Công văn 4140/VPCP-CN 2019 kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 4140/VPCP-CN
V/v: Kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ trung ương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

 

Xét đề nghị của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương tại văn bản số 20/QBTTW-VB ngày 03 tháng 5 năm 2019 về việc chấp thuận danh sách thành viên Hội đồng Quỹ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý kiện toàn lại nhân sự của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương như đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ tại văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 đối với Nghị đnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT,
  TC;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Hiệp hội Vận t
i ô tô VN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2) cp

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan