Quyết định 07/2016/QĐ-UBND Vũng Tàu tạm dừng thực hiện Quy định phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

Thuộc tính văn bản
Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tạm dừng thực hiện Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 19/08/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 07/2016/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 14/03/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

-------
Số: 07/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 03 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TẠM DỪNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2014/QĐ-UBND NGÀY 19/8/2014 CỦA UBND TỈNH BRVT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ, TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ THU PHÍ, PHƯƠNG ÁN THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ phiên về phiên họp thường kỳ tháng 9/2015;
Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;
Căn cứ Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh BRVT ban hành quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Căn cứ Nghị quyết số 42/2015 /NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 11 về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - VũngTàu,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Tạm dừng thực hiện Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh BR-VT Ban hành Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kể từ ngày 01/01/2016.
Riêng đối với xe chở hàng 04 bánh có gắn động cơ một xy lanh chuyển sang thu phí cùng với loại xe ô tô theo quy định tại Thông tư số 133/2014/TT- BTC ngày 11/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh BR-VT, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh BR-VT, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh và Thủ trưởng các Cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ GTVT (báo cáo);
- TTr. TU, TTr. HĐNĐ Tỉnh, Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Sở Nội vụ (theo dõi);
- TT Công báo Tỉnh;
- Báo BR-VT, Đài PT-TH Tỉnh;
- Lưu VT,TH.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực