Công điện 29/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo gấp tình hình giải ngân kế hoạch năm 2012 và danh mục các dự án đề nghị kéo dài thời gian thanh toán nguồn ngân sách Trung ương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
Số: 29/CĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013
 
 
CÔNG ĐIỆN
VỀ VIỆC BÁO CÁO GẤP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH NĂM 2012
VÀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN THANH TOÁN
NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
--------------------------
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Điện: Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 4196/BKHĐT-TH ngày 20/6/2013 đề nghị các Bộ, ngành và địa phương báo cáo về tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Trung ương năm 2012 và danh mục các dự án đề nghị kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2013, thực hiện theo ý kiến chđạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 17/5/2013.
Để kịp thời tổng hợp số liệu báo cáo, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, các ban quản lý dự án báo cáo gấp về tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Trung ương năm 2012 và danh mục các dự án đề nghị kéo dài thời gian thanh toán sang năm 2013. Báo cáo gửi về Bộ (qua Vụ KHĐT) bằng văn bản và email theo địa chỉ: tonghop.khdt@mt.gov.vn trước ngày 04/7/2013.
Có các biểu mẫu báo cáo kèm theo
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưng;
- T/tâm công nghệ TT (để đăng ti trên trang Web của Bộ GTVT);
- Lưu VT, KHĐT
(5).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Tấn Viên
 
 
PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN NĂM 2012
(Biểu mẫu kèm theo Công điện s
ố 29/CĐ-BGTVT ngày 02 tháng 7 năm 2013)
 
Đơn vị: Triệu đng

TT
Dự án
Kế hoạch năm 2012 (*)
Khối lượng thực hiện từ 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012
Giải ngân từ 01/01/2012 đến ngày 31/01/2013
Tng s
Trong nước
Nước ngoài
Tng s
Trong nước
Nước ngoài
Tng s
Trong nước
Nước ngoài
 
Tổng số
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
Chuẩn bđầu tư
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Dự án ....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II
Thực hiện dự án
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Dự án ....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: (*) Kế hoạch năm 2012 không bao gồm các khoản vốn bổ sung trong năm 2012
 
PHỤ LỤC 2
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN NSNN
 KẾ HOẠCH NĂM 2013
(Biểu mẫu kèm theo Công điện số 29/CĐ-BGTVT ngày 02 tháng 7 năm 2013)
 

TT
Danh mục dự án
Tổng số vốn ứng trước
Khối lượng thực hiện svốn ứng trước
Giải ngân svốn ứng trước
Đã bố trí kế hoạch 2013 để thu hồi các khoản ứng trước
Ghi chú
Từ thời điểm ứng trước đến hết ngày 31/12/2012
Từ thời điểm ứng trước đến hết ngày 30/6/2013
Từ thời điểm ứng trước đến hết ngày 31/01/2013
Từ thời điểm ứng trước đến hết ngày 30/6/2013
 
Tổng số
 
 
 
 
 
 
 
I
Vốn đối ứng dự án ODA
 
 
 
 
 
 
 
1
Dự án...
 
 
 
 
 
 
 
 
….
 
 
 
 
 
 
 
II
Vốn dự án giao thông trong nước
 
 
 
 
 
 
 
1
Dự án...
 
 
 
 
 
 
 
 
….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 3
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN SỐ VỐN KẾ HOẠCH NĂM 2012 CHƯA GIẢI NGÂN HẾT SANG NĂM 2013
(Biểu mẫu kèm theo Công điện số 29/CĐ-BGTVT ngày 02 tháng 7 năm 2013)
 
Đơn vị: triệu đồng

TT
Danh mục dự án
Quyết định đầu tư
Kế hoạch 2012 được giao
Khi lượng thực hiện từ 01/01/2012 đến hết 31/12/2012
Giải ngân từ 01/01/2012 đến hết 31/01/2013
Số vốn NSTW còn li chưa giải ngân đề nghị cho phép kéo dài
Ghi chú
Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
TMĐT
Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
Trong đó: NSTW
Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
Trong đó: NSTW
Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
Trong đó: NSTW
Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
Trong đó: NSTW
 
Tổng số
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
Vn đi ứng cho các dự án ODA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Dự án ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II
Các dự án mua sắm thiết bị nhập khẩu, đã đấu thầu, ký hợp đồng, mL/C, đặt cọc thanh toán theo hợp đồng nhưng hàng không về kịp để thanh toán đúng thời gian quy đnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Dự án ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III
Các dự án được bố trí đủ vốn theo quyết định đầu tư để hoàn thành, đưa vào sử dụng (kế hoạch năm tiếp theo không được bố trí vốn)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Dự án ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV
Các dự án btrí vốn đền bù, GPMB mà phương án đền bù, GPMB đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Dự án ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

thuộc tính Công điện 29/CĐ-BGTVT

Công điện 29/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo gấp tình hình giải ngân kế hoạch năm 2012 và danh mục các dự án đề nghị kéo dài thời gian thanh toán nguồn ngân sách Trung ương
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:29/CĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công điệnNgười ký:Trương Tấn Viên
Ngày ban hành:02/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông , Kế toán-Kiểm toán

tải Công điện 29/CĐ-BGTVT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi