Quyết định 3057/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông đường ven biển huyện Quảng Xương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3057/QĐ-UBND

Quyết định 3057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3057/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Xuân Liêm
Ngày ban hành:12/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

_______

Số: 3057/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ
Quốc lộ 1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi
xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương

___________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản thẩm định số 6155/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 08/9/2022 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương; của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương tại Tờ trình số 616/TTr-BQLDA ngày 25/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 08 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có phụ biểu chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02, 07 trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ tình hình thực tế, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);

- Lưu: VT, CN (V)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi đường ven biển từ xã Quảng Chính đi
xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương

(Kèm theo Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 12/09/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói số 01: Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu

130,6

Vốn ngân sách tỉnh 108.000 triệu đồng; vốn ngân sách huyện Quảng Xương và các nguồn huy động hợp pháp khác 67.000 triệu đồng

Chỉ định thầu

Hợp đồng trọn gói

Quý III/2022

60 ngày

2

Gói số 02: Khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình; lập hồ sơ thiết kế và cắm cọc GPMB, MLG

1.892,1

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Hợp đồng trọn gói

Quý III/2022

45 ngày

3

Gói số 03: Thẩm tra

TKBVTC-DT công trình

176,4

Chỉ định thầu

Hợp đồng trọn gói

Quý IV/2022

20 ngày

4

Gói số 04: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ và thi công rà phá bom mìn, vật nổ

201,2

Chỉ định thầu

Hợp đồng trọn gói

Quý III/2022

45 ngày (Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ: 15 ngày; thi công rà phá bom mìn, vật nổ: 30 ngày)

5

Gói số 05: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ

6,2

Chỉ định thầu

Hợp đồng trọn gói

Quý III/2022

30 ngày

6

Gói số 06: Thi công xây dựng và bảo hiểm xây dựng công trình (bao gồm cả công tác đảm bảo an toàn giao thông, đường dây, trạm biến áp, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công)

118.626,5

Vốn ngân sách tỉnh 108.000 triệu đồng; vốn ngân sách huyện Quảng Xương và các nguồn huy động hợp pháp khác 67.000 triệu đồng

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Hợp đồng đơn giá điều chỉnh

Quý IV/2022

720 ngày

7

Gói số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình

2.082,8

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Hợp đồng

trọn gói

Quý IV/2022

720 ngày

8

Gói số 08: Kiểm toán dự án

488,2

Chỉ định thầu

Hợp đồng

trọn gói

Quý IV/2024

30 ngày

Tổng cộng

123.604,0

Ghi chú:

- Giá các gói thầu nêu trên được xác định trên cơ sở TMĐT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 23/8/2022; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng; riêng giá gói thầu số 06, 07 bao gồm 13,35% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và trượt giá.

- Gói thầu số 01, 03, 04, 05, 08 có hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Điểm đ, e Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

- Gói thầu số 02, 07 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Các gói thầu còn lại chủ đầu tư căn cứ tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các Thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ tình hình thực tế, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện cho phù hợp và đảm bảo quy định.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi