Công văn 10185/VPCP-CN 2019 khởi công Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc Bắc Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-----------------

Số: 10185/VPCP-CN

V/v Khởi công Dự án xây dựng
một số đoạn đường bộ cao tốc
trên tuyến Bắc - Nam phía Đông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2019

 

 

 

                                                          

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10298/BGTVT-CQLXD ngày 30 tháng 10 năm 2019) về việc xin chủ trương khởi công Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc tổ chức khởi công Dự án khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, bảo đảm tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- UBND tỉnh Ninh Bình;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;

- Lưu: VT, CN (2). Ha

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực