Dự thảo Thông tư về nghiệm thu kết quả bảo trì hạ tầng giao thông

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Văn bản tiếng việt
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Lĩnh vực:Giao thôngLoại dự thảo:Thông tư
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Giao thông Vận tảiTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và việc áp dụng các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Trạng thái: Đã biết
Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Số:            /2019/TT-BGTVT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày       tháng   năm 2019

 

 

THÔNG TƯ

Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 

Điều 1. Phạm vđiều chnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về các nội dung sau :

a) Tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP đối với việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP.

b) Quy định việc áp dụng các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP;

2. Đối tượng áp dụng bao gồm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác quy định tại Điều 2 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP có liên quan đến phạm điều chỉnh tại Khoản 1 Điều này.

3. Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện theo hình thức đối tác công tư, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án có thể quyết  định việc áp dụng các quy định tại Thông tư này trong hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư hoặc dự thảo hợp đồng dự án để ký kết với nhà đầu tư.

Trường hợp đang thực hiện hợp đồng dự án, các bên ký kết hợp đồng dự án có thể thỏa thuận để bổ sung quy định tại Thông tư này vào hợp đồng dự án.

Điều 2. Áp dụng hình thức bảo trì đối với các hoạt động bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

1. Bảo trì theo khối lượng thực tế là việc thực hiện hoạt động bảo trì theo khối lượng công việc thực tế đã thực hiện.

Hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo khối lượng thực hiện được áp dụng đối với các hoạt động quản lý, bảo trì sau :

a) Sửa chữa công trình (bao gồm các hoạt động tư vấn liên quan đến công tác sửa chữa, thi công sửa chữa, mua sắm lắp đặt thiết bị);

b) Kiểm định chất lượng công trình;

c) Quan trắc công trình;

d) Các công việc khác, trừ các trường hợp áp dụng hình thức bảo trì theo chất lượng thực hiện quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này.

2. Bảo trì theo chất lượng thực hiện là việc thực hiện hoạt động bảo trì theo các tiêu chuẩn chất lượng xác định, trong một khoảng thời gian với một số tiền nhất định được quy định tại hợp đồng kinh tế.

Hình thức bảo trì theo chất lượng thực hiện được áp dụng trong hoạt động quản lý, bảo dưỡng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ khi đáp ứng các quy định sau :

a) Công trình được đầu tư xây dựng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng; Công  trình, hạng mục công trình, thiết bị vận hành khai thác công trình đường bộ chưa hết thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

b) Được đảm bảo kinh phí thực hiện bảo dưỡng, vận hành khai thác theo tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng, định mức;

c) Thời gian thực hiện hợp đồng quản lý, bảo dưỡng theo chất lượng thực hiện không quá 5 năm.

3. Đối với các gói thầu, hợp đồng có các tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ không đáp ứng đủ các quy định tại Khoản 2 Điều này, Cơ quan được giao quản lý tài sản căn cứ vào tình trạng  của từng loại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, kinh phí được giao để quyết định việc áp dụng hình thức bảo trì theo chất lượng đối với từng tài sản, từng công việc quản lý, bảo dưỡng trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đặt hàng và hợp đồng giao nhận thầu, hợp đồng đặt hàng.

Điều 3. Tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện

Tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện bao gồm:

1. Các yêu cầu về chất lượng thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phương pháp đánh giá kết quả thực hiện theo hình thức chấm điểm và quy định về việc giảm trừ chi phí thanh toán được quy định tại Phụ lục số I  ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Quy định về giám sát, nghiệm thu hoạt động quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ theo chất lượng thực hiện được quy định tại Phụ lục số II kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …  tháng … năm 2019.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

3. Các hoạt động quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, đã ký hợp đồng bảo trì trước ngày Thông tư này có hiệu lực, các bên tham gia ký kết hợp đồng thương thảo điều chỉnh lại hợp đồng đã ký phù hợp quy định của Thông tư này.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng thuộc Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 Nơi nhận:
Kiểm toán nhà nước;
Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
UBND và Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Bộ GTVT (Bộ trưởng, các Thứ trưng);
Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
Trang thông tin điện tử Bộ GTVT;
Báo GT, Tạp chí GTVT;
Lưu VT, KCHT (3 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
 

 

 


Lê Đình Thọ

 
Văn bản này có file đính kèm, tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung
Ghi chú
dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
Vui lòng đợi