Công văn 1441/TTg-CN 2019 chính sách bồi thường dự án cải tạo công trình đường sắt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-----------------

Số: 1441/TTg-CN

V/v: Phê duyệt Khung chính sách bồi thường,

hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh,

tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam,

Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10057/TTr-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2019) về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến thẩm tra Khung chính sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 5400/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 10 năm 2019), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg;

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KTTH;

 - Lưu: VT, CN (3)

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực