Công văn 1625/CHK-VTHK 2020 mở bán vé máy bay và hoàn tiền vé do dịch Covid-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
_________

Số: 1625/CHK-VTHK
V/v:
Mở bán vé máy bay và hoàn tiền vé cho hành khách trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;

- Công ty CPHK: Tre Việt, Vietjet, Jetstar Pacific Airlines;

- Công ty bay dịch vụ hàng không;

- Thanh tra Hàng không, Phòng Vận tải hàng không, Văn phòng Cục.

 

Hiện nay, cả nước ta đang phòng chống dịch COVID-19, hoạt động vận tải hàng không được điều tiết theo từng giai đoạn theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT). Trong tình hình mới, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Trong khi Cục HKVN chưa thể cấp phép bay dài hạn theo lịch bay Mùa, các hãng hàng không cần theo dõi, bám sát các chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục HKVN để lập kế hoạch khai thác vận chuyển hàng không phù hợp.

2. Các hãng hàng không chỉ được mở bán các chuyến bay đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép bay.

3. Đối với những chuyến bay đã được mở bán không theo phép bay đã cấp, các hãng hàng không phải hoàn trả tiền vé cho hành khách mà không thu bất cứ khoản tiền nào.

4. Giao Phòng Vận tải hàng không, Thanh tra hàng không giám sát chặt chẽ hoạt động bán, khai thác các chuyến bay của các hãng hàng không để xử lý nghiêm các vi phạm;

5. Giáo Văn phòng thường xuyên theo dõi đường dây nóng, kịp thời nắm bắt các phản ánh của hành khách để chuyển cho các hãng hàng không xử lý, hoặc báo cáo Cục trưởng Cục HKVN xử lý theo thẩm quyền.

Cục HKVN thông báo để các hãng hàng không, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục trưởng (để b/c);

- Các Phó Cục trưởng;

- Lưu: VT, VTHK.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đinh Việt Sơn

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực