Quyết định 39/2019/QĐ-UBND Quảng Bình đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

-------------

Số: 39/2019/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Quảng Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

--------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2938/TTr-SGTVT ngày 29 tháng 10 năm 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định phân công, phân cấp việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện đuợc miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1. Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước thuộc diện phải đăng kiểm theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước thuộc diện không phải đăng kiểm theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước thuộc diện miễn đăng ký trên địa bàn quản lý.

Điều 2. Trách nhiệm triển khai, hướng dẫn

Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong việc đăng ký phương tiện theo đúng trình tự thủ tục được quy định tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2019.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch;

- Vụ Pháp chế - Bộ GTVT;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Báo QB, Đài PTTH QB;

- VP UBND tỉnh;

- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, CV XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Xuân Quang

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 39/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 39/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 28/11/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực