Công văn 2991/BGTVT-VT 2020 dừng vận chuyển hành khách đến Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

________

Số: 2991/BGTVT-VT

V/v: Dừng vận chuyển hành khách đến Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

 

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống dịch Covid-19 (Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) thông báo đến tất cả các hãng hàng không:

Dừng vận chuyển hành khách đến Việt Nam; không áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và các trường hợp đặc biệt mà được sự đồng ý của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.

Thời điểm áp dụng: kể từ 00 giờ 00 phút ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế;

- Bộ Ngoại giao (p/h);

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Cục Y tế GTVT;

- Cổng TTĐT GTVT;

- Lưu: VT, VTải (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực