Công văn 3010/BGTVT-VT hạn chế vận tải hành khách hàng không đi/đến Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
____________

Số: 3010/BGTVT-VT
V/v: Hạn chế vận tải hành khách đường hàng không đi/đến thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:      

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Công văn số 1151/UBND-VX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hạn chế các chuyến bay quốc nội đi và đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Công văn số 2275/UBND-GT ngày 28 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc hạn chế vận tải hành khách đường hàng không đi và đến thành phố Hải Phòng để phòng dịch Covid - 19, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Ngày 29 tháng 3 năm 2020, Bộ GTVT đã có ban hành Công văn số 2915/BGTVT-VT và Công văn số 2917/BGTVT-VT về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19, trong đó Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để hạn chế tối đa việc vận chuyển hành khách đến thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hải Phòng như kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Bộ GTVT trân trọng thông báo để Quý Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Quý Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng được biết./.

Gửi kèm văn bản:

- Công văn s 2915/BGTVT-VT ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải;

- Công văn số 2917/BGTVT-VT ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VTải (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
____________

Số: 2915/BGTVT-VT
V/v: Ti
ếp tục thực hiện Chỉ thị s 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gi: Cục Hàng không Việt Nam

 

Thực hiện Ch thsố 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thtướng Chính phvề việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chng dịch Covid-19; nhm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ thành phHà Nội và thành ph H Chí Minh đối với các địa phương và trên cơ sđề xuất ca Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thống nhất với đề xut ca Cục HKVN và yêu cu Cục HKVN thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Kể từ 00 giò 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, các hãng hàng không Việt Nam chỉ được khai thác vận chuyển hành khách với tần sut như sau:

- Đường bay Hà Nội - thành ph HChí Minh - Hà Nội: Mi hãng hàng không Việt Nam được khai thác 01 chuyến/ngày.

- Các đường bay Hà Nội - Đà Nng/Phú Quốc - Hà Nội: Mi hãng hàng không Việt Nam được khai thác 01 chuyến/ngày/đường bay.

- Các đưng bay thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nng/Phú Quốc - thành phố Hồ Chí Minh: Mi hãng hàng không việt Nam được khai thác 01 chuyến/ngày/đường bay.

2. Dng toàn bộ các chuyến bay trên các đường bay nội địa còn lại đi/đến Hà Nội và đi/đến thành phHồ Chí Minh.

3. Không hạn chế khai thác đối vi các chuyến bay không vận chuyn hành khách.

4. Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ct giảm các chuyến bay đi/đến địa phương, kịp thời đề xuất phương án, báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định.

5. Trong trường hợp đặc biệt phát sinh nhu cầu chuyên chở hành khách tcác cảng hàng không địa phương đến Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, các hãng hàng không đề nghị đến Cc HKVN tng trưng hợp c th đ xem xét, quyết định.

6. Chđạo các Cảng vụ hàng không:

- Phối hợp vi chính quyền địa phương rà soát việc cách ly của t bay người nước ngoài đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chng dịch tuân th các quy trình, quy định v phòng và chng dịch lây lan dịch bệnh ca Bộ Y tế.

- Giám sát việc thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc của hành khách trước khi lên tàu bay, yêu cầu các hãng hàng không đảm bảo hành khách trước khi lên tàu bay phải thực hiện khai báo y tế điện tử bt buộc.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Cục Y tế GTVT;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VTải (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

 Lê Anh Tuấn

 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
____________

Số: 2917/BGTVT-VT
V/v: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:   

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Cục Đường sắt Việt Nam;

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ thành phố Hà Nội và thành phố Hố Chí Minh đối với các địa phương và trên cơ sở đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam: chỉ đạo các Sở Giao thông vận tải

- Kể từ 00 giờ 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi/đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp đặc biệt, các Sở GTVT kịp thời báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được xem xét, giải quyết.

- Các tuyến cố định đi từ Hà Nội và ngược lại, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại:

+ Chỉ vận chuyển hành khách tối đa 02 chuyến/ngày đối với các tuyến dưới 100km; đảm bảo số lượng hành khách trên 01 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người;

+ Chỉ vận chuyển hành khách tối đa 01 chuyến/ngày đối với các tuyến còn lại; đảm bảo số lượng hành khách trên 01 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người;

- Không hạn chế khai thác đối với các chuyến xe không vận chuyển hành khách.

2. Cục Đường sắt Việt Nam: chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các doanh nghiệp vận tải đường sắt

- Kể từ 00 giờ 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020:

+ Tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương.

+ Đối với tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh: chỉ được khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày (02 chuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và 02 chuyến ngược lại).

Trường hợp đặc biệt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, doanh nghiệp vận tải đường sắt kịp thời báo cáo Cục Đường sắt Việt Nam để được xem xét, giải quyết.

- Không hạn chế khai thác đối với các chuyến tàu không vận chuyển hành khách.

3. Cục Hàng hải Việt Nam

- Chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải:

+ Phối hợp với cơ quan Biên phòng, Y tế kiểm dịch không để thuyền viên đi bờ, hạn chế tối đa việc thay đổi thuyền viên;

+ Phối hợp với các cảng, các công ty hoa tiêu có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hoa tiêu và công nhân xếp dỡ làm việc trên tàu.

- Phối hợp với các địa phương giảm tối đa các chuyến tàu chở khách tuyến từ bờ ra đảo và có biện pháp quản lý chặt chẽ thuyền viên và hành khách đi tàu.

4. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: phi hợp với các địa phương giảm tối đa các chuyến tàu chở khách tuyến t bờ ra đảo và có biện pháp quản lý chặt chẽ thuyền viên và hành khách đi tàu.

5. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Báo cáo Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương đ có ch đạo các đơn vị vận tải hạn chế tối đa việc vận chuyn hành khách trong địa phương, đi/đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác đi với các loại hình vận tải hành khách; tạm dừng hoặc t chức lại hoạt động giao thông công cộng đ hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận tải hàng hóa.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Nhu trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Cục Y tế GTVT;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VTải (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 

 
Lê Anh Tuấn

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực