Công văn 9818/VPCP-CN 2019 xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-----------------

Số: 9818/VPCP-CN

V/v: Xử lý vật tư thu hồi từ thực
hiện nhiệm vụ công ích trong
lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu
hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

 

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp;

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6799/BGTVT-TC ngày 23 tháng 7 năm 2019), ý kiến các Bộ: Tài chính (văn bản số 11482/BTC-QLCS ngày 27 tháng 9 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 3133/BTP-PLDSKT ngày 19 tháng 8 năm 2019), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 1216/UBQLV-CNHT ngày 26 tháng 8 năm 2019) về vướng mắc trong xử lý vật tư thu hồi từ thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2018 có hiệu lực đến thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT;

các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;

- Lưu: VT, CN (2). Ha 6

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực