Công văn 1350/TTg-CN 2019 chính sách về bồi thường Dự án gia cố các hầm yếu đường sắt

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯÓNG CHÍNH PHỦ

----------------

Số: 1350/TTg-CN

V/v Phê duyệt Khung chính sách về bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án gia cố
các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và
cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh -
Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

                                    - Bộ Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8920/TTr-BGTVT ngày 20 tháng 9 năm 2019), ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi truờng (văn bản số 5017/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 01 tháng 10 năm 2019 và số 4687/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17 tháng 9 năm 2019) về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT, TN&MT;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGD cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP;

- Lưu: VT, CN (2) Ha

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực