Công văn 9247/VPCP-CN 2019 đề án giao quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------------

Số: 9247/VPCP-CN

V/v Đề án giao quản lý, sử dụng và

khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

                 

                                                                          

Kính gửi:

                                    - Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Công an,

Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;

                                    - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

                                    - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6413/TTr-BGTVT ngày 09 tháng 7 năm 2019), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (văn bản số 3048/TCTCHKVN-TCKT ngày 29 tháng 7 nătn 2019), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5552/BKHĐT-KCHTĐT ngày 07 tháng 8 năm 2019), Tài chính (văn bản số 11231/BTC-QLCS ngày 24 tháng 9 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 3106/BTP-PLDSKT ngày 16 tháng 8 năm 2019), Công an (văn bản số 2078/BCA-ANKT ngày 30 tháng 7 năm 2019), Quốc phòng (văn bản số 8421/BQP-TC ngày 06 tháng 8 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4117/BTNMT-KHTC ngày 22 tháng 8 năm 2019); Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 1266/UBQLV-CNHT ngày 05 tháng 9 năm 2019) và về việc phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 349/TB-VPCP ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;

- Lưu: VT,CN(2).Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực