giáo sư

Lọc bài viết theo:

Giáo sư phải có ít nhất 3 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế 14/09/2018

Ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 37/2018/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Đã chính thức có kết quả rà soát giáo sư, phó giáo sư 05/03/2018

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã thực hiện rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư đạt tiêu chuẩn năm 2017. Kết quả rà soát vừa được Hội đồng này công bố.

Tiêu chuẩn để trở thành giáo sư, phó giáo sư 01/08/2021

Theo quy định hiện hành, để trở thành phó giáo sư, giáo sư, ứng viên phải có công bố nghiên cứu khoa học theo quy định và sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn...