Công văn 6717/VPCP-CN 2019 cấp phép cho ô tô chở khách của nước ngoài có tay lái ở bên phải

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 6717/VPCP-CN
V/v cấp phép cho xe ô tô chở khách của nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 3139/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 về việc xin chủ trương cho phép tỉnh Quảng Trị cấp phép cho xe ô tô cá nhân, ô tô khách có tay lái bên phải của tỉnh Mukdahan và một số vùng Đông Bắc Thái Lan được vào tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc cấp phép cho ô tô chở người của nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo đúng quy định của pháp luật và Nghị định số 80/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2009 quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, QP, NG, VHTT&DL;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) cp

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực