Quyết định 2554/QĐ-UBND Thanh Hóa 2020 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2554/QĐ-UBND

Quyết định 2554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Nghị quyết 30a)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2554/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành:02/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông , Đấu thầu-Cạnh tranh
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

_________

S: 2554/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đường giao thông
từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân
Cẩm, huyện Thường Xuân (NQ30a)

_____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư s 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định s 5478/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án của Chương trình 30a (tiu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 (đợt 3), tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định s 4894/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a);

Căn cứ Quyết định s 2059/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Nghị quyết 30a);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản s 3634/SKHĐT-TĐ ngày 26/6/2020 về báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a) và UBND huyện Thường Xuân tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 18/6/2020.

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a) với những nội dung chính sau:
- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 7 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có chi tiết phụ biểu kèm theo.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. UBND huyện Thường Xuân (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3634/SKHĐT-TĐ ngày 26/6/2020 và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
2. Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của UBND huyện Thường Xuân đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

- Lưu: VT, VX 30a102.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Phạm Đăng Quyền

PHỤ BIỂU CHI TIẾT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình:
Đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a)

(Kèm theo Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

_________________________

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức

lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình; lập hồ sơ, cắm cọc GPMB

1.210,6

Vốn ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 bố trí đảm bảo 90% TMĐT;
vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Thường Xuân và các nguồn huy động khác đảm nhận 10% TMĐT

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Hợp đồng

trọn gói

Quý III/2020

02 tháng

2

Gói số 02: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu

83,1

 

Chỉ định thầu

 

Hợp đồng

trọn gói

Quý III/2020

02 tháng

3

Gói số 03: Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước lập TKBVTC

17,1

 

Chỉ định thầu

 

Hợp đồng

 trọn gói

Quý III/2020

30 ngày

4

Gói số 04: Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường

110,0

 

Chỉ định thầu

 

Hợp đồng

trọn gói

Quý III/2020

15 ngày

5

Gói số 05: Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng)

36.791,8

Vốn ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 bố trí đảm bảo 90% TMĐT;

vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Thường Xuân và các nguồn huy động khác đảm nhận 10% TMĐT

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Hợp đồng trọn gói

Quý III/2020

- Công việc thi công xây dựng công trình: 24 tháng;

- Công việc bảo hiểm công trình trong thời gian thi công xây dựng: Từ khi khởi công xây dựng công trình đến hết thời gian bảo hành công trình

6

Gói số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

949,4

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Hợp đồng

trọn gói

Quý III/2020

24 tháng

7

Gói số 07: Rà phá bom mìn, vật nổ

67,9

Chỉ định thầu

 

Hợp đồng

trọn gói

Quý III/2020

5 ngày

 

Tổng cộng

39.229,9

 

 

 

 

 

 

nhayGiá gói thầu số 01, số 03 được thay thế bởi giá gói thầu tại Khoản 13 Điều 1 Quyết định số 3142/QĐ-UBND theo quy định tại Điều 3. Do đó, tổng giá các gói thầu tại Quyết định này cũng bị thay đổi.nhay

Ghi chú:

- Giá các gói thầu trên được xác định trên cơ sở TMĐT của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 05/06/2020; giá gói thầu bao gồm 12,1% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và trượt giá; riêng giá gói thầu số 01, 02, 03, 04, 07 không có chi phí dự phòng;

- Gói thầu số 02, 03, 04, 07 áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014;

- Gói thầu số 01, 06 chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

- Gói thầu số 05 chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế, quy định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi