Công văn 3789/VPCP-CN triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Bình - Quảng Trị

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 3789/VPCP-CN

V/v việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh) - Quảng Trị (Cam lộ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

 

Về đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị (Văn bản số 1818/TTr- UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020) về việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Bình (Vạn Ninh) - Quảng Trị (Cam Lộ), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải xem xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại văn bản nêu trên, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trèn;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- VPCP: BTCN, cac PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;

- Lưu: VT, CN (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực