Công văn 6659/VPCP-CN 2019 chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư trên Quốc lộ 24

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 6659/VPCP-CN

V/v: Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6010/BGTVT-KHĐT ngày 27 tháng 6 năm 2019), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2883/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 6 năm 2019 và số 3443/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 7 năm 2019) về Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến rõ về nội dung tiếp thu, chỉnh sửa và giải trình của Bộ Giao thông vận tải, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật đất đai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- VPCP: BTCN, cac PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;

các Vụ: NN, QHĐP, V.I;

- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực