Quyết định 19/2020/QĐ-UBND TPHCM quản lý hoạt động của phương tiện vui chơi dưới nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

Số: 19/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về tổ chức quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn Thành phố

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật số 48/2014/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 5752/TTr-SGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2020; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 63/STP-VB ngày 06 tháng 01 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện

1. Tổ chức quản lý đối với hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước, bao gồm phương tiện thuộc diện không phải đăng ký, đăng kiểm tại vùng nước được Ủy ban nhân dân Thành phố công b (vùng 2) trong phạm vi quản lý của địa phương.

2. Thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước có sức chở không quá 05 người theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 cho tổ chức, cá nhân có hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú hoặc có trụ sở đóng trên địa bàn quản lý.

3. Căn cứ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện đề xuất, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, đồng ý đối với trường hợp cần phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Du lịch

1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với quận, huyện, cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định, báo cáo kết quả trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét công bố, cho phép hoạt động tại vùng 2 theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ.

b) Chủ trì, phối hợp Sở Du lịch và các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý hoạt động và đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

2. Sở Du lịch có trách nhiệm: chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện các nội dung có liên quan về hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn Thành phố khi có quy định, chỉ đạo hoặc hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Tư pháp: Cục KTrVB;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phổ;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;

- VP UBNDTP: CVP, các PCVP;

- Phòng ĐT, KSTTHC, TTCB;

- Lưu: VT, (ĐT-TNC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Võ Văn Hoan

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 19/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Hoan
Ngày ban hành: 14/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông , Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực