Công văn 3065/BGTVT-VT đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê chuyến

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
__________

Số: 3065/BGTVT-VT

V/v: Đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê chuyến (charter).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại Công văn số 2412/VPCP-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê chuyến (charter), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, vận tải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

2. Cục Hàng không Việt Nam:

- Thông báo đến các hãng hàng không về việc tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn cao điểm về phòng, chống dịch Covid-19.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong về việc tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn cao điểm về phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Gửi kèm văn bản: Công văn số 2412/VPCP-KGVX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế, VH,TT&DL;

- Cổng TTĐT GTVT;

- Lưu: VT, VTải (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________

Số: 2412/VPCP-KGVX
V/v:
Đón khách du lịch Nga đến Việt Nam trên các chuyến bay thuê bao (charter)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Giao thông vận tải.

 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch ANEX Việt Nam có văn bản số 010/CV-2020 ngày 18 tháng 3 năm 2020 kiến nghị xem xét không đóng cửa thị trường khách Nga đến các thành phố biển Việt Nam bằng các chuyến bay thuê bao (charter) trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đơn vị chức năng có văn bản trả lời Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch ANEX Việt Nam về việc tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn cao điểm về phòng, chống dịch Covid-19.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương, các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, vận tải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng (để b/c);

- Các Bộ: QP CA, NG;

- Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL);

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, CN, QHQT;

- Lưu: VT, KGVX(3b).ddt.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực