Công văn 11290/BGTVT-CYT 2021 tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên các đoàn tàu nội địa chở khách thường lệ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIAO THÔNG VẬN TẢI

_________

Số: 11290/BGTVT-CYT
V/v: Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch
bệnh COVID-19 trên các đoàn tàu nội
địa chở khách thường lệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

 

                                                             

Kính gửi:

- Cục Đường sắt Việt Nam;

- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt.

 

Qua 02 tuần thực hiện khôi phục các đoàn tàu chở khách thường lệ, bước đầu đã đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và cơ bản kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Để từng bước hoàn thiện quy trình tổ chức vận chuyển và tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi tàu, hiện nay, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang tích cực phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để thống nhất việc trích xuất thông tin di chuyển nội địa của hành khách qua ứng dụng PC-COVID. Trong giai đoạn trước mắt, để tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh khi khai thác các đoàn tàu nội địa chở khách, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung như sau:

1. Đối với hành khách:

- Tiếp tục thực hiện các tiêu chuẩn, điều kiện về hành khách tại khoản 1 Mục V tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng, an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ban hành Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT (trừ việc phải hoàn thành Bản cam kết tại Phụ lục 1).

- Tuân thủ 5K; thực hiện khai báo điện tử (Khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-COVID) hoặc bằng hình thức phù hợp khác theo hướng dẫn của nhân viên đường sắt tại ga đường sắt.

- Cung cấp thông tin theo Mẫu phiếu thông tin cho hành khách tham gia chuyến tàu kèm theo công văn này cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng đường sắt (Mẫu được đăng tải trên Website/App của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc kê khai tại ga làm thủ tục kiểm soát vé trước khi lên tàu);

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các thông tin khai báo.

2. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng đường sắt:

- Yêu cầu, chủ động hướng dẫn hành khách thực hiện khai báo điện tử (Khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-COVID); trường hợp hành khách chưa thực hiện khai báo, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng đường sắt có trách nhiệm bố trí nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC-COVID hoặc các hình thức phù hợp khác trước khi lên tàu.

- Yêu cầu hành khách cung cấp hoặc kê khai thông tin theo Mẫu phiếu thông tin cho hành khách tham gia chuyến tàu trước khi hành khách vào ga để lên tàu. Tổng hợp danh sách hành khách đến theo từng địa phương để thông báo cho địa phương có hành khách đến cư trú, lưu trú sau chuyến đi. Lưu trữ thông tin của hành khách để phục vụ công tác giám sát sau chuyến tàu của các cơ quan Nhà nước và địa phương có liên quan.

- Có trách nhiệm đăng tải Mẫu phiếu thông tin hành khách kèm theo công văn này trên Website/App của đơn vị và cung cấp Mẫu này tại ga làm thủ tục kiểm soát vé trước khi vào ga lên tàu. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng đường sắt có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến điều kiện đi lại bằng đường sắt cho hành khách, hướng dẫn khách mua vé, kê khai các thông tin liên quan theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện các yêu cầu khác tại khoản 6 Mục V tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng, an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT (trừ việc tiếp nhận mẫu cam kết của hành khách và lưu trữ bản cam kết của hành khách).

3. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục thực hiện các yêu cầu được quy định tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng, an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

4. Cục Đường sắt Việt Nam:

- Chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị có liên quan tiếp tục bố trí bộ phận tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách và thông báo tới đầu mối tiếp nhận tại các địa phương đến trước khi chuyến tàu khởi hành.

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung tại văn bản này. Tăng cường theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được quy định tại Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT và các nội dung tại văn bản này đảm bảo các chuyến tàu được khai thác an toàn, không xảy ra tình trạng ùn ứ hành khách tại các nhà ga đường sắt, đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khác được quy định tại Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiệntừ 23h00 ngày 26/10/2021 cho đến khi có thông báo mới./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để báo cáo);

- BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Các Bộ: Y tế, TTTT;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Vụ Vận tải;

- Văn phòng Bộ;

- Cổng TTĐT của Bộ;

- Lưu: VT, CYT (Thu).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông

 

 

 

 
 
 

MẪU PHIẾU THÔNG TIN HÀNH KHÁCH THAM GIA CHUYẾN TÀU

(Ban hành kèm theo Công văn số 11290/BGTVT-CYT ngày 26 tháng 10 năm 2021)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ HIỆU CHUYẾN TÀU

NGÀY KHỞI

HÀNH

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ NƠI ĐI (ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xóm/xã, phường/quận, huyện, thị xã/tỉnh, thành phố)

ĐỊA CHỈ NƠI ĐẾN (ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xóm/xã, phường/quận, huyện, thị xã/tỉnh, thành phố )

CHỮ KÝ

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Phiếu thông tin này có thể thực hiện theo khách đoàn, nhóm, gia đình,...

 

thuộc tính Công văn 11290/BGTVT-CYT

Công văn 11290/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên các đoàn tàu nội địa chở khách thường lệ
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:11290/BGTVT-CYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành:26/10/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi