Công văn 12254/VPCP-CN 2018 hoàn thiện Nghị định Quy định quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 12254/VPCP-CN
V/v
: Hoàn thiện Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.

 

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 14653/BTC-QLCS ngày 26 tháng 11 năm 2018 về việc ban hành Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Nghị định), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp rà soát điều khoản chuyển tiếp của dự thảo Nghị định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 11827/VPCP-KTTH ngày 04 tháng 12 năm 2018, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực