Công văn 1351/TTg-CN 2019 giao triển khai Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------

Số: 1351/TTg-CN

V/v: Giao cơ quan nhà nước có
thẩm quyền triển khai Dự án
đầu tư xây dựng đường cao tốc

Thành phố Hồ Chí Minh -
Mộc Bài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

                                                                           

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8883/BGTVT-ĐTCT ngày 19 tháng 9 năm 2019), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 3639/UBND-KTN ngày 05 tháng 9 năm 2019) và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (văn bản số 689/UBND-KTTC ngày 10 tháng 4 năm 2019) về việc giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (Dự án) như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

2. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Dự án theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT;

các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;

- Lưu: VT, CN (2).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực