Quyết định 2546/QĐ-UBND Quảng Nam sửa định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2546/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG (TRỪ LĨNH VỰC Y TẾ) ĐỐI VỚI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH QUẢNG NAM

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô;

Căn cứ Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 ban hành định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;

Theo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các Thông báo: số 737-TB/TU ngày 09/4/2020, số 900-TB/TU ngày 11/9/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại các Thông báo: số 26/TBHĐND ngày 28/5/2020, số 36/TB-HĐND ngày 22/7/2020 và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 284/TTr-STC ngày 13/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh về ban hành định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam; với nội dung như sau:
1. Đối với đơn vị trực thuộc của Sở Giao Thông vận tải:
- Bổ sung định mức xe chuyên dùng cho Đội Quản lý Bến thủy (thuộc Thanh tra Giao thông); 01 xe ô tô bán tải.
2. Đối với đơn vị trực thuộc của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:
a) Điều chỉnh tên cơ quan mục b, tiết 7.3, khoản 7, Phụ lục 1: từ "Hạt Kiểm lâm (09 huyện miền núi, trung du)" thành "Các Hạt Kiểm lâm".
b) Điều chỉnh tên cơ quan tiết 7.8, khoản 7, Phụ lục 1: từ "Ban Quản lý rừng phòng hộ" thành "Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, khu bảo tồn".
3. Đối với đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
a) Bỏ tiết 8.4, khoản 8, Phụ lục 1: "Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh: 01 xe bán tải, mục đích sử dụng: chở thiết bị chiếu phim lưu động".
b) Điều chỉnh tên cơ quan tại tiết 8.6, khoản 8, Phụ lục 1: từ "Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng" thành "Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam".
c ) Bổ sung định mức xe chuyên dùng cho Trung tâm Đào tạo và Thi đấu thể dục Thể thao Quảng Nam: 01 xe ô tô trên 16 chỗ ngồi, mục đích sử dụng: xe chở vận động viên, học viên.
4. Đối với đơn vị trực thuộc của Sở Tài nguyên và Môi trường:
Bổ sung định mức xe chuyên dùng cho Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 xe ô tô bán tải, mục đích sử dụng: thanh tra đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước,...
5. Điều chỉnh, bổ sung định mức xe ô tô chuyên dùng cho Ban Quản lý Di tích Văn hóa Mỹ Sơn, như sau:
- Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi: 01 chiếc, mục đích sử dụng: xe đưa đón khách và chở diễn viên.
- Xe ô tô bán tải: 01 chiếc, mục đích sử dụng: xe đưa đón khách.
6. Bổ sung định mức xe chuyên dùng cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc UBND các huyện: 01 xe bán tải/01 đơn vị, mục đích sử dụng: xe tuần tra, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các nội dung khác của Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ Tài chính (b/c);
- TTTU, HĐND tỉnh, UBMTTQVN;
- CT
, các PCT UBND tỉnh;
- VP: TU, HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTTH
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2546/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Đình Tùng
Ngày ban hành: 16/09/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Giao thông
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực