Công văn 9811/VPCP-CN 2019 điều chỉnh Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------------

Số: 9811/VPCP-CN

V/v Điều chỉnh Dự án đường
cao tốc Vân Đồn - Móng Cái
theo hình thức đối tác công tư,

Hợp đồng BOT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

 

                                    

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (văn bản số 6935/UBND-GT1 ngày 25 tháng 9 năm 2019) về việc điều chỉnh Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái theo hình thức đối tác công tư, Hợp đồng BOT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan để quyết định điều chỉnh dự án theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

                  

Nơi nhận;

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;

- Lưu: VT, CN (2).Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực