Công văn 4183/VPCP-CN 2020 về việc cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4183/VPCP-CN
V/v: Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ nút giao quốc lộ 18 đến cầu vượt Quán Toan

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (văn bản số 36/TTr-LUB ngày 16 tháng 3 năm 2020), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2901/BGTVT-KHĐT ngày 27 tháng 3 năm 2020), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2767/BKHĐT-KTĐPLT ngày 28 tháng 4 năm 2020), Bộ Tài chính (văn bản số 4656/BTC-ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2020) về việc cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ nút giao với quốc lộ 18 (tỉnh Quảng Ninh) đến cầu vượt Quán Toan (thành phố Hải Phòng), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ nút giao với quốc lộ 18 (tỉnh Quảng Ninh) đến cầu vượt Quán Toan (thành phố Hải Phòng) thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyn Xuân Phúc tại văn bản số 181/TB-VPCP ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm phù hợp quy hoạch, đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 4183/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ nút giao quốc lộ 18 đến cầu vượt Quán Toan
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4183/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 27/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực