Công văn 5383/UBND-ĐT Hà Nội 2019 triển khai cắm điểm đón, trả khách bằng ô tô

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------------

Số: 5383/UBND-ĐT

V/v Triển khai cắm điểm đón, trả khách cho phương tiện vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây Dựng;

- Công an Thành phố;

- UBND các quận, huyện, Thị xã.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 9990/SGTVT-QLVT ngày 12/11/2019 của Sở Giao thông vận tải về triển khai cắm điểm đón, trả khách cho phương tiện vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội (có bản phô tô gửi kèm).

Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1) Thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:

- Thường xuyên kiểm tra, tổng hợp ý kiến và tham mưu các văn bản về điểm đón, trả khách xe tuyến cố định trên địa bàn Thành phố, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh (đối với các vị trí điểm đón, trả khách không còn phù hợp).

- Tổ chức thực hiện cắm biển báo hiệu, sơn kẻ tại vị trí dừng đỗ điểm đón, trả khách; tổ chức quản lý và bảo trì hệ thống điểm đón, trả khách đồng bộ với hệ thống kết cầu hạ tầng giao thông; Chỉ đạo Ban duy tu các công trình HTGT và đơn vị quản lý cầu, đường thực hiện công tác duy tu, bảo trì hệ thống điểm đón, trả khách;

- Ra văn bản thông báo về việc đưa vào khai thác hoặc ngừng khai thác điểm đón, trả khách trên tuyến cố định (theo quy định tại Điểm b), Khoản 3, Điều 9 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT, ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT).

- Xem xét, chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định vào đón, trả khách tại các điểm đón, trả khách gắn với hành trình tuyến được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (chỉ cho phép các xe khách tuyến cố định đi và đến các bến xe trên địa bàn Thành phố được sử dụng điểm đón, trả khách với điều kiện: có lộ trình tuyến đi qua điểm đón, trả khách đó).

- Tổ chức chỉ đạo ký cam kết với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có phương tiện vận tải đi và đến các bến xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội về việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại các điểm đón, trả khách tuyến cố định.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định, phối hợp phân luồng tổ chức giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực.

 - Hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá công tác quản lý hoạt động đối với các điểm đón, trả khách; phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND Thành phố các giải pháp thực hiện góp phần nâng cao công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

2) Giao Công an Thành phố: tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường bố trí điểm đón, trả khách; phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác phân luồng, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại các điểm đón, trả khách; phối hợp với Sở GTVT rà soát, xác định vị trí điểm đón, trả khách.

3) Giao UBND các quận, huyện, Thị xã (nơi có điểm đón, trả khách): phối hợp với Sở GTVT rà soát, xác định vị trí điểm đón, trả khách; bố trí lực lượng phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức quản lý hoạt động tại các điểm đón, trả khách theo thẩm quyền; phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo quy định; tổ chức đảm bảo vệ sinh môi trường tại vị trí điểm đón, trả khách theo phân cấp.

4) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các Sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở GTVT thực hiện công tác tổ chức, quản lý nhà nước tại các điểm đón, trả  khách theo quy định.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bí thư Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- Đ/c Chủ tịch UBND TP;

(Để báo cáo)

- Các đ/c PCT UBND TP;

- VPUBTP: Đ/c CVP, PCVP Phạm Văn Chiến,

ĐT(Chiến, Đát, Thg, Phg), TH, TKBT, NC;

- Lưu: VT, ĐTThịnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Hùng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 5383/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai cắm điểm đón, trả khách cho phương tiện vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5383/UBND-ĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 03/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực