Công văn 4050/VPCP-CN về việc đề nghị được vận chuyển công dân Việt Nam về nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 4050/VPCP-CN
V/v Đề nghị được vận chuyển công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:   

- Bộ Giao thông vận tải;

- Công ty Cổ phần Hàng không VietJet.

 

Xét báo cáo và đề nghị của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet tại văn bản số 89-20/VJC-COM ngày 08 tháng 5 năm 2020 về việc đề nghị được vận chuyển công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hp Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet tại văn bản nêu trên theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác bảo hộ công dân

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần Hàng không VietJet và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, CT, YT, LĐ, TB&XH; GD&ĐT, TP, TC, TT&TT, VH, TT&DL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, QHQT, KGVX, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, CN (2b). LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực