Công văn 3661/VPCP-CN thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cao tốc Bắc Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 3661/VPCP-CN

V/v: Thẩm định Báo cáo NCTKT điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4395/BC-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2020) về công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định theo phương án đã được Chính phủ thống nhất tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020, bảo đảm kịp báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 9.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Tổ trưởng Tổ TVKT,

các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;

- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực