Quyết định 2941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi thực hiện Dự án đường sắt đô thị Hà Nội (Công trình đi ngầm dưới mặt đất)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
Số: 2941/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI (CÔNG TRÌNH ĐI NGẦM DƯỚI MẶT ĐẤT)
---------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư; số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian công trình ngầm;
Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy đinh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm quyết định số 108/2009/QĐ-UBND;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (văn bàn số 4986/TTr-STNMT-KHTH ngày 21 tháng 11 năm 2012, số 1395/STNMT-KHTH ngày 03 tháng 4 năm 2013); ý kiến của Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố (văn bn số 249/BCĐ/BCĐ-NV2 ngày 04 tháng 4 năm 2013), của Sở Tài chính (văn bản số 1598/STC-BG ngày 05 tháng 4 năm 2013), của Sở Tư pháp (văn bản số 706/TP-VBPQ ngày 05 tháng 4 năm 2013),
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1.Phê duyệt chính sách bồi thường, htrợ thiệt hại khi thực hiện Dự án đường sắt đô thHà Nội (công trình đi ngầm dưới mặt đất), như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) Quyết định này quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nằm trong vùng ảnh hưởng (không thuộc trường hợp phi thu hồi đất hoc trưng dụng đt) có tài sn trong đất, trên đất bị hư hỏng hoặc phải phá dỡ trong thời gian từ khi thi công đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa Dự án đường sắt đô thị Hà Nội vào sdụng.
b) Các trường hợp phải thu hồi đất và trưng dụng đất để phục vụ thi công thì thực hiện bồi thường, hồ trợ và tái định cư theo quy định tại Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 và Quyết định số 02/2033/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND Thành phố.
2. Giải thích từ ngữ
a) Vùng ảnh hưởng: là vùng có các công trình trên mặt đất, dưới lòng đất có thể bị ảnh hưởng, hư hại trong thời gian từ khi thi công đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa Dự án đường sắt đô thị Hà Nội vào sử dụng. Vùng ảnh hưởng được xác định dựa trên Hồ sơ chỉ giới đường đỏ, ranh giới Dự án đường sắt đô thị Hả Nội và đề xuất của Tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
b) Hồ sơ khảo sát và đánh giá hiện trạng: là các tài liệu điều tra, khảo sát đánh giá tài sản hiện hữu do Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn lập trên vùng ảnh hưởng trước khi xây dựng công trình ngầm, được UBND cấp xã xác nhận.
3. Nguyên tắc thực hiện bồi thường thiệt hại về tài sản ;
a) Tài sản gắn liền với đất thuộc đối tượng quy định tại điểm a, khoản 1 của Quyết định nay mà bị hư hỏng phải sửa cha hoặc phải phá dtrong thời gian thi công công trình ngầm hoặc trong thời gian vn hành công trình thì được bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại khoản 4, khoản 5 của Điều này.
b) Những trường hợp không được bồi thường, hỗ trợ:
b1. Nhà, công trình khác gắn liền với đất được xây dựng sau thời điểm công bố quy hoạch, kế hoch sử dụng đất để xây dưng công trình ngầm ca dự án đường sắt đô thị Hà Nội mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép xây dựng.
b2. Nhà, công trình khác gắn liền với đất được xây dựng sau ngày 01/7/2004, mà tại thời điểm xây dựng không đúng với mục đích sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
4. Bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng có Giấy phép xây dựng; nhà, công trình xây dựng không có Giấy phép nhưng xây dựng trước ngày 01/7/2004 trên đất có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 7, Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBNDThành phố.
a) Nhà, công trình xây dựng có Giấy phép xây dựng hoặc không có Giấy phép xây dựng, nhưng được UBND cp xã xác nhận đã xây dựng trước ngày 01/7/2004 trên đất có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 7, Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 ca UBND Thành phố, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch; nhà, công trình xây dựng từ sau ngày 01/7/2004 đến trước ngày công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm Dự án đường sắt đô thị Hà Nội được UBND cấp xã xác nhận không thuộc trường hợp phi xin giấy phép xây dựng, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch thì được bồi thường:
Mức bồi thường = Giá trị xây mới x Tỷ lệ thiệt hại
Trong đó:
- Giá trị xây mới là giá trị nhà, công trình được tính theo đơn giá xây dựng mới của Thành phố ban hành (UBND Thành phố ủy quyền cho SXây dựng quyết định, công bố);
- Tỷ lệ thiệt hại (%) được xác định theo nguyên tc quy định tại điểm a, khoản 6 của Điều này.
Trường hợp phải phá dtoàn bộ hoặc tỷ lệ thiệt hại từ 70% trở lên thì thì tỷ lệ thiệt hại áp dụng bng 100%.
b) Đối với nhà, công trình không thuộc quy đnh tại điểm a, khoản 4 Điều này:
Mức bồi thường - Giá trị hiện có x Tỷ lệ thiệt hại
Trong đó:
- Giá trị hiện có được xác định theo quy định tai điểm b, c, d, khoản 3,Điều 31 Quyết đinh số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của y ban nhân dân Thành phố;
- Tỷ lệ thiệt hại (%) được xác định theo nguyên tắc quy định tại khoản 6 Điều này.
Trường hợp phải phá dỡ toàn bộ hoặc tỷ lệ thiệt hại từ 70% trlên thì tỷ lệ thiệt hại áp dụng bng 100%.
5. Hỗ trợ chi phí phá d, di chuyển
Htrợ bng 10% giá trị hiện có của tài sản trong các trường hợp sau:
a) Nhà, công trình xây dựng trên đất không đđiều kiên được bồi thường về đất, khi xây dựng đã có văn bản ngăn chặn không cho phép xây dựng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
b) Nhà, công trình thuôc các trường hơp quy đnh ti điểm b, khoản 3 Điều này.
c) Nhà, công trình xây dựng trên đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp sau đây :
c1. Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm;
c2. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai mà tổ chức, hgia đình, cá nhân sử dng đất do thiếu trách nhim để bị ln, chiếm;
d) Nhà, công trình xây dựng trên đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hn sử dụng.
6. Xác định tỷ lệ thiệt hại về tài sản và chi phí sửa chữa, khắc phục công trình để trở lại trạng thái ban đầu.
a) Căn cứ xác định tỷ lệ thiệt hại về tải sản:
a1. Căn cứ vùng ảnh hưởng của công trình ngầm xác định trên Hồ sơ chỉ giới đường đỏ và ranh giới Dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
a2. Căn cứ vào tài liệu khảo sát hiện trạng của Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập, được UBND cấp xã xác nhận, để xác định các đối tượng không phải thực hiện thu hồi đất, nhưng phải bồi thường, hỗ trợ thiệt hại vtài sản trên đất, trong đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.
a3. Trong thời gian thi công phát hiện thêm các công trình trên đất, trong đất nằm trong vùng ảnh hưởng bhư hỏng thì đơn vị thi công phải lập hồ sơ đánh giá thiệt hại để bồi thường, hỗ trợ công trình trên đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất.
a4. Hồ sơ đánh giá mức độ thiệt hại của công trình do chủ đu tư lập, được Sở Xây dựng thẩm định (đối với tổ chức) và Phòng Quản lý đô thị cấp huyện thẩm định (đối với hộ gia đình, cá nhân) theo quy định.
b) Chi phí sửa chữa, khắc phục công trình để trở lại trạng thái ban đầu (kể cchi phí thực hiện) áp dụng cho các trường hợp chủ shữu công trình không nhận bồi thường thiệt hại mà yêu cầu Chủ đầu tự dự án phải sửa chữa khắc phục công trình. Việc sửa chữa, khắc phục được thực hiện theo phương án do Sở Xây dựng và Phòng Quán lý đô thị cấp huyện đã thẩm định theo quy định.
Trường hợp chủ sở hu công trình đã nhận bồi thường, hỗ trợ theo phương án được duyệt thì không thực hiện việc sửa chữa, khắc phục này.
7. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.
Ngoài các chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 và số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của ủy ban nhân dân Thành phố, các S, Ban, Ngành và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm:
a) SQuy hoạch kiến trúc:
Phối hợp với ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các Chủ đầu cung cấp thông tin hoặc phê duyệt phương án quy hoạch kiến trúc trên các tuyến đường thuộc Dự án đường sắt đô thị Hà Nội có công trình ngầm; hướng dần các quận, huyện, thị xã quản lý chặt chẽ quy hoạch đô thị được duyệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch được duyệt.
b) SXây dựng:
b1. Ch trì cùng Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện (nơi có công trình ngầm đi qua) thm tra thông báo các nội dung do Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Chủ đầu tư dự án báo cáo tại tiết f1, điểm f, khoản 7 Điều này.
b2. Xây dựng quy định quản lý các công trình xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình ngầm theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian công trình ngầm, trình ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, làm cơ sở xác định các đối tượng áp dụng theo quy định tại Quyết định này.
b3. Hướng dẫn lập hồ sơ và thực hiện việc thẩm định hồ sơ (đối với tổ chức) xác định tlệ thiệt hại của công trình, phương án sa cha, khắc phục công trình để trở lại trạng thái bình thường và chi phí thực hiện.
b4. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, xác định tỷ lệ thiệt hại khi các công trình ngầm ảnh hưng đến các công trình bên trên mặt đất.
c) Sở Tài nguyên và Môi trường:
c1. Tổng hợp, kịp thời đề xuất ủy ban nhân dân Thành phố sửa đi bổ sung quy định này đảm bảo đúng quy đinh của pháp luật và phù hợp với đặc thù ca Thủ đô.
c2. Xác định và bàn giao mốc giới vùng ảnh hưởng công trình ngầm cho Chủ đầu tư và UBND quận, huyên, thị xã.
c3. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai; môi trường trong quá trình thực hiện dự án.
d) Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố chủ trì cùng liên ngành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách bi thường, hỗ trợ theo quy định này của UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư.
đ) y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:
đ1. Phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội rà soát, thống kê toàn bộ những diện tích đất, công trình trên đất, trong đất thuộc phạm vi Dự án đường sắt đô thị Hà Nội phục vụ công tác điều tra, khảo sát để xác định các trường hợp phải thu hi đất, đất trưng dụng trong thời gian thi công hoặc không phải thu hồi đất.
đ2. Tổ chức công bố quy hoạch xây dựng các công trình ngm thuộc Dự án đường sắt đô thị theo quy định; thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước tại Quyết đnh này đến các tổ dân phố, khu dân cư; công bố công khai những công trình nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng.
đ3. Qun lý chặt chẽ hiện trạng nhà, đất trên các tuyến đường có công trình ngầm thuộc Dự án.
đ4. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên cơ sở kết quả thẩm định của SXây dựng, Phòng Qun lý đô thị cấp huyện.
e) Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện (nơi có công trình ngầm đi qua) được thành lập sau khi có thông báo thu hồi đất (đối với trường hợp phi thu hồi) và thông báo chuẩn bthi công xây dựng Dự án đường sắt đô thị Hà Nội. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các đối tượng được áp dụng tại Quyết định này theo chức năng nhiệm vụ tại Quyết định s108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 và số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND Thành phố.
f) Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội:
f1. Lập hồ sơ, báo cáo Sở Xây dựng thẩm tra, thông báo các nội dung:
- Xác định vị trí, ranh giới các công trình không đảm bảo an toàn khi thi công, làm căn cứ lập hồ sơ trưng dụng đất (trong thời gian thi công công trình ngầm);
- Xác định vị trí, ranh giới vùng ảnh hưởng, nhưng không phải thu hồi đất trong thời gian thi công công trình ngầm;
- Mức độ thiệt hại đối với công trình của các tổ chức.
f2. Thông báo cụ thể cho ủy ban nhân dân các quận, huyn, thị xã về việc chuẩn bthi công Dự án (thời gian bắt đầu; độ dài tuyến đường, phần ngầm, phần nổi, độ sâu của tuyến đường ngầm; vị trí của tuyến đường, phạm vi ảnh hưởng khi thi công; các biện pháp thi công....) để thực hiện việc bồi thường, htrợ, thi công công trình.
f3. Phối hợp với UBND cấp huyện xác định mc độ ảnh hưởng khi xây dựng công trình ngầm; lập hsơ xác định, đánh giá mức độ thit hi công trình theo quy đinh tại tiết a4, điểm a, khoản 6 Điều này.
g) Các Sở, Ngành khác: Có trách nhiệm tham gia, phối hợp thực hiện các nội dung của quy đnh thuộc chức năng qun lý Nhà nước của đơn vị mình.
8) Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thi xã các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình ủy ban nhân dân thành phố bổ sung, sửa đổi.
Điều 2.Quyết đnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã; các tổ chức, hộ gia đình,nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh
 
 

thuộc tính Quyết định 2941/QĐ-UBND

Quyết định 2941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi thực hiện Dự án đường sắt đô thị Hà Nội (Công trình đi ngầm dưới mặt đất)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2941/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành:07/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông

tải Quyết định 2941/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi