Dự thảo Thông tư Định mức tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----------

Số:            /2019/TT-BGTVT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------   

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2019

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật

Tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải.

----------------------------

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2019.

2. Bãi bỏ các quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu đối với tàu công vụ và ca nô công vụ của Cảng vụ hàng hải tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải tại Thông tư số 93/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện thủy tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.

3. Đối với các phương tiện thủy công vụ được đầu tư mới, hoặc thay thế động cơ (sau thời điểm Thông tư có hiệu lực) chưa được quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của cảng vụ hàng hải được ban hành kèm theo Thông tư này, đơn vị được giao quản lý, sử dụng phương tiện thủy công vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định, trình Bộ Giao thông vận tải chấp thuận để áp dụng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam, các Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Công báo;

- Lưu: VT, Vụ KHCN.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

 
Văn bản này có file đính kèm, tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực