Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------------
Số: 12/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Yên Bái, ngày 06 tháng 08 năm 2015

 
 
 HÈ PHỐ KHÔNG VÀO MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
-------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010;
Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 87/TTr-SGTVT ngày 22 tháng 7 năm 2015 về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra VB);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, XD, TH.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long
 
 
 
 
 
 
 
QUY ĐỊNH
KHÔNG VÀO MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
 
 
1. Quy định về việc quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố tại các tuyến đường giao thông đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái không vào mục đích giao thông; quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng một phần lòng đường, hè phố.
2. Đối với hoạt động đào lòng đường, hè phố để xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình ngầm, công trình bên trên hè phố thực hiện theo giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, quy định đối với công tác đào và hoàn trả mặt đường, hè phố hiện hành.
3. Việc xây dựng, lắp đặt mái che, biển chỉ dẫn giao thông, bảng quảng cáo, trồng cây xanh, nhà chờ xe buýt, thùng rác công cộng trên hè phố thực hiện theo các quy định của Quy chuẩn xây dựng và quy định khác về thiết kế hè phố, bảo đảm mỹ quan đô thị, không cản trở và không ảnh hưởng đến an toàn giao thông đô thị.
Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các công việc sau đây:
1. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên các tuyến đường giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái không vào mục đích giao thông.
1. Việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép, đồng thời có giải pháp để đảm bảo không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, không làm hư hại đến kết cấu lòng đường vỉa hè và các công trình hạ tầng khác.
2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông đều phải xin cấp phép sử dụng trừ trường hợp quy định tại Điểm b, c Khoản 2, Khoản 5 Điều 5 Quy định này và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong giấy phép; đồng thời phải bố trí lối đi thuận tiện, an toàn cho người đi bộ và phương tiện tham gia giao thông.
3. Giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố chỉ có giá trị trong khoảng thời gian nhất định được quy định trong giấy phép (tùy vào mục đích sử dụng của tổ chức, cá nhân).
Trong Quy định này, các từ ngữ dư­ới đây đ­ược giải thích nh­ư sau:
1. Lòng đường là bộ phận của đ­ường đô thị, đư­ợc giới hạn bởi phía trong hai bên bó vỉa, có thể bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến khi cần thiết.
2. Hè phố (còn được gọi là hè, vỉa hè) là bộ phận của đ­ường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và kết hợp bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến.
3. Sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong Quy định này là các hoạt động liên quan đến sử dụng tạm thời một phần bên trên bề mặt lòng đường, hè phố trong phạm vi cho phép.
4. Hoạt động xã hội là các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội trên đường bộ nhằm phục vụ cộng đồng, chào mừng lễ hội, sự kiện lớn.
Chương II
 
1. Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông không được gây mất trật tự, an toàn giao thông, gây ùn tắc giao thông.
2. Hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong các trường hợp sau đây:
a) Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 30 ngày; trường hợp thời gian sử dụng tạm thời lớn hơn 30 ngày phải được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận nếu là đường Quốc lộ;
b) Tổ chức đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám tang của hộ gia đình: Thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ;
c) Tổ chức đám cưới và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới của hộ gia đình: Thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ;
d) Điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội: Thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá thời gian tổ chức hoạt động văn hóa đó;
đ) Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình: Thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.
e) Hoạt động phục vụ việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa: Chỉ một số tuyến phố đặc thù mới được phép sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau đây:
- Bảo đảm an toàn, thuận tiện giao thông; bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường đô thị và không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của hộ gia đình trên tuyến phố; đảm bảo đủ lối đi cho người đi bộ trên tuyến phố.
- Không cho phép tổ chức kinh doanh buôn bán trước mặt tiền các công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, công sở.
f) Việc chiếm chỗ, sử dụng hè phố để xây dựng cửa hàng: Chỉ được phép lắp đặt tạm thời các cửa hàng, ki ốt phục vụ cho các dịp lễ hội và phải tháo dỡ sau khi kết thúc lễ hội theo quy định của chính quyền địa phương.
g) Hoạt động xã hội: Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố đối với hoạt động này được xem xét trên nguyên tắc không gây cản trở giao thông cho người đi bộ, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh, mỹ quan đô thị. Trong trường hợp hoạt động này được tiến hành trên mặt bằng rộng (bao gồm cả một phần lòng đường) thì phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền thống nhất bằng văn bản về phương án đảm bảo giao thông trước khi tiến hành tổ chức các hoạt động xã hội theo quy định của pháp luật.
3. Vị trí hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:
a) Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m;
b) Hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.
4. Đối với các trường hợp quy định tại Điểm a, d, đ, e, f, g Khoản 2 Điều này phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép sử dụng tạm thời một phần hè phố. Thủ tục cấp phép quy định tại Mục II Quy định này.
Đối với trường hợp sử dụng hè phố quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này, hộ gia đình phải thông báo với Ủy ban nhân dân cấp xã trước khi sử dụng tạm thời một phần hè phố.
5. Để xe 2 bánh tự quản trước cửa nhà hoặc trước cơ quan, tổ chức
Việc sử dụng một phần hè phố cho nhân dân để xe 2 bánh tự quản trước cửa nhà hoặc trước cơ quan, tổ chức của mình (chỉ phục vụ cho xe của gia đình, xe của cán bộ, công chức cơ quan, tổ chức và xe của khách hàng) thì không phải xin phép nhưng phải đảm bảo không gây cản trở cho người đi bộ và mỹ quan đô thị.
1. Việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông không được gây mất trật tự, an toàn giao thông, không gây ùn tắc giao thông.
2. Lòng đường được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong các trường hợp dưới đây:
a) Điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội: Thời gian sử dụng tạm thời lòng đường không quá thời gian tổ chức hoạt động đó;
b) Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị: Thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau;
3. Vị trí lòng đường được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;
b) Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cho một chiều đi;
c) Lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.
1. Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe có thu phí không được gây mất trật tự, an toàn giao thông. Thời gian sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường không quá 30 ngày; trường hợp thời gian sử dụng tạm thời lớn hơn 30 ngày phải được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận nếu là đường Quốc lộ.
2. Vị trí hè phố, lòng đường được phép sử dụng tạm thời có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;
b) Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ cho một chiều đi;
c) Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m.
3. Đối với các tuyến đường đủ điều kiện để trông, giữ xe dưới lòng đường có thu phí, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố cấp phép, chỉ đạo thu phí theo quy định, đồng thời triển khai lắp đặt biển báo, sơn đường cho phép đậu xe có thu phí.
1. Thẩm quyền cấp phép và trình tự thực hiện
- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố, nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp quy định tại Điểm b, c Khoản 2, Khoản 5 Điều 5 Quy định này;
-Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả củaỦy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố lập phiếu nhận và phiếu gửi hồ sơ xin phép về phòng Kinh tế hạ tầng (đối với các huyện) và phòng Quản lý đô thị (đối với thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái) là cơ quan quản lý xây dựng địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố, trên địa bàn mình quản lý theo mẫu giấy phép tại phụ lục 3 kèm theo Quy định này, trừ những trường hợp phải được Uỷ ban nhân dân tỉnh và Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép;
-Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép.
2. Hồ sơ xin cấp giấy phép
- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng (theo phụ lục 1 kèm theo Quy định này);
- Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố. Bản vẽ phảithể hiện rõ vị trí sử dụng, kích thước sử dụng (theo phụ lục 2 kèm theo Quy định này);
- Văn bản pháp lý khác liên quan đến nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố.
- Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực cần sử dụng tạm.
3. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố có trách nhiệm gửi 01 bản giấy phép cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải; 01 bản cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố; 01 bản cho Đội quản lý trật tự đô thị địa phương và 01 bản cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép.
4. Thời gian giải quyết
Việc cấp phép sử dụng tạm thời phải được thực hiện xong trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trường hợp không giải quyết việc cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố, cơ quan cấp giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối cấp phép cho tổ chức, cá nhân trong thời gian quy định nêu trên.
5. Đối với việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố, thời hạn cấp phép tương ứng với thời gian xin phép sử dụng.
Trong thời gian cấp phép, nếu các hoạt động gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự đô thị, cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm xem xét dừng hoạt động, thu hồi giấy phép.
1. Trước thời điểm hết hạn của giấy phép 03 ngày, nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố thì phải làm thủ tục xin gia hạn giấy phép. Thời gian gia hạn của giấy phép tối đa bằng với thời gian cấp phép sử dụng trước đó và chỉ gia hạn một lần. Sau thời gian gia hạn này, tổ chức, cá nhân tiếp tục có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố thì phải tiến hành xin cấp phép mới.
2. Thủ tục xin gia hạn bao gồm
a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng (không kèm bản vẽ) theo phụ lục 4 kèm theo Quy định này;
b) Giấy phép đã cấp.
3. Thời gian giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp xin phép gia hạn.
4. Cơ quan gia hạn giấy phép là cơ quan đã cấp giấy phép trước đó, có trách nhiệm thông báo bằng văn bản việc gia hạn giấy phép đến Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố; Đội quản lý trật tự đô thị địa phương để biết và theo dõi.
1. Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
2. Phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không bao gồm chi phí hoàn trả lại hiện trạng lòng đường, hè phố.
3. Việc thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố được thực hiện đối với các trường hợp quy định tại Điều 7 Quy định này.
1. Nghiêm cấm các hoạt động ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên bề mặt lòng đường, hè phố, bao gồm:
a) Sử dụng hè phố để phục vụ sinh hoạt ăn uống, vệ sinh của cá nhân, hộ gia đình;
b) Đổ nước sinh hoạt, chất lỏng độc hại, nước thải chứa hóa chất ra lòng đường, hè phố;
c) Để phế thải xây dựng, rác, bùn đất, xác súc vật, chất thải trên bề mặt lòng đường, hè phố;
d) Tháo dỡ gạch hè phố, đục bỏ bó vỉa tạo dốc từ hè phố xuống lòng đường;
đ) Lắp đặt, xây dựng bục, bệ dắt xe, bậc tam cấp vào nhà và công trình tiếp giáp mặt đường gây ảnh h­ưởng đến hoạt động của ph­ương tiện giao thông và người đi bộ gây mất mỹ quan đô thị và dẫn đến thay đổi kết cấu hè phố dọc tuyến đường;
e) Trộn vữa, bê tông, xi măng trực tiếp trên bề mặt lòng đường, hè phố.
2. Tổ chức, cơ quan có trụ sở tiếp giáp với hè phố phải có trách nhiệm tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại khu vực hè phố, lòng đường trước trụ sở tổ chức, cơ quan mình.
3. Hộ gia đình, cá nhân có nhà riêng tiếp giáp với hè phố có trách nhiệm tham gia giữ gìn vệ sinh tại khu vực hè phố, lòng đường trước nhà của mình.
4. Tổ chức, cơ quan, hộ gia đình và cá nhân có trách nhiệm không để người khác vi phạm quy định về bảo quản lòng đường, hè phố tại khu vực trước trụ sở tổ chức, cơ quan, nhà riêng của mình và thông báo với chính quyền địa phương trong trường hợp xảy ra các vi phạm.
Chương III
VÀ HÈ PHỐ KHÔNG VÀO MỤC ĐÍCH GIAO THÔNG
 
1. Sở Giao thông vận tải
a) Tổng hợp, báo cáo, đề xuất điều chỉnh Quy định việc quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
b) Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Tư pháp xây dựng mức thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phí này;
c) Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Công an, Đội quản lý trật tự đô thị địa phương và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông; kiên quyết xử lý đối với tình trạng vi phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại khu vực được cấp phép sử dụng;
d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái đánh giá tổng kết quá trình quản lý và sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường sau 06 tháng thực hiện; đề xuất kế hoạch thực hiện tiếp theo, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sở Tài chính
a) Phối hợp Sở Giao thông vận tải xây dựng mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố;
b) Hướng dẫn việc thu, quản lý phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
3. Công an tỉnh
Chỉ đạo lực lượng cảnh sát phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Đội quản lý trật tự đô thị địa phương và chính quyền địa phương:
a) Kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên lòng đường, hè phố thuộc địa bàn phụ trách;
b) Xử lý các vi phạm trong việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông theo quy định.
1. Quy định cụ thể tuyến đường được sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường theo Quy định này.
2. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải triển khai việc lắp đặt biển báo quy định khu vực cho phép đậu xe có thu phí dưới lòng đường do địa phương quản lý.
3. Thực hiện cấp phép theo thẩm quyền quy định, trừ trường hợp quy định tại Điểm b, c Khoản 2, Khoản 5 Điều 5 Quy định này và thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng.
4. Chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị phối hợp với Công an tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố theo thẩm quyền quy định.
5. Sau 06 tháng, kể từ khi Quy định này có hiệu lực, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái có báo cáo, đánh giá tổng kết quá trình quản lý và sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường; đề xuất kế hoạch thực hiện tiếp theo gửi về Sở Giao thông vận tải để Sở Giao thông vận tải báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.
1. Tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý (trong trường hợp vượt thẩm quyền) việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông theo chức năng, thẩm quyền được quy định.
2. Đề xuất Ủy ban nhân dân cấp trên thu hồi Giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.
3. Tiếp nhận thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lòng đường, hè phố theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, Khoản 3 Điều 6, Khoản 2 Điều 7 Quy định này.
4. Thực hiện chế độ báo cáo 01 lần/tháng và báo cáo đột xuất cho Ủy ban nhân dân cấp trên về hiện trạng hè phố, lòng đường và tình hình vi phạm hành chính trong sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường thuộc phạm vi địa bàn quản lý.
Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để mọi tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện đúng các quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông; phổ biến kịp thời các thông tin liên quan đến nếp sống văn minh đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố và các nội dung yêu cầu trong giấy phép.
2. Thực hiện nghĩa vụ đóng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố theo quy định được cơ quan có thẩm quyền ban hành.
3. Đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực lòng đường, hè phố được cấp phép sử dụng tạm thời.
4. Chấp hành nghiêm chỉnh việc xử lý của cơ quan thẩm quyền trong trường hợp vi phạm.
Chương IV
 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, thi hành Quy định này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc hay cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Các tổ chức, cá nhân, cơ quan có liên quan phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh kịp thời.
3. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định này sẽ bị xử phạt theo quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật./.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân ........................
 
Tôi tên là: (hoặc tên Tổ chức).........................................................................................
Địa chỉ thường trú:............................................................................................................
CMND số (đối với cá nhân): do......(nơi cấp)......ngày....tháng....năm.............................
Điện thoại số:...................................................................................................................
Xin sử dụng tạm thời hè phố (trước, sau hoặc bên hông nhà số), lòng đường:................
Hè phố hiện hữu:..............................................................................................................
Lòng đường hiện hữu: chiều rông........ mét ......................................................
Kích thước hè phố xin sử dụng : chiều dài ........mét x chiều rộng .....mét.
Kích thước lòng đường xin sử dụng: chiều dài....mét x chiều rộng.........mét
Thời gian sử dụng:.....................tháng, từ ngày...............đến ngày................................
Mục đích sử dụng:............................................................................................................
 (phần cam kết của cá nhân, đơn vị xin sử dụng)*..........................................................
 
 
 Ngày......tháng......năm .....
(Ký tên)
 Họ tên (hoặc Tổ chức đóng dấu)
 
* Phần cam kết của cá nhân, đơn vị xin sử dụng được ghi như sau:
- Tự trả lại hiện trạng lòng đường, hè phố khi có chủ trương, Quyết định của cấp có thẩm quyền vào mục đích đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị.
- Thực hiện đúng mục đích được cấp giấy phép và không tự ý mở rộng hoặc thay đổi vị trí khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.
 
PHỤ LỤC 2
 
 
(Địa chỉ xin phép:........................................................................)
ĐƯỜNG A

 


 
QUY ĐỊNH SỬ DỤNG
1. Sử dụng đúng mục đích ghi trong giấy phép.
2. Không được sang nhượng và tự ý sửa đổi nội dung đã ghi trong giấy phép, nếu cần thay đổi thì phải xin phép.
3. Khi giấy phép hết hạn, nếu còn nhu cầu sử dụng hè phố, lòng đường thì phải làm đơn xin gia hạn.
4. Trường hợp mất giấy phép, phải có đơn để xét cấp lại.
5. Xuất trình giấy phép cho các đoàn kiểm tra quản lý sử dụng lòng đường, hè phố hoặc cơ quan Nhà nước quản lý ngành kinh doanh.
6. Phải chấp hành các quy định của Nhà nước về trật tự an toàn, vệ sinh công cộng và quy định sử dụng lòng đường, hè phố.
Nếu vi phạm các điều quy định trên, cá nhân và tổ chức xin phép cấp phép sử dụng sẽ bị thu hồi giấy phép và bị xử lý theo quy định.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ,....
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ……./GP
 
 
 
(MẪU)
GIẤY PHÉP
SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ
 
 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ....
Cho phép : _____________________________
CMND (đối với cá nhân) :__________________________
Địa chỉ: _________________Đường _________________
Phường ______________ (thành phố) _____________
Được phép tạm thời sử dụng một phần lòng đường, hè phố ____________________________
Vào mục đích :_____________________________
Kích thước, diện tích:
+ Hè phố (nếu có): ngang__(m); dài __(m); diện tích: __(m²)
+ Vỉa hè (nếu có): ngang__(m); dài __(m); diện tích: __(m²)
Giờ sử dụng trong ngày : _________giờ đến_________giờ
Số ngày (tháng) sử dụng :__________________________
Giấy phép có giá trị từ ngày ___________đến__________
Ngày….tháng….năm


PHỤ LỤC 4
 MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG
TẠM THỜI MỘT PHẦN LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ
 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện,...............
 
Tôi tên là: (hoặc tên Tổ chức).........................................................................................
Địa chỉ thường trú:............................................................................................................
CMND số (đối với cá nhân): do......(nơi cấp)......ngày....tháng....năm.............................
Điện thoại số:...................................................................................................................
Đã được Ủy ban nhân dân thành phố … cấp giấy phép sử dụng lòng đường, hè phố số ............với thời gian sử dụng từ ngày .......đến ngày.......................................................
Tại địa chỉ........................................................................................................................
Với kích thước sử dụng hè phố là: Chiều dài........mét x Chiều rộng ....mét = ...m2.
Kích thước sử dụng lòng đường là: Chiều dài.........mét x Chiều rộng...........mét
Nay do nhu cầu:.....................,tôi (hoặc tên Tổ chức), đề nghị Ủy ban nhân dân huyện … cho phép tôi được gia hạn giấy phép trên đến ngày.........................................
(phần cam kết của cá nhân, đơn vị xin sử dụng)*:.................................................
.......................................................................................................................................
 

 
Ngày......tháng......năm ......
(Ký tên)
Họ tên (hoặc Tổ chức đóng dấu)

 
* Phần cam kết của cá nhân, đơn vị xin sử dụng được ghi như sau:
- Tự trả lại hiện trạng lòng đường, hè phố khi có chủ trương, Quyết định của cấp có thẩm quyền vào mục đích đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị.
- Thực hiện đúng mục đích được cấp giấy phép và không tự ý mở rộng hoặc thay đổi vị trí khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 12/2015/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Văn Long
Ngày ban hành: 06/08/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực