Công văn 363/VPCP-CN 2020 thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------------

Số: 363/VPCP-CN

V/v Triển khai, thực hiện Dự án
xây dựng một số đoạn
đường bộ cao tốc trên tuyến
Bắc - Nam phía Đông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

 

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 12442/BGTVT-ĐTCT ngày 27 tháng 12 năm 2019) về tình hình triển khai, thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo triển khai Dự án để bảo đảm đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 52/2017/QH14; kịp thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, V.I, TH;

- Lưu: VT, CN (2).Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực