Công văn 2481/VPCP-CN 2020 gia hạn giấy phép lấy xe tay lái thuận tạm nhập tái xuất

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________

Số: 2481/VPCP-CN
V/v: Gia hạn giấy phép lái xe tay lái thuận tạm nhập tái xuất tại Việt Nam trong đợt cao đi
m dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2781/BGTVT-VT ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc báo cáo đề xuất xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Du lịch Đường mòn Châu Á xin gia hạn thời gian tạm nhập, tái xuất của phương tiện đã vào Việt Nam du lịch trong đợt dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên về việc Công ty TNHH Du lịch Đường mòn Châu Á được thay đổi thời gian tái xuất phương tiện cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 thuyên giảm và việc đi lại giữa Việt Nam và các quốc gia có dịch bệnh được trở lại bình thường (thông tin về phương tiện tạm nhập, tái xuất theo đúng nội dung tại văn bản số 9762/BGTVT-VT ngày 16 tháng 10 năm 2019 và văn bản số 60/BGTVT-VT ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải). Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định cụ thể thời gian tái xuất đối với phương tiện nêu trên.

2. Trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, phương tiện nêu trên không được tham gia giao thông; Công ty TNHH Du lịch Đường mòn Châu Á phải chấp hành đầy đủ các quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các cơ quan chức năng, đồng thời chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí phát sinh (nếu có).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, QP, TC, Y tế, VHTT&DL;
- Cty TNHH DL Đường mòn Châu Á;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2) cp

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 
Mai Tiến Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực