Quyết định 2328/QĐ-UBND về xe ô tô trang bị cho các cơ quan nhà nước tại Vĩnh Phúc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2328/QĐ-UBND

Quyết định 2328/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh PhúcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2328/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Duy Thành
Ngày ban hành:23/08/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

___________

Số: 2328/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý.

________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên (MTV) do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, công ty TNHH một thành viên (MTV) do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Công văn số 223/HĐND-TH2 ngày 14/82017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 500/TTr-HCSN ngày 07/7/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý và Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 11/6/2016 về việc bổ sung danh mục trang bị xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

Như điều 3;

TTTU, TTHĐND tỉnh (báo cáo);

Bộ Tài chính (báo cáo);

Chủ tịch (báo cáo);

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

CPVP;

Huyện, thành, thị ủy;

- CV NCTH;

Lưu VT,

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Duy Thành

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 
QUY ĐỊNH
Số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
______________
Điều 1. Khái niệm xe ô tô chuyên dùng (Xe ô tô chuyên dùng sau đây được hiểu và viết tắt là: Xe)
1. Xe gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ gồm: xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe chuyên dùng chở tiền, xe chở phạm nhân, xe quét đường, xe phun nước, xe chở rác, xe ép rác, xe sửa chữa lưu động, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe thu phát điện báo, xe phát thanh truyền hình lưu động, xe sửa chữa điện, xe kéo, xe cần cẩu, xe tập lái, xe phục vụ thông tin liên lạc, xe phục vụ ứng phó sự cố môi trường...
2. Xe sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội là xe không gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ nhưng được sử dụng phục vụ cho nhiệm vụ đặc thù của ngành, lĩnh vực gồm: xe chỉ đạo phòng chống lụt bão, xe tìm kiếm cứu nạn, xe kiểm lâm, xe thanh tra giao thông, xe thanh tra môi trường, xe thanh tra xây dựng, xe quan trắc môi trường, xe quản lý thị trường, xe hộ đê, xe chở học sinh, sinh viên, xe chở diễn viên đi biểu diễn, xe chở vận động viên đi luyện tập và thi đấu, xe thu thập thông tin phục vụ xuất bản báo và phát thanh truyền hình, xe thông tin tuyên truyền lưu động,...
Điều 2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
1. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án cấp tỉnh thuộc địa phương quản lý (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị).
2. Quy định này không áp dụng đối với các doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Điều 3. Nguyên tắc trang bị xe ô tô chuyên dùng
1. Việc trang bị xe ô tô chuyên dùng phải phù hợp với nhiệm vụ công tác đặc thù và phù hợp với tính chất chuyên dùng, đồng thời phải xem xét đến tần suất và hiệu quả sử dụng đối với từng cơ quan, đơn vị; trong phạm vi định mức quy định, chỉ được thực hiện khi có nguồn kinh phí đảm bảo và được trang bị theo lộ trình từng bước, phù hợp với khả năng của ngân sách:
a) Đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo 100% kinh phí, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, thành ủy, thị ủy; HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã khi được trang bị xe chuyên dùng thì được ngân sách đảm bảo kinh phí mua xe;
b) Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc cấp tỉnh quản lý thì UBND tỉnh cấp từ nguồn xe điều chuyển (nếu có) hoặc xem xét hỗ trợ kinh phí mua xe;
c) Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, các Ban quản lý dự án cấp tỉnh thuộc địa phương quản lý đủ tiêu chuẩn được trang bị xe chuyên dùng thì tự cân đối nguồn kinh phí để đầu tư mua sắm xe chuyên dùng, nhưng không được vượt quá số lượng đầu xe theo quy định này.
2. Việc trang bị xe ô tô chuyên dùng trước hết ưu tiên cho các cơ quan, đơn vị chưa có xe, tiếp đến bổ sung số đầu xe còn thiếu và xe thanh lý do hết hạn lưu hành; xe hỏng hóc phải sửa chữa với chi phí lớn nhưng không hiệu quả.
3. Đối với việc trang bị xe nâng, xe kéo, xe cần cẩu, xe cứu hộ giao thông, xe quét đường, xe phun nước, xe chở rác, xe ép rác, xe sửa chữa lưu động, xe sửa chữa điện..., sẽ được xem xét riêng trong từng trường hợp cụ thể khi phát sinh nhu cầu.
4. Giá mua xe ô tô chuyên dùng được áp dụng theo mức giá tối thiểu đối với từng chủng loại xe tại từng thời điểm cụ thể.
5. Việc trang bị xe ô tô chuyên dùng của cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo.
6. Nghiêm cấm việc trang bị xe ô tô chuyên dùng sai mục đích.
Điều 4. Nguồn hình thành xe ô tô chuyên dùng
1. Nguồn ngân sách Nhà nước cấp;
2. Nguồn thu từ phí, lệ phí (phần được để lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí), nguồn thu sự nghiệp;
3. Nguồn xe điều chuyển, hoặc được tiếp nhận từ các dự án kết thúc chuyển giao, từ các nhà tài trợ, viện trợ,...
Điều 5. Số lượng và chủng loại xe ô tô chuyên dùng:
Tổng số xe ô tô chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định mức: 178 xe, trong đó:
- Xe ô tô chuyên dùng cấp tỉnh: 151 xe;
- Xe ô tô chuyên dùng cấp huyện: 24 xe;
- Xe ô tô chuyên dùng cấp xã: 3 xe.
(Chi tiết số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng theo phụ biểu đính kèm)
Điều 6. Quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng
Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng xe chuyên dùng có trách nhiệm quy định rõ trong quy chế chi tiêu nội bộ hoặc xây dựng riêng quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng, định mức tiêu hao nhiên liệu, chế độ bảo dưỡng, sửa chữa... đối với từng xe; việc quản lý, sử dụng và mọi chi phí liên quan trong quá trình sử dụng xe ô tô chuyên dùng phải được công khai trong cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 7. Chế độ báo cáo nhu cầu trang bị xe ô tô chuyên dùng
1. Hàng năm các cơ quan, đơn vị phải báo cáo và xác nhận các thông tin liên quan đến việc biến động xe ô tô chuyên dùng (lập cùng báo cáo xe ô tô trang bị cho chức danh và xe phục vụ chung) theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
2. Việc đăng ký nhu cầu trang bị xe chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị phải gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/10 hàng năm, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ Quy định tại Quyết định này, giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã hàng năm tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch và dự kiến nguồn kinh phí báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định, làm cơ sở cho việc trang bị xe ô tô chuyên dùng.
2. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu trang bị xe ô tô chuyên dùng nhưng chưa được quy định trong Quyết định này, tùy theo tính chất công tác đặc thù của từng cơ quan, đơn vị khi có nhu cầu cấp thiết cần trang bị để phục vụ công tác, đề xuất với UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét bổ sung.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để hướng dẫn thực hiện./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lê Duy Thành

SỐ LƯỢNG, CHỦNG LOẠI XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG
(Kèm theo Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
ĐVT: Chiếc

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Chủng loại xe ô tô chuyên dùng

Định mức mới

Ghi chú

I

Xe ô tô chuyên dùng cấp tỉnh

 

151

 

1

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

 

3

 
 

Văn phòng Tỉnh ủy

Xe 7 chỗ gầm cao

1

Chỉ đạo PCLB, TKCN,

 

Báo Vĩnh Phúc

Xe thu thập tin

1

Xe thu thập tin

 

Ban Bảo vệ SK cán bộ tỉnh

Xe 07 chỗ trở xuống

1

 

2

HĐND tỉnh

 

4

 
 

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh

Xe 7 chỗ chở xuống

3

Phục vụ nhiệm vụ chính trị

 

Văn phòng HĐND tỉnh

Xe 16 chỗ trở xuống

1

 

3

UBND tỉnh

 

6

 
 

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Xe 7 chỗ chở xuống

3

Phục vụ nhiệm vụ chính trị

 

Văn phòng UBND

Xe 7 chỗ gầm cao

1

Chỉ đạo PCLB, TKCN,

PCCR...

 

Văn phòng UBND

Xe 16 chỗ trở xuống

1

 
 

Ban Tiếp dân

Xe 07 chỗ

1

 

4

Sở Công thương - Chi cục Quản lý thị trường

03 Xe 7 chỗ trở xuống; 01 xe bán tải

4

 

5

Sở Ngoại vụ

Xe 7 chỗ trở xuống

2

 

6

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

3

 
 

Văn phòng Sở

Xe 7 chỗ trở xuống

1

Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên địa chất

 

Thanh tra tài nguyên - Môi trường

Xe 7 chỗ trở xuống

1

Xe Thanh tra tài nguyên - Môi trường

 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Xe 7 chỗ trở xuống

1

Xe quan trắc môi trường

7

Sở Giao thông Vận tải

 

42

 
 

Ban An toàn giao thông tỉnh

01 xe 16 chỗ, 01 xe bán tải

2

 
 

Thanh tra giao thông

06 Xe tải 1,5-2,5 tấn; 02 xe 5 chỗ

5

cho đơn vị tiếp tục quản lý, sử dụng 3 xe dôi dư hiện có đến hết vòng đời xe

 

Trung tâm ĐT&SH Lái xe

Xe học lái và xe sát hạch

34

Tự cân đối từ nguồn thu SN

 

Trung tâm TV&GS XDCTGT VP

Xe bán tải

1

 

8

Sở Khoa học và Công nghệ

 

4

 
 

Văn phòng Sở

Xe 12 chỗ

1

Xe phục vụ thanh tra, kiểm tra liên ngành

 

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Xe 7 chỗ trở xuống

1

Xe chở trang thiết bị kiểm tra, kiểm định

 

Trung tâm tiết kiệm năng lượng

Xe 7 chỗ trở xuống

1

Xe chở thiết bị kiểm định

 

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHKT

Xe 7 chỗ trở xuống

1

Xe phục vụ lấy mẫu và hoạt động ứng dụng

9

Sở Lao động TB&XH

 

4

 
 

TT Nuôi dưỡng phục hồi chức

Xe 29 chỗ trở xuống

1

Phục vụ đối tượng

 

TT Giáo dục - Lao động xã hội

Xe 29 chỗ trở xuống

1

 
 

TT Điều dưỡng Người có công

1 Xe 16 chỗ; 1 xe 39

2

Đưa đón người có công

10

Sở Thông tin và Truyền thông

 

2

 
 

Trung tâm CNTT&TT

Xe 07 chỗ trở xuống

1

Xem điều động xe thừa trong các đvị thuộc Sở

 

Cổng Thông tin điện từ

Xe 07 chỗ trở xuống

1

 

11

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

18

 
 

Văn phòng Sở

Xe 16 chỗ trở xuống

1

Xe phục vụ PCLB và chỉ đạo sản xuất

 

Chi cục kiểm lâm

 

8

 
 

Chi cục thú y

Xe 7 chỗ trở xuống hoặc xe bán tải

1

 
 

TT K.nông-K.ngư

Xe bán tải

1

 
 

TT giống vật nuôi

1 Xe tải, 1 xe bán tải

2

đơn vị tự cân đối

 

TT kiểm định & GSCNTT

Xe 7 chỗ trở xuống hoặc xe bán tải

1

 
 

TT PT nông, lâm nghiệp

Xe 7 chỗ trở xuống hoặc xe bán tải

1

 
 

TT giống cây trồng

3 xe tải

3

Xe phục vụ sản xuất giống

12

Sở Xây dựng

 

1

 
 

Thanh tra Xây dựng

Xe 7 chỗ trở xuống

1

 

13

Sở Văn hóa, thể thao và DL

 

9

 
 

Văn phòng Sở

Xe 29 chỗ trở lên

1

Xe chở VĐV, HLV, học sinh đi thi đấu cọ sát

 

Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc

1 xe tải từ 2,5 tấn trở lên; 1 xe 39 chỗ trở lên

2

Xe tải chở trang thiết bị; xe 39 chỗ chở diễn viên, nhạc công

 

Nhà hát chèo

1 xe tải từ 2,5 tấn trở lên; 1 xe 39 chỗ trở lên

2

Xe tải chở trang thiết bị; xe 39 chỗ chở diễn viên, nhạc công

 

Trung tâm PHP&CB

Xe tải nhỏ hoặc xe bán tải

1

 
 

Thư viện tỉnh

Xe bán tải

1

 
 

Trung tâm Văn hóa tỉnh

01 Xe bán tải, 01 xe

29 chỗ trở lên

1

Bổ sung 01 xe 29 chỗ chở diễn viên quần chúng, biểu diễn, tuyên truyền lưu động

 

Trung tâm Xúc tiến du lịch

Xe 8 chỗ trở xuống

1

Xe phục vụ công tác xúc tiến

14

SỞ Y TẾ

 

37

 
 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Xe cứu thương

4

 
 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên

Xe cứu thương

3

 
 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh

01 Xe cứu thương;

01 xe 29 chỗ trở lên

2

Xe 29 chỗ đưa đón đối tượng điều dưỡng

 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

Xe cứu thương

1

 
 

Bệnh viện Sản Nhi

Xe cứu thương

1

 
 

Bệnh viện Tâm thần

Xe cứu thương

2

 
 

Trung tâm y tế dự phòng

 

2

 
 

Trung tâm kiểm nghiệm

Xe 7 chỗ trở xuống

1

 
 

Trung tâm pháp y

Xe 16 chỗ trở xuống hoặc xe cứu thương

1

Tiếp nhận xe theo tiêu chuẩn của TTâm GĐ pháp y tâm thần

 

TTYT TP Vĩnh Yên

01 Xe phòng chống dịch YTDP; 01 xe cứu thương

1

 
 

TTYT TX Phúc Yên

Xe phòng chống dịch và thực hiện công tác YTDP

1

 
 

TTYT huyện Tam Đảo

Xe ô tô cứu thương, phòng chống dịch

1

 
 

TTYT Huyện Vĩnh Tường

Xe ô tô cứu thương

2

 
  

Xe phòng chống dịch và thực hiện công tác YTDP

1

 
 

TTYT huyện Sông Lô

Xe ô tô cứu thương

1

 
  

Xe phòng chống dịch và thực hiện công tác YTDP

1

 
 

TTYT huyện Yên Lạc

Xe ô tô cứu thương

3

 
  

Xe phòng chống dịch và thực hiện công tác YTDP

1

 
 

TTYT huyện Bình Xuyên

Xe ô tô cứu thương

2

 
  

Xe phòng chống dịch và thực hiện công tác YTDP

1

 
 

TTYT huyện Tam Dương

Xe ô tô cứu thương

1

 
  

Xe phòng chống dịch và thực hiện công tác YTDP

1

 
 

TTYT huyện Lập Thạch

Xe ô tô cứu thương

2

 
  

Xe phòng chống dịch và thực hiện công tác YTDP

1

 

15

Ban GPMB và PTQĐ

Xe 5 chỗ

1

Xe chở tiền đền bù

16

Tỉnh Đoàn

 

1

 
 

Trung tâm hoạt động thanh thiếu

Xe 29 - 39 chỗ

1

Xe chở đội nghi thức

 

Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên

Xe 29 chỗ trở xuống

 

Xe chở học viên XKLĐ

17

Đài PTTH

 

2

 
  

Xe 7 chỗ trở xuống hoặc xe bán tải

1

Xe thu thập tin tức

  

Xe truyền hình lưu động

1

Xe truyền hình lưu động

18

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Xe 7 chỗ trở xuống hoặc xe bán tải

1

Xe phục vụ công tác quản lý hoạt động tại các khu công nghiệp và hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

19

Hội Chữ thập đỏ

Xe 16 chỗ chở xuống

2

DK ngân hàng tài trợ làm xe vận động hiến máu

20

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

Xe 16 chỗ trở lên

1

Xe chở học sinh, sinh viên

21

Trường Cao đẳng KTKT

Xe 16 chỗ trở lên

1

Xe chở học sinh, sinh viên

22

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Xe 16 chỗ trở lên

1

Xe chở học sinh, sinh viên

23

Trường Trung cấp VHNT tỉnh

Xe 16 chỗ trở lên

 

Xe chở học sinh, sinh viên

23

Quỹ phát triển đất tỉnh

Xe 7 chỗ chở xuống

1

 

24

Trung tâm hành chính công tỉnh

Xe 16 chỗ trở xuống

1

Phục vụ công tác giải quyết các thủ tục hành chính

II

Xe ô tô chuyên dùng cấp huyện

 

24

 

1

Thành phố Vĩnh Yên

 

3

 
  

Xe 7 chỗ trở xuống hoặc xe bán tải

1

Xe chỉ huy PCLB, TKCN, PCCR...

  

Xe 7 chỗ trở xuống hoặc xe bán tải

1

Xe tuyên truyền lưu động

  

Xe tải 2,5 - 3,5 tấn

1

QL trật tự đô thị Vĩnh Yên

2

Thị xã Phúc Yên

 

3

 
  

Xe 7 chỗ gầm cao

1

Xe chỉ huy PCLB, TKCN, PCCR...

  

Xe 7 chỗ trở xuống hoặc xe bán tải

1

Xe thông tin tuyên truyền lưu động

  

Xe tải 2,5 - 3,5 tấn

1

Xe QL trật tự đô thị Phúc

3

Huyện Bình Xuyên

 

2

 
  

Xe chỉ huy PCLB, TKCN, PCCR...

1

Xe chỉ huy PCLB, TKCN, PCCR...

  

Xe 7 chỗ trở xuống hoặc xe bán tải

1

Xe thông tin tuyên truyền lưu động

4

Huyện Tam Đảo

 

6

 
  

Xe chỉ huy PCLB, TKCN, PCCR...

1

Xe chỉ huy PCLB, TKCN, PCCR...

  

Xe 7 chỗ trở xuống hoặc xe bán tải

1

Xe thông tin tuyên truyền lưu động

  

Xe bán tải

1

Xe phục vụ công tác quản lý khu thị trấn Tam Đảo

 

Ban Q.lý khu du lịch Tam Đảo

Xe sửa chữa điện

1

Xe nâng cẩu dùng để sửa chữa điện và cắt tỉa cành cây

  

Xe chở rác, ép rác

2

 

5

Huyện Tam Dương

 

2

 
  

Xe 16 chỗ trở xuống

1

Xe chỉ huy PCLB, TKCN, PCCR...(Nhận xe từ nhà tài trợ KFHI Hàn Quốc)

  

Xe 7 chỗ trở xuống hoặc xe bán tải

1

Xe thông tin tuyên truyền lưu động

6

Huyện Lập Thạch

 

2

 
  

01 Xe chỉ huy PCLB, TKCN,

1

Xe chỉ huy PCLB, TKCN, PCCR...

  

Xe 7 chỗ trở xuống hoặc xe bán tải

1

Xe thông tin tuyên truyền lưu động

7

Huyện Sông Lô

 

2

 
  

Xe chỉ huy PCLB, TKCN, PCCR...

1

Xe chỉ huy PCLB, TKCN, PCCR...

  

Xe 7 chỗ trở xuống hoặc xe bán tải

1

Xe thông tin tuyên truyền lưu động

8

Huyện Vĩnh Tường

 

2

 
  

Xe chỉ huy PCLB, TKCN, PCCR...

1

Xe chỉ huy PCLB, TKCN, PCCR...

  

Xe 7 chỗ trở xuống hoặc xe bán tải

1

Xe thông tin tuyên truyền lưu động (Điều chuyển 1 xe dư tại huyện thành ch.dùng)

9

Huyện Yên Lạc

 

2

 
 

Yên Lạc

Xe chỉ huy PCLB, TKCN, PCCR...

1

Xe chỉ huy PCLB, TKCN, PCCR...

  

Xe 7 chỗ trở xuống hoặc xe bán tải

1

Xe thông tin tuyên truyền lưu động

III

Xe ô tô chuyên dùng cấp xã

 

3

 
 

Thị trấn Lập Thạch

Xe chở, ép rác

1

 
 

Xã Bá Hiến

Xe tang lễ

1

 
 

Thị trấn Thổ Tang - Vĩnh Tường

Xe 5 chỗ

1

 
 

Cộng: (I+II+III)

 

178

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi