Công văn 5179/VPCP-CN 2019 bổ sung đường nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài Lào Cai

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 5179/VPCP-CN
V/v
: Bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Về ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3294/BKHĐT-KCHTĐT ngày 21 tháng 5 năm 2019) về việc bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên, thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 sau khi Quốc hội thông qua việc gia hạn hiệu lực của các quy định của pháp luật có liên quan đến quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, TN&MT, TC, QP, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan