Công văn 543/TTg-CN trình Quốc hội Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cao tốc Bắc Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________

Số: 543/TTg-CN
V/v:
Trình Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định Nhà nước (Báo cáo số 3052/BC-HĐTĐNN ngày 11 tháng 5 năm 2020) và Bộ Giao thông vận tải (Tờ trịnh số 4450/TTr-BGTVT ngày 11 tháng 5 năm 2020) về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; căn cứ ý kiến của các Thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thông qua nội dung dự thảo Tờ trình Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ và trực tiếp báo cáo, giải trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung nêu trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, QP, CA, KH&CN, NN&PTNT, TP, VHTT&DL, TT&TT;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của TTg,

các Vụ: KTTH, QHĐP, TH, TKBT;

- Lưu: VT, CN (2).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực