao thông nông thôn (khu vực đồng bằng 1.770Km; khu vực miền núi, hải đảo 175Km), trong đó:
+ Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện: 306km (khu vực đồng bằng 270km; khu vực miền núi, hải đảo 36km) với tiêu chuẩn đường cấp A hoặc B (khuyến khích thực hiện theo cấp A);
+ Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp: 311km (khu vực đồng bằng 285km; khu vực miền núi, hải đảo 26km) với tiêu chuẩn đường cấp B hoặc C (khuyến khích thực hiện theo cấp B);
+ Đường ngõ, xóm: 615 km (khu vực đồng bằng 585km; khu vực miền núi, hải đảo 30km) với tiêu chuẩn đường cấp D;
+ Đường trục chính nội đồng: 713km (khu vực đồng bằng 630km; khu vực miền núi, hải đảo 83km) với tiêu chuẩn đường cấp D.
Tổng hợp khối lượng đường giao thông nông thôn để thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2017 - 2020
ĐVT: Km

STT
Tên huyện, thành phố/khu vực
Khi lượng phân bgiai đoạn 2017 - 2020
Cộng
Đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện
Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, p
Đường ngõ, xóm
Đường trục chính nội đồng
 
Tổng cộng
1.945,00
306,00
311,00
615,00
713,00
-
Đng bng
1.770,00
270,00
285,00
585,00
630,00
-
Miền núi, hải đảo
175,00
36,00
26,00
30,00
83,00
1
Huyện Bình Sơn
551,64
80,96
63,90
172,33
234,45
-
Đồng bằng
551,64
80,96
63,90
172,33
234,45
2
Huyện Sơn Tịnh
273,84
49,35
32,57
102,62
89,30
-
Đồng bằng
204,63
36,04
25,81
88,28
54,50
-
Miền núi
69,21
13,31
6,76
14,34
34,80
3
Huyện Tư Nghĩa
257,83
49,91
35,81
99,82
72,29
-
Đồng bằng
254,72
49,61
35,52
99,82
69,77
-
Miền núi
3,11
0,30
0,29
0,00
2,52
4
Huyện Nghĩa Hành
131,65
26,11
25,62
24,47
55,45
-
Đồng bằng
108,51
22,54
22,48
22,22
41,27
-
Miền núi
23,14
3,57
3,14
2,25
14,18
5
Huyện Mộ Đức
287,83
41,90
73,85
67,80
104,28
-
Đồng bằng
287,83
41,90
73,85
67,80
104,28
6
Huyện Đức Phổ
225,81
30,37
42,32
70,98
82,14
-
Đồng bằng
225,81
30,37
42,32
70,98
82,14
7
Huyện Trà Bồng
25,33
0,00
2,76
5,79
16,78
-
Miền núi
25,33
0,00
2,76
5,79
16,78
8
Huyện Sơn Hà
33,20
11,62
11,75
5,35
4,48
-
Miền núi
33,20
11,62
11,75
5,35
4,48
9
Huyện Minh Long
2,54
0,00
0,00
0,73
1,81
-
Miền núi
2,54
0,00
0,00
0,73
1,81
10
Huyện Ba Tơ
7,06
0,26
0,28
1,54
4,98
-
Miền núi
7,06
0,26
0,28
1,54
4,98
11
Huyện Lý Sơn
11,41
6,94
1,02
0,00
3,45
-
Hải đảo
11,41
6,94
1,02
0,00
3,45
12
TP. Quảng Ngãi
136,86
8,58
21,12
63,57
43,59
-
Đồng bằng
136,86
8,58
21,12
63,57
43,59
b) Kinh phí:
Theo đơn giá xây dựng hiện hành, quy mô xây dựng: mặt đường rộng 3,5m là 1.400 triệu đồng/Km (đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện), mặt đường rộng 3m là 1.000 triệu đồng/Km (đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp), mặt đường rộng 2,5m là 800 triệu đồng/Km (đường ngõ, xóm; đường trục chính nội đồng) thì trong giai đoạn 2016 - 2020 tổng kinh phí để đầu tư cứng hóa 2.214Km đường giao thông nông thôn là 2.070.036 triệu đồng, trong đó:
- Năm 2016 đã thực hiện: 268.236 triệu đồng;
- Giai đoạn 2017 - 2020: 1.801.800 triệu đồng.”
5. Điểm b, điểm c, điểm d, điểm e Khoản 3 Mục III Chương III của Đề án được sửa đổi, bổ sung như sau:
“b) Cơ chế phân bổ vốn đầu tư: Được xác định theo tỷ lệ % giữa vốn cấp tỉnh quản lý và vốn cấp huyện quản lý. Riêng đối với loại đường ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng, UBND tỉnh chỉ hỗ trợ 100% xi măng (tương ứng khoảng 30% tổng mức đầu tư); phần còn lại: UBND các huyện, thành phố, UBND các xã hỗ trợ và huy động đóng góp khác (các tổ chức, cá nhân, nhân dân chung tay góp sức) để thực hiện, cụ thể như sau:

TT
Loại đường
Tỷ lệ phân bố vốn đầu tư (%)
Khu vực đồng bằng
Khu vực miền núi, hải đảo
Vốn cấp tỉnh quản lý
Vốn cấp huyện quản lý
Vốn cấp tỉnh quản lý
Vốn cấp huyện quản lý
1
Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện
70
30
90
10
2
Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp
50
50
80
20
3
Đường ngõ, xóm
30
70
30
70
4
Đường trục chính nội đồng
30
70
30
70
c) Nhu cầu vốn đầu tư:
Tổng nhu cầu vốn thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 là 2.070.036 triệu đồng, trong đó:
- Năm 2016 đã thực hiện: 268.236 triệu đồng (trong đó: vốn tỉnh quản lý là 130.711 triệu đồng, vốn cấp huyện quản lý là 137.525 triệu đồng).
- Giai đoạn 2017 - 2020: 1.801.800 triệu đồng (tính theo đơn giá xây dựng hiện hành), trong đó:
+ Vốn tỉnh quản lý: 791.980 triệu đồng (44%), trong đó kinh phí hỗ trợ 100% xi măng để xây dựng đường ngõ, xóm; đường trục chính nội đồng là 318.720 triệu đồng (chiếm 40,2% trong tổng vốn tỉnh quản lý).
+ Vốn cấp huyện quản lý: 1.009.820 triệu đồng (56%).
Tổng hợp kinh phí phân kỳ đầu tư thực hiện giai đoạn 2016-2020

TT
Nội dung thực hiện
Đơn vị tính
Tổng cộng
Đã thực hiện năm 2016
Phân kỳ đầu tư giai đoạn 2017 -
2020
Cộng
Năm 2017
Năm 2018
Năm 2019
Năm 2020
I
Khối lượng thực hiện
Km
2.214,00
269,00
1.945,00
420,22
492,87
473,64
558,28
1
Khu vực đồng bằng
Km
2.030,00
260,00
1.770,00
386,57
481,98
424,73
476,73
2
Khu vực miền núi, hải đảo
Km
184,00
9,00
175,00
33,65
10,89
48,91
81,55
II
Tổng vốn thực hiện
Triệu đồng
2.070.036
268.236
1.801.800
386.676
455.916
443.175
516.033
1
Vốn tỉnh quản lý
Triệu đồng
922.691
130.711
791.980
165.914
196.345
199.353
230.368
2
Vốn cấp huyện quản lý
Triệu đồng
1.147.345
137.525
1.009.820
220.762
259.571
243.822
285.665
*
Trong đó phần vn xây dựng đường GTNT theo chế hỗ trợ 100% xi măng
Triệu đồng
1.162.400
100.000
1.062.400
235.512
274.512
252.992
299.384
-
Vốn cấp tỉnh quản lý
Triệu đồng
348.720
30.000
318.720
70.654
82.354
75.898
89.814
-
Vốn cấp huyện quản
Triệu đồng
813.680
70.000
743.680
164.858
192.158
177.094
209.570
d) Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:
Thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2020
- Đối với đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện; đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp được thực hiện bằng vốn tỉnh quản lý; vốn cấp huyện quản lý theo tỷ lệ tại điểm b Khoản 3 Mục III Chương III của Đề án được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này (không huy động đóng góp của nhân dân).
- Đối với đường ngõ, xóm; đường trục chính nội đồng (với tổng số tiền 1.062.400 triệu đồng) được xác định với tỷ lệ như sau: vốn tỉnh quản lý, hỗ trợ 30% (hỗ trợ 100% xi măng), tương ứng là 318.720 triệu đồng; còn lại vốn cấp huyện quản lý (kể cả huy động đóng góp khác như: tiền, vật liệu, nhân công) là 70%, tương ứng là 743.680 triệu đồng.
Tổng hợp khối lượng và kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2020

TT
Khu vực
Chỉ tiêu khối lượng (Km)
Kinh phí thực hiện (triệu đồng)
Cộng
Vốn tỉnh quản lý
Vốn cấp huyện quản lý
Tỷ lệ (%)
Kinh phí
Tỷ lệ (%)
Kinh phí
 
Tổng cộng
1.945,0
1.801.800
44
791.980
56
1.009.820
-
Đồng bằng
1.770,0
1.635.000
 
698.700
 
936.300
-
Miền núi, hải đảo
175,0
166.800
 
93.280
 
73.520
1
Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện
306,0
428.400
 
309.960
 
118.440
-
Đồng bằng
270,0
378.000
70
264.600
30
113.400
-
Miền núi, hải đảo
36,0
50.400
90
45.360
10
5.040
2
Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp
311,0
311.000
 
163.300
 
147.700
-
Đồng bằng
285,0
285.000
50
142.500
50
142.500
-
Miền núi, hải đảo
26,0
26.000
80
20.800
20
5.200
3
Đường ngõ, xóm
615,0
492.000
 
147.600
 
344.400
-
Đồng bằng
585,0
468.000
30
140.400
70
327.600
-
Miền núi, hải đảo
30,0
24.000
30
7.200
70
16.800
4
Đường trục chính nội đồng
713,0
570.400
 
171.120
 
399.280
-
Đồng bằng
630,0
504.000
30
151.200
70
352.800
-
Miền núi, hải đảo
83,0
66.400
30
19.920
70
46.480
e) Cơ sở tính toán nguồn vn btrí đầu tư:

- Vốn tỉnh quản lý:
922.691 triệu đồng, trong đó:
+ Ngân sách Trung ương:
242.514 triệu đồng.
+ Ngân sách tỉnh:
680.177 triệu đồng.
- Vốn cấp huyện quản lý: 1.147.345 triệu đồng, trong đó:
+ Ngân sách tỉnh phân bổ cho huyện, thành phố từ nguồn vốn tín dụng và vốn lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu khác: 573.650 triệu đồng.
+ Ngân sách huyện, thành phố: 90.000 triệu đồng.
+ Ngân sách xã và huy động từ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp: 483.695 triệu đồng.
Tổng hợp nguồn vốn đthực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020
ĐVT: Triệu đồng

TT
Cơ cấu vn
Tổng kinh phí xây dựng NTM, giai đoạn 2016 -2020
Dự kiến phân bthực hiện tiêu chí s 02 cho toàn tỉnh (164 xã)
Phân bổ kinh phí thực hiện Đề án
Ghi chú
Tỷ lệ %
Kinh phí
Tỷ lệ %
Kinh phí
 
I
Vốn tỉnh quản lý
2.398.200
 
 
 
922.691
 
1
Ngân sách Trung ương
898.200
 
404.190
 
242.514
 
 
Htrợ có mục tiêu
800.200
45%
360.090
60%
216.054
Chiếm tối đa 60% kinh phí dự kiến phân bổ cho toàn tỉnh
 
Trái phiếu Chính ph
98.000
45%
44.100
60%
26.460
Chiếm tối đa 60% kinh phí dự kiến phân bổ cho toàn tỉnh
2
Ngân sách tỉnh (đầu tư cho 98 xã)
1.500.000
 
 
 
680.177
 
-
Vốn đầu tư trực tiếp
1.000.000
 
 
45%
430.177
Chiếm tối đa 45% kinh phí xây dựng nông thôn mới
-
Tín dụng ưu đãi
500.000
 
 
50%
250.000
Chiếm 50% kinh phí xây dựng nông thôn mới
II
Vốn huyện, thành phố quản lý
10.302.000
 
 
 
1.147.345
 
1
Ngân sách tỉnh phân bổ cho huyện, thành phố từ nguồn vốn tín dụng và vốn lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu khác
6.477.000
15%
971.550
60%
573.650
Chiếm tối đa 60% kinh phí dự kiến phân bổ cho toàn tỉnh
2
Ngân sách huyện, thành phố
500.000
30%
150.000
60%
90.000
Chiếm tối đa 60% kinh phí dự kiến phân bổ cho toàn tỉnh
3
Ngân sách xã và huy động cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp
3.325.000
25%
831.250
60%
483.695
Chiếm tối đa 60% kinh phí dự kiến phân bổ cho toàn tỉnh
 
Tổng cộng
12.700.200
 
 
 
2.070.036
 
6. Điểm b Khoản 4 Mục III Chương III của Đề án được sửa đổi như sau:
“b) Phạm vi thực hiện:
Áp dụng đối với các xã chưa đạt tiêu chí giao thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trong danh sách 98 xã được thống kê tại Khoản 2 Mục I Chương III của Đề án được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này.”
Điều 2. Thay đổi từ “Đường trục xã, liên xã” thành từ “Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện” và từ “Đường trục thôn, xóm” thành từ “Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp” của Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2017. Những nội dung khác của Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT;
- Cục kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư Pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ GTVT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, KT, TH, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.380.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

thuộc tính Quyết định 44/2017/QĐ-UBND

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NgãiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:44/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành:06/07/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi