Công văn 2448/STTTT-BCVT 2021 Hà Nội đăng ký hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 20

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
__________

Số: 2448/STTTT-BCVT

V/v: Đăng ký hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố; Phương án số 204/PA-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố về phương án phân vùng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố; Công văn số 2901/UBND-ĐT ngày 04/9/2021 của UBND Thành phố về việc hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu gửi, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh; Công văn số 3986/SGTVT-VP ngày 04/9/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị cấp mã xác nhận cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia và phục vụ Khai giảng năm học mới 2021-2022 đã được Sở Giao thông vận tải cấp (Bản chụp kèm theo); Thông báo về “Quy trình xét duyệt, cấp Giấy đi đường, Thẻ đi mua hàng thiết yếu tại Vùng 1 theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19” của Công an thành phố Hà Nội tại “Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội”; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông nghiên cứu các văn bản nêu trên, thực hiện đăng ký danh sách cán bộ, nhân viên hoạt động tại Vùng 1 trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

1. Đăng ký danh sách cán bộ, nhân viên hoạt động trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021

a) Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thuộc Nhóm 2 nêu tại Thông báo của Công an thành phố Hà Nội.

b) Để có thông tin gửi danh sách đề nghị Công an thành phố Hà Nội cấp Giấy đi đường, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông:

- Các doanh nghiệp bưu chính:

+ Đối với danh sách nhân viên vận chuyển bưu gửi bằng xe mô tô, xe hai bánh: Thực hiện rà soát danh sách nhân viên đã được Sở Giao thông vận tải cấp mã số xác nhận hoạt động vận chuyển bưu gửi bằng xe mô tô, xe hai bánh trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh danh sách nhân viên vận chuyển bưu gửi trong trường hợp có thay đổi nhân sự nhưng không được vượt quá số lượng đã được Sở Giao thông vận tải cấp mã số xác nhận.

+ Thực hiện cung cấp thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông theo hướng dẫn tại Bước 1 của Quy trình cấp thuộc Nhóm 2 nêu tại Thông báo của Công an thành phố Hà Nội. Ưu tiên đăng ký danh sách cán bộ, nhân viên đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

- Các doanh nghiệp viễn thông:

Thực hiện cung cấp thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông theo hướng dẫn tại Bước 1 của Quy trình cấp thuộc Nhóm 2 nêu tại Thông báo của Công an thành phố Hà Nội. Ưu tiên danh sách cán bộ, nhân viên thực hiện các nhiệm vụ khắc phục sự cố, bảo trì, duy tu, sửa chữa hạ tầng viễn thông, dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp; cán bộ, nhân viên đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

c) Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với cán bộ, nhân viên khi tham gia các hoạt động nêu trên; nhân viên vận chuyển bưu gửi thuộc các doanh nghiệp bưu chính phải có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế và hoạt động theo khung thời gian quy định của UBND Thành phố.

2. Thời gian và phương thức tiếp nhận danh sách cán bộ, nhân viên hoạt động trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021:

- Thời gian: Các doanh nghiệp gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước 12 giờ 00 ngày 05/9/2021 để tổng hợp.

- Phương thức tiếp nhận: Các doanh nghiệp gửi văn bản đề xuất (văn bản có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp theo mẫu đính kèm; đồng thời gửi file *.doc và *.xls) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông qua Email của Phòng Bưu chính - Viễn thông: pbcvt_sotttt@hanoi.gov.vn.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ và khẩn trương thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND Thành phố (để b/c);

- CATP Hà Nội, Sở GTVT (để p/h);

- Giám đốc Sở TT&TT (để b/c); Các Phó Giám đốc Sở TT&TT; Các phòng: BCXBTT, TTĐT;

- Lưu: VT, BCVT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Hương

 

 

 

 

Phụ lục 1

ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

(Kèm theo Công văn số 2448/STTTT-BCVT ngày 5/9/2021 của Sở TT&TT)

________________

 

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ hoạt động:  

- Họ và tên người đại diện:......................................... ; Chức vụ:..................................

- Số điện thoại:.................................. ; Email:...............................................................

- Họ và tên người liên hệ:........................................... ; Chức vụ:..................................

- Số điện thoại:.................................. ; Email:...............................................................

2. Danh sách cán bộ, nhân viên đăng ký cấp Giấy đi đường

STT

Họ và tên

Số CCCD/ CMND

Tuyến đường/khu vực di chuyển

Ngành nghề

Hiệu lực của giấy đi đường (Nhập dấu - để ghi nhận từ ngày -> đến ngày, ví dụ 26/08-30/08) Nhập dấu “,” để phân cách giữa các ngày, ví dụ 26/08, 27/08)

Khung giờ (Nhập khung giờ ví dụ 08:00 - 17:00)

Ngày xét nghiệm RT-PCR gần nhất

Tên doanh nghiệp

I

Cán bộ, nhân viên khối văn phòng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhân viên vận chuyển bưu gửi đã được Sở GTVT cấp mã xác nhận (đối với doanh nghiệp bưu chính)/Nhân viên khắc phục sự cố hạ tầng, dịch vụ viễn thông (đối với doanh nghiệp viễn thông)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên vận chuyển bưu gửi bổ sung mới (thay thế cho các nhân viên đã được Sở GTVT cấp mã xác nhận nhưng hiện nay có thay đổi nhân sự)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột “Ngày xét nghiệm RT-PCR gần nhất”: áp dụng đối với nhân viên vận chuyển bưu gửi thuộc các doanh nghiệp bưu chính.

 

GIÁM ĐỐC

(Ghi rõ họ tên và đóng dấu xác nhận)

 

 

 

Phụ lục 2

ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY ĐI ĐƯỜNG CHO PHƯƠNG TIỆN DO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG SỬ DỤNG LƯU THÔNG TRÊN ĐƯỜNG

(Kèm theo Công văn số 2448/STTTT-BCVT ngày 5/9/2021 của Sở TT&TT)

________________

 

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:       

- Địa chỉ hoạt động:         

- Họ và tên người đại diện:................................................ ;.... Chức vụ:..............................

- Số điện thoại:......................................... ;... Email:............................................................

- Họ và tên người liên hệ:.................................................. ;.. Chức vụ:................................

- Số điện thoại:......................................... ;... Email:............................................................

2. Danh sách phương tiện do cán bộ, nhân viên sử dụng đăng ký cấp Giấy đi đường

STT

Loại phương tiện

Biển kiểm soát

Hàng hóa/Số ghế

Người điều khiển

Số CCCD/ CMND

Tuyến đường, khu vực di chuyển

Hiệu lực của giấy đi đường (Nhập dấu - để ghi nhận từ ngày -> đến ngày, ví dụ 26/08­30/08) Nhập dấu “,” để phân cách giữa các ngày, ví dụ 26/08, 27/08)

Khung giờ (Nhập khung giờ ví dụ 08:00 - 17:00)

Ngày xét nghiệm RT-PCR gần nhất

Tên doanh nghiệp

I

Cán bộ, nhân viên khối văn phòng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhân viên vận chuyển bưu gửi đã được Sở GTVT cấp mã xác nhận (đối với doanh nghiệp bưu chính)/Nhân viên khắc phục sự cố hạ tầng, dịch vụ viễn thông (đối với doanh nghiệp viễn thông)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên vận chuyển bưu gửi bổ sung mới (thay thế cho các nhân viên đã được Sở GTVT cấp mã xác nhận nhưng hiện nay có thay đổi nhân sự)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột “Ngày xét nghiệm RT-PCR gần nhất”: áp dụng đối với nhân viên vận chuyển bưu gửi thuộc các doanh nghiệp bưu chính.

 

GIÁM ĐỐC

(Ghi rõ họ tên và đóng dấu xác nhận)

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 2448/STTTT-BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc đăng ký hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố theo Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021
Cơ quan ban hành: Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2448/STTTT-BCVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Mai Hương
Ngày ban hành: 05/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông , Thông tin-Truyền thông , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác