Quyết định 34/2022/QĐ-UBND Vĩnh Long Định mức KTKT áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH LONG

__________

Số: 34/2022/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giá, ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức khung kinh tế kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hô trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-UBND, ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức Kinh tế - Kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định này thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐB QH đơn vị tỉnh VL;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh VL;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Các phòng, ban, trung tâm thuộc VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, 5.09.05.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Liệt

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH LONG

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

ÁP DỤNG CHO VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

(Kèm theo Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh)

_______________

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quyết định này quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Định mức cho phương tiện quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng xe ô tô.

Điều 3. Định mức kinh tế - kỹ thuật.

1. Định mức lao động cho lái xe và nhân viên bán vé

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Buýt lớn

Buýt trung bình

Buýt nhỏ

1

Thời gian làm việc 1 ca xe

Giờ/ngày

7

7

7

2

Số ngày làm việc trong tháng (Tlđ)

Ngày/tháng

24

24

24

3

Số ngày làm việc trong năm =(2)*12

Ngày/năm

288

288

288

4

Hệ số ngày làm việc

1,27

1,27

1,27

5

Vận tốc xe chạy bình quân

Km/h

27

30

32

6

Hệ số ca xe bình quân/ngày

Ca xe/ngày

2

2

2

7

Hành trình bình quân 1 ca xe

Km/ca xe

100

100

100

8

Số lao động lái xe

Người/ca xe

1

1

1

9

Số lao động bán vé

Người/ca xe

1

1

1

10

Quãng đường lái xe và nhân viên bán vé làm việc 1 tháng (10)=(2)*(7)

Km/người/tháng

3.000

3.000

3.000

11

Quãng đường 1 xe chạy 1 tháng (11)=(2)*(4)*(6)*(7)

Km/xe/tháng

7.620

7.620

7.620

12

Quãng đường 1 xe chạy 1 năm (12)=(11)*12

Km/xe/năm

91.440

91.440

91.440

Ghi chú:

- Ký hiệu (số thứ tự) là giá trị của hàng tương ứng với số thứ tự (ví dụ: (2), (7)...)

Ví dụ: (2)*12 là giá trị hàng thứ 2 nhân với 12; (10)=(2)*(7) là giá trị hàng thứ 10 bằng giá trị hàng thứ 2 nhân với giá trị của hàng thứ 7.

2. Nhiên liệu

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Buýt lớn

Buýt trung bình

Buýt nhỏ

1

Nhiên liệu chính (Dầu DO-0,05S)

Xe có sử dụng máy lạnh

Lít/100km

29,7

20,5

13,9

2

Hệ số nhiên liệu chính, dầu bôi

trơn,... (Kp)

1,03

1,03

1,03

- Xe có tuổi đời 5 năm trở lên, định mức nhiên liệu tăng thêm 3%

- Xe chạy không sử dụng điều hòa nhiệt độ, định mức tiêu hao nhiên liệu giảm 10%

3. Vật tư

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Buýt lớn

Buýt trung bình

Buýt nhỏ

1

Săm lốp

Km

50.000

50.000

50.000

2

Bình điện

Tháng

12

12

12

Km

80.000

70.000

70.000

3

Dầu bôi trơn

1.000 km

3.1

- Dầu máy

1.000 km

8

8

8

3.2

- Dầu cầu

1.000 km

20

20

20

3.3

- Dầu hộp số

1.000 km

20

20

20

3.4

- Dầu côn

1.000 km

20

20

20

3.5

- Dầu phanh

1.000 km

20

20

20

3.6

- Dầu trợ lực

1.000 km

20

20

20

3.7

- Nước làm mát

1.000 km

74

74

74

4. Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Buýt lớn

Buýt trung bình

Buýt nhỏ

1

Khấu hao cơ bản

%/năm

10%

10%

10%

2

Bảo dưỡng sửa chữa phương tiện

vnđ/km

2.478

2.367

1.842

5. Nhân công

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Buýt lớn

Buýt trung bình

Buýt nhỏ

1

Lái xe

Công/ca xe

1

1

1

2

Số ngày làm việc trong tháng (Tlđ)

Cấp bậc lương

3/4

3/4

3/4

3

Số ngày làm việc trong năm =

(2)*12

Hệ số lương

3,56

3,56

3,56

4

Nhân viên bán vé

Công/ca xe

1

1

1

5

Vận tốc xe chạy bình quân

Cấp bậc lương

4/7

3/7

3/7

6

Hệ số ca xe bình quân/ngày

Hệ số lương

2,71

2,31

2,31

6. Chi phí quản lý

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Buýt lớn

Buýt trung bình

Buýt nhỏ

1

Chi phí quản lý = % (1+2+.. .+5)

Trong đó:

1: Định mức lao động cho lái xe và nhân viên bán vé

2: Nhiên liệu

3: Vật tư

4: Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa

5: Nhân công

%

7%

7%

7%

7. Lãi định mức

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Buýt lớn

Buýt trung bình

Buýt nhỏ

1

Lãi định mức = % (1+2+.+5)

Trong đó:

1: Định mức lao động cho lái xe và nhân viên bán vé

2: Nhiên liệu

3: Vật tư

4: Khấu hao, bảo dưỡng sửa chữa

5: Nhân công

%

5%

5%

5%

8. Định mức bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 4.000 km

a) Chu kỳ bảo dưỡng

Loại xe

Chu kỳ bảo dưỡng (km)

Xe buýt lớn

4.000

Xe buýt trung bình

4.000

Xe buýt nhỏ

4.000

b) Nội dung bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 4.000 km cho các loại xe

TT

Nội dung công việc

1

Chuẩn bị hồ sơ bảo dưỡng, vật tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và tổ chức sản xuất.

2

Rửa xe (trong, ngoài, gầm xe), rửa cánh tản nhiệt (két nước) và dàn nóng máy lạnh.

3

Đưa xe vào vị trí bảo dưỡng và kê kích.

4

Kiểm tra độ kín của các ống dẫn bôi trơn, nhiên liệu, nước làm mát, dầu phanh, côn, ống dẫn khí.

5

Kiểm tra siết chặt các cụm chi tiết lắp xung quanh phần máy và khung xe bắt phần máy.

6

Tháo bầu lọc không khí, rửa sạch, thông thổi, thay lọc (nếu cần), lắp lại.

7

Kiểm tra, điều chỉnh độ chùng của các loại dây cu roa.

8

Kiểm tra, siết chặt rô tuyn hệ thống lái.

9

Kiểm tra vặn chặt quang nhíp, các đăng.

10

Kiểm tra, siết chặt bu lông, giá bắt hộp số.

11

Kiểm tra hệ thống ly hợp, điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp ly hợp theo các thông số kỹ thuật.

12

Kiểm tra, điều chỉnh độ nhạy chân ga.

13

Kiểm tra mức dầu trong các hộp chứa: Động cơ, hộp số, cầu trước, cầu sau, dầu phanh, dầu côn, dầu trợ lực lái. Bổ sung, thay thế khi đến định ngạch.

14

Xả bẩn trong bình chứa hơi.

15

Kiểm tra sự làm việc và điều chỉnh phanh tay, phanh chân theo các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn.

16

Kiểm tra mức điện tích trong ắc quy, bổ sung nước cất, thông lỗ thông hơi, kiểm tra đèn còi.

17

Kiểm tra các lốp, độ đảo, méo, không đồng đều và áp suất hơi lốp, bơm lốp.

18

Kiểm tra tình trạng của các cửa và sự làm việc của hệ thống đóng mở cửa bằng điện, hoặc bằng hơi.

19

Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống điều hòa: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công tắc quạt gió, độ lạnh, gió ra, đèn báo trên bảng táp lô. Kiểm tra, vệ sinh các lưới lọc khí, dàn nóng, dàn lạnh, hoạt động bình thường của các quạt dàn nóng, dàn lạnh.

Kiểm tra sự bắt chặt của máy nén, puly căng đai, puly ly hợp từ máy nén, độ căng và hư hỏng của dây đai máy nén. Tiến hành điều chỉnh, thay thế nếu thấy cần thiết.

Kiểm tra sự rò rỉ ga ở các mối nối, sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén, làm vệ sinh mặt ngoài các đường ống.

20

Bơm mỡ vào các vú mỡ.

21

Vệ sinh và nghiệm thu xe sau bảo dưỡng.

c) Định mức lao động bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 4.000 km

TT

Nội dung công việc

Định mức lao động (giờ công)

Xe

buýt

lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

Cấp bậc công việc

1

Chuẩn bị hồ sơ bảo dưỡng, vật tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và tổ chức sản xuất.

0,5

0,5

0,5

3

2

Rửa xe (trong, ngoài, gầm xe), rửa cánh tản nhiệt (két nước) và dàn nóng máy lạnh.

2,5

2,5

1,0

3

3

Đưa xe vào vị trí bảo dưỡng và kê kích

0,5

0,5

0,3

3

4

Kiểm tra độ kín của các ống dẫn bôi trơn, nhiên liệu, nước làm mát, dầu phanh, côn, ống dẫn khí.

1,0

1,0

0,3

4

5

Kiểm tra, siết chặt các cụm chi tiết lắp xung quanh phần máy và khung xe bắt phần máy.

0,5

0,5

0,5

3

6

Tháo bầu lọc không khí, rửa sạch, thông thổi, thay lọc (nếu cần), lắp lại.

0,5

0,5

0,4

5

7

Kiểm tra, điều chỉnh độ chùng của các loại dây cu roa

0,5

0,5

0,5

3

8

Kiểm tra, siết chặt rô tuyn hệ thống lái.

1,0

1,0

1,0

3

9

Kiểm tra vặn chặt quang nhíp, các đăng.

0,8

0,8

0,8

3

10

Kiểm tra siết chặt bu lông, giá bắt hộp số.

0,5

0,5

0,2

4

11

Kiểm tra hệ thống ly hợp, điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp ly hợp theo các thông số kỹ thuật.

0,5

0,5

0,5

4

12

Kiểm tra, điều chỉnh độ nhạy chân ga.

0,4

0,4

0,4

3

13

Kiểm tra mức dầu trong các hộp chứa: Động cơ, hộp số, cầu trước, cầu sau, dầu phanh, dầu côn, dầu trợ lực lái. Bổ sung, thay thế dầu khi đến định ngạch.

1,0

1,0

0,8

4

14

Xả bẩn trong bình chứa hơi.

0,5

0,5

3

15

Kiểm tra sự làm việc và điều chỉnh phanh tay, phanh chân theo các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn.

1,0

0,6

0,6

4

16

Kiểm tra mức điện tích trong ắc quy, bổ sung nước cất, thông lỗ thông hơi, kiểm tra đèn còi.

0,5

0,4

0,3

4

17

Kiểm tra các lốp, độ đảo, méo, không đồng đều và áp suất hơi lốp, bơm lốp.

0,8

0,8

0,8

3

18

Kiểm tra tình trạng của các cửa và sự làm việc của hệ thống đóng mở cửa bằng điện, hoặc bằng hơi.

0,5

0,5

0,3

4

19

Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống điều hòa: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công tắc quạt gió, độ lạnh, gió ra, đèn báo trên bảng táp lô.

Kiểm tra, vệ sinh các lưới lọc khí, dàn nóng, dàn lạnh, hoạt động bình thường của các quạt dàn nóng, dàn lạnh.

Kiểm tra sự bắt chặt của máy nén, puly tăng đai, puly ly hợp từ máy nén, độ căng và hư hỏng của dây đai máy nén. Tiến hành điều chỉnh, thay thế nếu cần thiết.

Kiểm tra sự rò rỉ ga ở các mối nối, sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén, làm vệ sinh mặt ngoài các đường ống.

3,0

2,5

0,8

4

20

Bơm mỡ vào các vú mỡ.

1,0

1,0

1,0

3

21

Vệ sinh và nghiệm thu xe sau bảo dưỡng.

0,5

0,5

0,5

4

Cộng

18

17

11,5

d) Định mức vật tư phụ bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 4000 km

TT

Tên vật tư

Đơn vị

Xe buýt lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

1

Dầu rửa

lít

1

1

1

2

Mỡ bơm

kg

1

1

0,5

3

Giẻ lau

kg

0,5

0,5

0,5

9. Định mức bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km

a) Chu kỳ bảo dưỡng

Loại xe

Chu kỳ bảo dưỡng (km)

Xe buýt lớn

12.000

Xe buýt trung bình

12.000

Xe buýt nhỏ

12.000

b) Nội dung bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km cho các loại xe

TT

Nội dung công việc

Chuẩn bị tác nghiệp (hồ sơ bảo dưỡng, vật tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và tổ chức sản xuất).

2

Rửa xe (trong, ngoài, gầm xe) và các cụm tổng thành xe.

3

Kiểm tra toàn bộ tình trạng kỹ thuật xe.

4

Kê kích tháo 2 lốp phía trước, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, cạo sạch tăm bua, thay mỡ mới, lắp hoàn chỉnh.

5

Kê kích tháo 2 lốp phía sau, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, cạo sạch tăm bua, thay mỡ mới, lắp hoàn chỉnh.

6

Kiểm tra điều chỉnh khe hở nhiệt xu páp.

7

Tháo rửa sạch, thay bầu lọc dầu bôi trơn động cơ, bầu lọc khí (thay ruột lọc theo định ngạch), lắp hoàn chỉnh.

8

Xả cặn thùng nhiên liệu, thay ruột lọc. Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu.

9

Kiểm tra, siết chặt két nước, thay nước làm mát, kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây cu roa.

10

Kiểm tra, điều chỉnh ly hợp: xả khí, điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp ly hợp, điều chỉnh cần đẩy ly họp.

11

Kiểm tra, siết chặt các mặt bích các đăng, thay các vòng bi chữ thập khi đến định ngạch hoặc hỏng.

12

Siết chặt ốc giảm sóc, vặn chặt quang nhíp và điều chỉnh nhíp hơi nếu cần.

13

Kiểm tra điều chỉnh độ rơ vành tay lái, độ chụm bánh trước, độ rơ đòn kéo ngang, dọc, siết chặt, kiểm tra dầu hệ thống lái (thiếu bổ sung). Thay thế khi đến định ngạch.

14

Thay dầu hộp số hoặc bổ sung theo quy định, siết chặt các ốc hộp số. Thay dầu cầu sau, hoặc bổ sung.

15

Kiểm tra hoạt động của hệ thống phanh (hệ thống khí nén, chân không, hệ thống ống dẫn...), xả cặn bẩn trong bình chứa hơi, kiểm tra các van điều chỉnh áp suất, kiểm tra mức dầu phanh, xả khí. Điều chỉnh, bổ sung và thay thế khi đến định ngạch.

16

Kiểm tra mức dung dịch ắc quy, đổ thêm nước cất, nạp điện (nếu cần), rửa sạch mặt ắc quy, thông lỗ thông hơi, làm sạch đầu chụp, bôi mỡ, lắp chặt.

17

Tháo bảo dưỡng máy phát điện, máy khởi động, làm sạch cổ góp, kiểm tra chổi than, thay thế khi đến định ngạch.

18

Kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống điện trên xe như: đồng hồ, đèn, còi, gạt nước, hệ thống điện cửa hơi...

19

Kiểm tra, siết chặt chân máy, tra dầu các khớp cửa; kiểm tra hệ thống đóng mở cửa; kiểm tra siết chặt các chân ghế; bôi trơn vào các chốt cửa, bản lề...

20

Kiểm tra độ mòn, đảo, không đồng đều, áp suất hơi lốp, bơm nếu thiếu, đảo lốp theo quy định. Nếu lốp có hiện tượng mòn bất thường phải kiểm tra các hệ thống liên quan.

21

Kiểm tra sự hoạt động bình thường của toàn bộ hệ thống điều hòa: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công tắc quạt gió, độ lạnh, gió ra, hệ thống các đèn báo trên bảng táp lô... Chẩn đoán phát hiện những hư hỏng bất thường của hệ thống.

Tháo và làm vệ sinh các lưới lọc khí, kiểm tra và vệ sinh các cửa gió ra. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận.

Tháo, kiểm tra và bảo dưỡng các mô tơ quạt dàn nóng, dàn lạnh. Thay chổi than quạt khi mòn hoặc đến định ngạch. Lắp ráp các chi tiết bộ phận.

Vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh.

Kiểm tra sự rò rỉ ga ở các khớp nối, vệ sinh các đường ống.

Kiểm tra sự hoạt động bình thường của máy nén khí. Tháo kiểm tra và bảo dưỡng ly hợp từ của máy nén khí, kiểm tra sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén khí. Bổ sung ga, dầu bôi trơn máy nén khí nếu thiếu. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận.

Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

22

Bơm mỡ vào tất cả các vú mỡ.

23

Đi thử kiểm nghiệm chất lượng bảo dưỡng và các yêu cầu kỹ thuật khác sau khi bảo dưỡng.

24

Vệ sinh xe, bàn giao xe.

c) Định mức lao động bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km

TT

Nội dung công việc

Định mức lao động (giờ công)

Xe

buýt

lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

Cấp bậc công việc

1

Chuẩn bị tác nghiệp (hồ sơ bảo dưỡng, vật tư, dụng cụ, đồ nghề, phân công công việc và tổ chức sản xuất).

1,0

1,0

0,8

3

2

Rửa xe (trong, ngoài, gầm xe) và các cụm tổng thành xe.

3,0

2,5

2,0

3

3

Kiểm tra toàn bộ tình trạng kỹ thuật xe.

1,5

1,2

1,0

5

4

Kê kích tháo 2 lốp phía trước, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, cạo sạch tăm bua, thay mỡ mới, lắp hoàn chỉnh.

10,5

7,5

5,3

4

5

Kê kích tháo 2 lốp phía sau, tháo rời các moay ơ rửa sạch. Kiểm tra bi, phớt, má phanh, cạo sạch tăm bua, thay mỡ mới, lắp hoàn chỉnh.

11,0

8,0

5,8

4

6

Kiểm tra điều chỉnh khe hở nhiệt xu páp.

3,0

2,5

2,0

5

7

Tháo rửa sạch, thay bầu lọc dầu bôi trơn động cơ, bầu lọc khí (thay ruột lọc theo định ngạch), lắp hoàn chỉnh.

1,5

1,5

1,0

3

8

Xả cặn thùng nhiên liệu, thay ruột lọc. Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu.

1,0

1,0

1,0

3

9

Kiểm tra siết chặt két nước, thay nước làm mát, kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây cu roa.

3,0

2,5

1,8

3

10

Kiểm tra, điều chỉnh ly hợp: xả khí, điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp ly hợp, điều chỉnh cần đẩy ly hợp.

4,0

3,0

2,0

4

11

Kiểm tra, siết chặt các mặt bích các đăng, thay các vòng bi chữ thập khi đến định ngạch hoặc hỏng.

1,5

1,5

0,8

3

12

Siết chặt ốc giảm sóc, vặn chặt quang nhíp và điều chỉnh nhíp hơi nếu cần.

3,0

2,5

1,7

3

13

Kiểm tra điều chỉnh độ rơ vành tay lái, độ chụm bánh trước, độ rơ đòn kéo ngang, dọc, siết chặt, kiểm tra dầu hệ thống lái (nếu thiếu bổ sung). Thay thế khi đến định ngạch.

1,5

1,5

1,2

5

14

Thay dầu hộp số hoặc bổ sung theo quy định, siết chặt các ốc hộp số. Thay dầu cầu sau, hoặc bổ sung.

1,5

1,5

1,0

4

15

Kiểm tra hoạt động của hệ thống phanh (hệ thống khí nén, chân không, hệ thống ống dẫn...), xả cặn bẩn trong bình chứa hơi, kiểm tra các van điều chỉnh áp suất, kiểm tra mức dầu phanh, xả khí. Điều chỉnh, bổ sung thay thế khi đến định ngạch.

2,0

1,5

1,0

5

16

Kiểm tra mức dung dịch ắc quy, đổ thêm nước cất, nạp điện (nếu cần), rửa sạch mặt ắc quy, thông lỗ thông hơi, làm sạch đầu chụp, bôi mỡ, lắp chặt.

1,5

1,0

1,0

4

17

Tháo bảo dưỡng máy phát điện, máy khởi động, làm sạch cổ góp, kiểm tra chổi than, thay thế khi đến định ngạch.

6,0

5,0

4,0

4

18

Kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống điện trên xe như: đồng hồ, đèn, còi, gạt nước, hệ thống điện cửa hơi...

4,0

3,0

2,0

4

19

Kiểm tra, siết chặt chân máy, tra dầu các khớp cửa; kiểm tra hệ thống đóng mở cửa; kiểm tra, siết chặt các chân ghế; bôi trơn vào các chốt cửa, bản lề...

2,5

1,5

1,3

4

20

Kiểm tra độ mòn, đảo, không đồng đều, áp suất hơi lốp, bơm nếu thiếu, đảo lốp theo quy định. Nếu lốp có hiện tượng mòn bất thường phải kiểm tra các hệ thống liên quan.

3,0

2,0

1,5

4

21

Kiểm tra sự hoạt động bình thường của toàn bộ hệ thống điều hòa: công tắc nguồn, công tắc làm mát, công tắc quạt gió, độ lạnh, gió ra, hệ thống các đèn báo trên bảng táp lô... Chẩn đoán phát hiện những hư hỏng bất thường của hệ thống.

Tháo và làm vệ sinh các lưới lọc khí, kiểm tra và vệ sinh các cửa gió ra. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận.

Tháo, kiểm tra và bảo dưỡng các mô tơ quạt dàn nóng, dàn lạnh. Thay chổi than quạt khi mòn hoặc đến định ngạch. Lắp ráp các chi tiết bộ phận.

Vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh.

Kiểm tra sự rò rỉ ga ở các khớp nối, vệ sinh các đường ống.

Kiểm tra sự hoạt động bình thường của máy nén khí. Tháo kiểm tra và bảo dưỡng ly hợp từ của máy nén khí, kiểm tra sự thiếu hụt ga, dầu bôi trơn máy nén khí. Bổ sung ga, dầu bôi trơn máy nén khí nếu thiếu. Lắp ráp các cụm chi tiết, bộ phận.

Kiểm tra sự hoạt động bình thường của hệ thống, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

5,0

5,0

5,0

4

22

Bơm mỡ vào tất cả các vú mỡ.

1,0

1,0

0,5

3

23

Đi thử kiểm nghiệm chất lượng bảo dưỡng và các yêu cầu kỹ thuật khác sau khi bảo dưỡng.

2,0

1,5

1,0

5

24

Vệ sinh xe, bàn giao xe.

1,0

0,8

0,5

4

Cộng

75

60

45,2

d) Định mức vật tư phụ bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km

TT

Tên vật tư

Đơn vị

Xe buýt lớn

Xe buýt

trung bình

Xe buýt

nhỏ

1

Dầu rửa

lít

4

4

3

2

Xăng rửa

lít

1

1

1

3

Dầu (xăng) chạy thử

lít

3

3

2

4

Mỡ bơm

kg

1

1

0,5

5

Mỡ bi

kg

4

4

2

6

Băng dính cách điện

cuộn

1

1

0,5

7

Giẻ lau

kg

3

3

2

8

Giấy ráp

tờ

2

2

1

Mỡ bi moay ơ, máy phát, máy đề theo hướng dẫn kỹ thuật của Nhà sản xuất.

đ) Định ngạch sử dụng vật tư chính cho bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km

Đơn vị tính: 1.000km xe chạy

TT

Loại xe

Lọc

gió

Lọc dầu

Lọc nhiên liệu tinh

Lọc nhiên liệu thô

Lọc tách ẩm Khí nén

Dây đai

1

Xe buýt lớn

24

8-12

12

24

48

36

2

Xe buýt trung bình

24

8-12

12

24

48

36

3

Xe buýt nhỏ

24

8-12

12

24

48

36

Vật tư chính trong bảo dưỡng định kỳ là vật tư bắt buộc phải thay trong bảo dưỡng định kỳ chu kỳ 12.000 km.

Lọc dầu máy được thay cùng với dầu máy trong các lần bảo dưỡng định kỳ bắt buộc.

10. Định mức sửa chữa thường xuyên

Định mức lao động một số công việc trong sửa chữa thường xuyên

TT

Nội dung công việc

Định mức lao động (giờ công)

Cấp bậc công việc

Xe buýt lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

A. Phần động cơ

1

Tháo, lắp két nước

8

8

7

4

2

Tháo, lắp cánh quạt

2

2

2

4

3

Tháo, lắp bơm nước

6

6

5

4

4

Thay 1 vòi phun

1

1

1

4

5

Thay bơm cao áp và điều chỉnh

8

8

7

4

6

Thay gioăng nắp máy

2

2

1.5

4

7

Thay dây đai dẫn động các loại

1

1

1

4

8

Tháo, lắp nắp máy

12

12

8

4

9

Điều chỉnh xu páp

4

4

3

4

10

Thay piston, xéc măng 1 máy (từ máy số 2 tính thêm 6 h/máy)

24

24

18

4

11

Thay một sơ mi xy lanh (từ máy số 2 tính thêm 4 h)

28

28

22

4

12

Thay ống nước dưới

1

1

1

4

13

Tháo, lắp các te

5

5

4

4

14

Tháo, lắp các phin lọc

14.1

Lọc nhiên liệu diesel

2

2

2

4

14.2

Lọc dầu bôi trơn

1

1

1

4

15

Thay đồng hồ các loại

1

1

1

4

16

Tháo, lắp bầu lọc gió

1

1

1

4

17

Thay 1 ống hơi, ống dầu

1

1

1

4

18

Tháo, lắp thùng nhiên liệu

5

5

2,5

4

19

Tháo, lắp máy nén khí

6

6

5

4

20

Thay phớt đầu trục cơ

16

16

14

4

21

Thay phớt đuôi trục cơ

32

32

28

4

22

Thay phớt bơm cao áp

11

10

8

4

23

Xử lý lọt khí vào ống nhiên liệu

16

16

14

4

24

Thay bu lông chân máy 1 chiếc

1

1

1

4

25

Thay gioăng phin lọc dầu máy

2

2

2

4

26

Tháo, sửa chữa puly căng đai

1

1

1

4

B. Phần gầm

1

Tháo, lắp lốp 1 bên

1

1

1

4

2

Thay bu lông tắc kê 1 chiếc

1

1

0,5

4

3

Thay tang trống phanh

7

7

5

4

4

Tháo lắp moay ơ 1 cụm

8

8

6

4

5

Thay bi moay ơ trong, ngoài

8

8

7

4

6

Thay phanh trước 1 bên

8

8

7

4

7

Thay phanh sau 1 bên

9

9

6

4

8

Tháo, lắp, sửa chữa tổng phanh chính

12

12

12

4

9

Tháo, lắp, sửa chữa tổng phanh tay

12

12

10

4

10

Chữa cụm van phanh tay

08

08

7

4

11

Sửa chữa rô tuyn 1 bên

12

12

12

4

12

Sửa chữa đòn kéo dọc

5

5

5

4

13

Sửa chữa đòn quay ngang

4

4

4

4

14

Tháo, lắp, sửa chữa cơ cấu lái

40

40

35

4

15

Thay nhíp gẫy

10

10

8

4

16

Thay 1 quang nhíp

4

4

3

4

17

Thay 1 bộ nhíp trước

8

5

5

4

18

Thay 1 bộ nhíp sau

12

7,5

7,5

4

19

Thay bạc chốt nhíp 01 cái

2

2

2

4

20

Thay 1 giảm chấn

1

1

1

4

21

Tháo lắp ly hợp

26

26

22

4

22

Tháo lắp, thay vành răng bánh đà

36

36

30

4

23

Sửa chữa bộ gài số

8

8

6

4

24

Thay phớt đuôi hộp số

4

4

4

4

25

Thay 1 bu lông sát xi

1

1

1

4

26

Tháo, lắp các đăng, thay bi

3

3

3

4

27

Thay phớt trục bánh răng quả dứa

2

2

2

4

28

Tháo lắp, sửa chữa bánh răng quả dứa

32

32

28

4

C. Phần điện

1

Sửa chữa đường dây bình điện

2

2

2

4

2

Sửa chữa đường dây phía trước

3

3

2,5

4

3

Sửa chữa đường dây phía sau

3

3

2,5

4

4

Sửa chữa đường dây còi

1

1

1

4

5

Sửa chữa đường dây máy đề

2

2

2

4

6

Sửa chữa đường dây rơ le

1

1

1

4

7

Sửa chữa công tắc đề

1

1

1

4

8

Sửa chữa công tắc pha cốt

4

4

4

4

9

Sửa chữa công tắc còi

1

1

1

4

10

Sửa chữa công tắc xi nhan

2

2

2

4

11

Thay máy đề (máy khởi động)

3

3

3

4

12

Thay rơ le

1

1

1

4

13

Thay 2 bình điện

2

2

2

4

14

Thay dây đai dẫn động máy phát

1

1

1

4

15

Thay cáp máy đề

2

2

2

4

16

Thay đèn pha, cốt

1

1

1

4

17

Thay công tắc cắt mát

1

1

1

4

18

Thay 1 đồng hồ

1

1

1

4

19

Làm lại toàn bộ hệ thống dây điện

6

6

5

4

20

Thay công tắc đề

3

3

3

4

21

Hàn rô to đề

4

21.1

Dưới 10 mối

3

3

3

4

21.2

Trên 10 mối

5

5

5

4

22

Tháo, lắp, sửa chữa rơ le máy đề

9

9

9

4

23

Tháo, lắp, sửa chữa máy đề

19

19

19

4

24

Hệ thống đèn táp lô

6

6

6

4

25

Đèn trần

2

2

2

4

26

Cụm công tắc tổng hợp

12

12

12

4

27

Tháo, lắp, sửa chữa ổ khóa điện

4

4

4

4

11. Định mức sửa chữa lớn

a) Định ngạch sửa chữa lớn xe ô tô và tổng thành

Loại xe

Định mức sửa chữa lớn lần đầu (1.000 km)

Máy

Gầm + truyền lực

Điện

Điều hòa

Thân vỏ, khung xe

Xe buýt lớn

240-260

240-260

240-260

220-240

300

Xe Buýt trung bình

220-240

220-240

220-240

220-240

300

Xe buýt nhỏ

192-200

192-200

192-200

220-240

300

Định ngạch sửa chữa các lần tiếp theo bằng 90% định ngạch lần trước liền kề.

Định ngạch sửa chữa lớn điều hòa áp dụng cho chủng loại điều hòa chính hãng, có xuất xứ từ các nước phát triển.

b) Định mức phần máy

Định mức lao động sửa chữa lớn phần máy:

TT

Nội dung công việc

Định mức lao động (giờ công)

Cấp bậc công việc

Xe buýt lớn, trung bình

Xe buýt nhỏ

1

Làm các thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe đưa vào sửa chữa lớn.

3,0

3,0

4

2

Công tác chuẩn bị: chuẩn bị các hồ sơ: tờ trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa chữa kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù vật tư, phụ tùng,... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan.

Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa, đồ nghề cầm tay.

Rửa toàn bộ phần máy, gầm, vỏ, xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô phần máy.

Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn.

34,0

28,0

4

3

Tháo toàn bộ phần máy ra khỏi xe

16,1

10,3

3

4

Cấu, rút máy đưa về nơi sửa chữa

1,7

1,4

3

5

Tháo, thông rửa két nước và két làm mát khí nạp

13,6

11,2

4

6

Tháo rời các chi tiết phần máy bao gồm:

34,0

22,4

6.1

Tháo bưởng côn, bánh đà

4

6.2

Tháo bộ ly hợp khỏi thân (block) máy

4

6.3

Tháo nắp dàn cò , cần đẩy xu páp

3

6.4

Tháo bơm cao áp, kim phun

3

6.5

Tháo ống hút, ống xả

3

6.6

Tháo bơm nước, đường nước mặt máy, sườn máy

3

6.7

Tháo bơm hơi, hoặc bơm chân không

3

6.8

Tháo nắp qui lát

5

6.9

Tháo chân máy

3

6.10

Tháo các te, thanh truyền, pít tông

5

6.11

Tháo bàn ép, lá côn

4

6.12

Tháo thớt giữa (áp dụng xe có thớt giữa)

5

6.13

Tháo ống xy lanh

5

6.14

Tháo trục cam, con đội

5

6.15

Tháo bơm dầu, gối đỡ trục khuỷu

4

6.16

Tháo xu páp

4

6.17

Tháo bơm trợ lực lái

4

6.18

Tháo lọc dầu, lọc khí, két làm mát dầu

4

7

Cạo rửa các chi tiết máy

34,0

22,4

3

8

Kiểm tu các chi tiết khi tháo, đo đạc các thông số kỹ thuật và lập phương án sửa chữa chi tiết

20,4

14,0

6

9

Sửa chữa các chi tiết và lắp tổng thành

166,1

125,0

9.1

Kiểm tra cạo rà bạc biên, bạc Palie

20,4

14,0

5

9.2

Kiểm tra thông rửa đường dầu

8,0

6,0

4

9.3

Kiểm tra đo đạc các thông số kỹ thuật cụm pít tông, thanh truyền, xéc măng

6,8

5,6

5

9.4

xu páp

20,4

14

3

9.5

Lắp xu páp vào mặt qui lát

6,8

5,6

4

9.6

Lắp sơ mi vào thân máy

9.6.1

- Xi lanh ướt hoặc xi lanh khô thả lỏng

6,8

5,6

5

9.6.2

- Xi lanh khô ép chặt và doa

20,4

16,8

5

9.7

Lắp xéc măng vào pít tông

3,4

2,8

5

9.8

Lắp pít tông vào thanh truyền

3,4

2,8

5

9.9

Kiểm tra, lắp trục khuỷu, lắp pít tông, thanh truyền vào máy

13,6

11,2

6

9.10

Lắp bơm dầu

0,85

0,7

5

9.11

Lắp trục cam, con đội, bánh răng, đầu máy, đuôi máy

13,6

8,4

5

9.12

Lắp vành răng bánh đà

1,7

1,4

4

9.13

Lắp mặt quy lát, giàn cò, thớt giữa

11,9

7

4

9.14

Lắp các te, van áp lực dầu

3,4

2,8

4

9.15

Lắp két làm mát dầu

1,7

1,4

4

9.16

Lắp cụm bầu lọc dầu

1,7

1,4

4

9.17

Lắp các loại cảm biến vào thân máy

0,85

0,7

4

9.18

Lắp bơm nước

0,85

0,7

4

9.19

Lắp bơm trợ lực lái

0,85

0,7

4

9.20

Lắp bơm hơi hoặc bơm chân không

1,7

1,4

5

9.21

Lắp bánh đà, puly đầu trục

3,4

2,8

4

9.22

Lắp hoàn chỉnh bộ ly hợp, giảm chấn

1,7

1,4

4

9.23

Lắp, chỉnh xu páp

3,4

2,8

4

9.24

Lắp ống hút, ống xả

1,7

1,4

4

9.25

Lắp bơm cao áp, kim phun

6,8

5,6

4

10

Lắp máy lên xe hoàn chỉnh

32,2

20,5

4

11

Đổ các loại dầu, nước làm mát

1,5

1,0

3

12

Rà máy, điều chỉnh, vệ sinh xe

11,6

11,2

4

13

Hoàn chỉnh, đi thử, bàn giao

6,8

5,6

5

Cộng

375

276

Định mức vật tư phụ cho sửa chữa lớn phần máy:

TT

Tên vật tư

ĐVT

Xe buýt lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

1

Dầu rửa chi tiết

lít

8

8

8

2

Xăng rửa chi tiết

lít

2

2

2

3

Nhiên liệu nổ rà, chạy thử, nghiệm thu

lít

40

40

30

4

Keo làm kín (keo dán sắt)

hộp

2

2

2

5

Bột rà xu páp

kg

0.3

0.3

0.3

6

Giẻ lau

kg

5

5

5

7

Giấy ráp

tờ

5

5

3

8

Bìa amiang làm kín (loại to)

m2

1.2

1

1

9

Đá cắt (phục vụ xúc rửa các te dầu)

viên

3

3

3

10

Dung dịch làm mát (pha vào nước)

lít

2

2

2

Tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết các vật tư, phụ tùng chính.

c) Định mức phần gầm:

Định mức lao động sửa chữa lớn phần gầm:

TT

Nội dung công việc

Định mức lao động (giờ công)

Cấp bậc

công việc

Xe buýt lớn, trung bình

Xe buýt nhỏ

1

Làm thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn

3,0

3,0

4

2

Công tác chuẩn bị: chuẩn bị các hồ sơ: tờ trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa chữa kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù vật tư phụ tùng... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan.

Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa, đồ nghề cầm tay.

Rửa toàn bộ phần gầm, vỏ, xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô.

Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn.

51,0

36,0

4

3

Đưa xe vào vị trí sửa chữa, kê kích toàn bộ xe, tháo toàn bộ hệ thống lốp và các cụm tổng thành chi tiết liên quan.

8,45

6,6

4

4

Tháo các cụm tổng thành khỏi xe và lắp sau sửa chữa.

83,3

44,2

4.1

Tháo, lắp trục các đăng

1,7

1,2

4

4.2

Tháo, lắp toàn bộ hệ thống hộp số

21,2

10,4

5

4.3

Tháo, lắp các bánh xe

3,4

1,8

3

4.4

Tháo, lắp moay ơ

13,6

7,2

3

4.5

Tháo, lắp dầm cầu sau

18,4

10,0

4

4.6

Tháo, lắp dầm cầu trước

17,0

9,6

4

4.7

Tháo, lắp hệ thống phanh, tổng phanh, cụm phanh tay, trợ lực phanh, bầu phanh trước, sau

6,0

4,0

4

7.8

Tháo, lắp cụm ly họp, dẫn động và trợ lực

2,0

2,0

4

4.9

Tháo, lắp hệ thống lái, trợ lực lái

8,0

6,0

4

5

Kiểm tu các chi tiết khi tháo, đo đạc các thông số kỹ thuật và lập phương án sửa chữa chi tiết

40,8

24

6

6

Sửa chữa, thay thế các chi tiết trục các đăng

6,8

6,0

4

6.1

Thay bi chữ thập các đăng

5,1

3,6

4

6.2

Thay bộ gối đỡ trung gian

1,7

2,4

4

7

Sửa chữa, thay thế các chi tiết hộp số

40,8

21,6

5

8

Sửa chữa cụm ly hợp, dẫn động và trợ lực (Thay cúp pen tổng côn; thay cúp pen trợ lực côn ly hợp; thay bàn ép côn, lá côn, bi T, càng cua; sửa chữa hệ thống dẫn động và trợ lực)

17,45

12,8

4

9

Sửa chữa cụm truyền lực chính

40,8

21,6

4

10

Sửa chữa các cụm moay ơ và các chi tiết liên quan

47,6

26,4

4

10.1

Thay vòng bi moay ơ

3,4

2,4

4

10.2

Sửa chữa ổ ren, thay bu lông tắc kê

13,6

9,6

4

10.3

Thay cao su cúp pen phanh

2,4

4

10.4

Thay xy lanh phanh bánh xe, bầu phanh

6,8

4,8

4

10.5

Thay bạc trục quả đào

13,6

4

10.6

Thay cần tăng phanh

3,4

2,4

4

10.7

Sửa chữa, thay mâm phanh

3,4

2,4

4

10.8

Thay phanh

3,4

2,4

4

11

Sửa chữa, thay thế hệ thống lái và trợ lực lái

67,4

42,6

11.1

Thay bộ bạc, ắc trụ tay lái (ắc phi nhê)

13,6

9,6

4

11.2

Thay tuyn đòn kéo ngang

2,55

1,8

4

11.3

Thay tuyn đòn kéo dọc

6,8

2,4

4

11.4

Thay đòn quay trung gian

3,4

4

11.5

Thay bộ gioăng phớt hộp cơ cấu lái, điều chỉnh ăn khớp cơ cấu lái

10,45

8,4

5

11.6

Thay bơm trợ lực lái

3,4

3,6

5

11.7

Thay tuy ô trợ lực lái

10,2

4,8

4

11.8

Thay bi chữ thập trục tay lái

3,4

2,4

5

11.9

Thay bi và sửa chữa giá đỡ trục tay lái

13,6

9,6

5

12

Sửa chữa nhíp, giảm chấn

44,2

28,8

4

12.1

Thay lá nhíp số 1, số 2, bạc ắc nhíp

10,2

7,2

4

12.2

Thay bộ nhíp (trừ nhíp số 1, số 2)

34

21,6

4

13

Sửa chữa, thay thế dẫn động phanh

27,8

19,8

13.1

Thay tuy ô phanh

6,8

4,8

4

13.2

Thay tổng phanh hoặc cúp pen tổng phanh

5,1

3,6

5

13.3

Thay bầu trợ lực phanh

3,4

2,4

4

13.4

Thay bộ chia dòng phanh

3,4

2,4

5

13.5

Thay le hoặc van hơi các loại

5,1

3,6

5

13.6

Sửa chữa thay thế cụm phanh tay

4,0

3,0

4

14

Đổ dầu

1,4

1,4

15

Kiểm tra toàn bộ độ đảo, độ méo, độ mòn không đồng đều của hệ thống lốp, cân bằng động hệ thống vành bánh xe, lắp toàn bộ hệ thống lốp (thay lốp nếu đến định ngạch), hạ kích.

Hoàn chỉnh toàn bộ, đi thử, bàn giao

23,2

19,2

4

Cộng

512,0

322,0

Định mức vật tư phụ cho sửa chữa lớn phần gầm:

TT

Tên vật tư

ĐVT

Xe buýt lớn

Xe buýt trung bình

Xe buýt nhỏ

1

Dầu rửa chi tiết

lít

30

30

20

2

Xăng rửa chi tiết

lít

10

10

5

3

Nhiên liệu nổ rà, chạy thử, nghiệm thu

lít

10

10

10

4

Keo làm kín (keo dán sắt)

hộp

2

2

2

5

Giẻ lau

kg

5

5

5

6

Giấy ráp

tờ

5

5

3

7

Mỡ moay ơ

kg

7

7

5

8

Mỡ bơm

kg

1

1

0.5

Tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết các vật tư, phụ tùng chính.

d) Định mức phần điện

Định mức lao động sửa chữa lớn phần điện:

TT

Nội dung công việc

Định mức lao động (giờ công)

Cấp bậc công việc

Xe buýt lớn, trung bình

Xe buýt nhỏ

1

Làm thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn

3

3

4

2

Rửa toàn bộ phần xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô

4

4

3

3

Chuẩn bị sản xuất: chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ: tờ trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa chữa kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù vật tư phụ tùng... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan.

Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa, đồ nghề cầm tay. Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn.

Kiểm tu và lập phương án sửa chữa.

24

20

4

4

Đưa xe vào vị trí sửa chữa, tháo toàn bộ hệ thống chi tiết, cụm chi tiết ra khỏi xe.

131

118

4.1

Tháo, lắp máy phát

1,5

2

4

4.2

Tháo, lắp máy đề

1,5

2

4

4.3

Tháo, lắp các cụm đèn trước

2

2

4

4.4

Tháo, lắp các cụm đèn sau

2

2

4

4.5

Tháo, lắp đèn nóc

2

2

4

4.6

Tháo, lắp các đèn trong xe

24

16

4

4.7

Tháo, lắp loa, radio, micro

3

3

4

4.8

Tháo, lắp khoang táp lô

3

3

4

4.9

Tháo, lắp bộ sấy kính, sưởi

2

2

4

4.10

Tháo, lắp bộ gạt mưa

2

2

4

4.11

Tháo, lắp hệ thống quạt thông gió

2

2

4

4.12

Tháo, lắp hệ thống đóng mở cửa

2

1

4

4.13

Tháo, lắp bó dây đầu xe, bảng cầu chì

4

4

5

4.14

Tháo, lắp bó dây trần xe (tính cả tháo ốp trần, ốp sườn)

20

15

5

4.15

Tháo, lắp bó dây sát xi

24

24

5

4.16

Tháo, lắp bó dây đuôi xe

12

12

5

4.17

Tháo, lắp bó dây khoang động cơ

16

16

5

4.18

Tháo, lắp hệ thống điều khiển rơ le, cầu chì, ắc quy

8

8

4

5

Sửa chữa máy phát điện

6

6

4

5.1

Thay bộ chổi than

1

1

4

5.2

Thay vòng bi

1

1

4

5.3

Thay đi ốt

2

2

4

5.4

Sửa chữa cổ góp

1

1

4

5.5

Đo kiểm rôt to, stato, các đi ốt, tiết chế

1

1

4

6

Sửa chữa máy đề

6

6

4

6.1

Thay bộ chổi than

1,5

1,5

4

6.2

Thay vòng bi hoặc bạc

2

2

4

6.3

Thay bộ côn, giảm tốc

1,5

1,5

4

6.4

Đo kiểm rô to, stato, le đề

1

1

4

7

Sửa chữa bó dây đầu xe, thay dây mới

18

16

5

8

Sửa chữa bó dây trần xe, thay dây mới

18

16

5

9

Sửa chữa bó dây sát xi, thay dây mới

18

16

5

10

Sửa chữa bó dây đuôi xe, thay dây mới

18

16

5

11

Sửa chữa bó dây khoang động cơ, thay dây mới

18

16

5

12

Kiểm tra hoàn thiện, bàn giao

6

6

5

Cộng

270

243

Định mức vật tư phụ cho sửa chữa lớn phần điện:

TT

Tên vật tư

ĐVT

Xe buýt lớn

Xe buýt

trung bình

Xe buýt

nhỏ

1

Băng dính điện

Quận

4

4

2

2

Xăng rửa chi tiết

Lít

2

2

1

3

Nhiên liệu chạy thử, nghiệm thu

Lít

15

15

15

4

Dây điện

M

10

10

6

5

Dây thít to, nhỏ

Cái

50

50

30

6

Giấy ráp

Tờ

5

5

2

7

Chất tẩy rửa (RP7)

Hộp

2

2

1

8

Giẻ lau

Kg

2

2

1

Tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết các vật tư, phụ tùng chính.

đ) Định mức phần điều hòa

Định mức lao động sửa chữa lớn phần điều hòa:

TT

Nội dung công việc

Định mức lao động

(giờ công)

Cấp bậc công việc

Xe buýt lớn, trung bình

Xe buýt

nhỏ

1

Làm thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn

3

3

4

2

Rửa toàn bộ phần xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô

4

4

3

3

Chuẩn bị sản xuất: chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ: tờ trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa chữa kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù vật tư phụ tùng... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan.

Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa, đồ nghề cầm tay. Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn. Kiểm tu và lập phương án sửa chữa.

18

18

4

4

Đưa xe vào vị trí sửa chữa, tháo toàn bộ hệ thống chi tiết, cụm chi tiết ra khỏi xe.

89,7

78,3

4.1

Thu hồi ga

1,2

1,2

4

4.2

Tháo, lắp quạt dàn nóng, dàn lạnh

2,4

3,6

4

4.3

Tháo, lắp dàn nóng

3,6

3,6

5

4.4

Tháo, lắp dàn lạnh

4,8

4,8

5

4.5

Tháo, lắp hệ thống đường ống, bình chứa, lọc

19,2

14,4

5

4.6

Tháo, lắp vệ sinh cửa chia gió

12

9,6

4

4.7

Tháo, lắp máy nén

2,4

4,8

5

4.8

Tháo, lắp bảng điện điều khiển

3,5

3,5

5

4.9

Tháo, lắp công tắc điều khiển

1,2

1,2

5

4.10

Tháo, lắp hệ thống dây điện

14,4

9,6

5

4.11

Tháo, lắp toàn bộ hệ thống trần xe

25

22

4

5

Sửa chữa, thay thế quạt dàn nóng, dàn lạnh

7,2

4,8

5

6

Kiểm tra, xúc rửa, sửa chữa cánh tản nhiệt dàn nóng, thay thế

19,2

19,2

5

7

Kiểm tra, xúc rửa, sửa chữa cánh tản nhiệt dàn lạnh, thay thế

19,2

19,2

5

8

Kiểm tra, sửa chữa, thay thế máy nén

21,6

21,6

5

8.1

Sửa chữa, thay thế cụm ly hợp từ

2,4

2,4

5

8.11

- Tháo, lắp cụm ly hợp từ

1,2

1,2

5

8.12

- Thay vòng bi ly hợp từ, lá thép

0,6

0,6

5

8.13

- Thay cuộn dây ly hợp

0,6

0,6

5

8.2

Thay pít tông, xy lanh, trục khuỷu, vòng bi, phớt...

19,2

19,2

5

9

Sửa chữa, thay thế cụm puly trung gian

2,4

2,4

4

10

Sửa chữa giá đỡ máy nén

2,4

2,4

4

11

Kiểm tra sửa chữa, thay thế hệ thống điều khiển

9,6

7,2

5

12

Kiểm tra, xử lý độ kín hệ thống

9,6

9,6

5

13

Đổ dầu máy nén, hút chân không, nạp ga

9,6

7,2

5

14

Hoàn thiện, đo kiểm, chạy thử, bàn giao

4

4

5

Cộng

220

201

Đinh mức vật tư phụ cho sửa chữa lớn phần điều hòa:

TT

Tên vật tư

ĐVT

Xe buýt lớn

Xe buýt

trung bình

Xe buýt

nhỏ

1

Băng dính điện

cuộn

3

3

2

2

Dây thít to, nhỏ

cai

30

30

15

3

Chất tẩy rửa (RP7)

hộp

1

1

1

4

Dây điện

M

5

5

5

5

Giẻ lau

kg

2

2

1

6

Nhiên liệu kiểm tu, chạy thử, nghiệm thu

lít

15

15

15

Các vật tư, phụ tùng chính tùy theo thực tế sử dụng và hư hỏng để giải quyết.

e) Định mức phần khung xương, vỏ và nội thất

Định mức lao động sửa chữa lớn khung xương, vỏ và nội thất

TT

Nội dung công việc

Giờ công (giờ công)

Cấp bậc công việc

Xe buýt lớn

Xe buýt

trung bình

Xe buýt

nhỏ

Tháo giỡ toàn bộ kính, tôn vỏ, ghế đệm, cửa xe, bậc lên xuống, chắn bùn xe

80

80

70

4

2

Sửa chữa phục hồi các khung cửa vỏ xe

540

540

430

5

3

Sửa chữa phục hồi phần tôn vỏ, bậc lên xuống, chắn bùn xe.

568

568

460

5

4

Sửa chữa phục hồi các ghế, đệm, tựa, lắp ráp hoàn chỉnh lên xe

400

400

320

5

5

Sửa chữa phục hồi các dầm, xà, sàn xe, lớp bọc lót thành trong xe

480

480

390

5

6

Sửa chữa phục hồi, cửa lên xuống, các khung cửa kính, cửa thông gió

140

140

115

5

7

Lắp ráp hoàn chỉnh

110

110

90

5

8

Làm sạch bề mặt tôn vỏ xe, ma tít, sơn lót toàn phần trong và ngoài vỏ xe, sơn bóng toàn bộ xe, kẻ các chữ trong và ngoài xe

390

390

310

5

Cộng

2.708

2.708

2.185

g) Định mức phần sơn

Định mức vật tư sơn toàn bộ xe

TT

Tên vật tư

Đơn

vị

Xe buýt lớn

Xe buýt

trung bình

Xe buýt

nhỏ

1

Sơn chống gỉ

lít

18

18

13

2

Sơn ghi lót

lít

4

4

3

3

Sơn màu

lít

14

14

11

4

Sơn gầm xe ô tô

lít

8

8

6

5

Đông cứng lót

lít

6,5

6,5

6

6

Dung môi pha sơn

lít

17

5

3

7

Mỡ bơm

kg

1

1

1

8

Giấy ráp các loại

tờ

40

40

35

9

Đông cứng mầu

lít

1

1

1

10

Bả keo hai thành phần

kg

42

40

35

11

Vải giáp nga để mài

mét

5

4

4

12

Băng dính

cuộn

20

18

15

13

Giấy báo

kg

4

4

3

14

Giẻ lau

kg

8

6

4

thuộc tính Quyết định 34/2022/QĐ-UBND

Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh LongSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:34/2022/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Liệt
Ngày ban hành:18/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi