Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng-an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

Số: 01/VBHN-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC (CÓ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG)

Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh;

Căn cứ Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học, cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp trung học phổ thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định[1]:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông).

Điều 2.[2] Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2009 và thay thế Quyết định số 52/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông.

Điều 3. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư này, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, PC, GDQP.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC (CÓ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Trường đại học, cao đẳng

TT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng cần cho 1 lớp

Ghi chú

1

Tài liệu

Mỗi sinh viên 1 bộ gồm 2 quyển

a

Giáo trình GDQP-AN đại học, cao đẳng Tập 1

Quyển

b

Giáo trình GDQP-AN đại học, cao đẳng Tập 2

Quyển

2

Tranh in

a

Bộ tranh vũ khí bộ binh (AK, CKC, RPĐ, B40, B41)

Bộ

1

Một bộ gồm 7 tờ

b

Thuốc nổ, đồ dùng gây nổ và kỹ thuật sử dụng

Bộ

1

Một bộ gồm 2 tờ

c

Vũ khí hủy diệt lớn và cách phòng tránh

Bộ

1

Một bộ gồm 3 tờ

3

Bản đồ quân sự

a

Ký hiệu quân sự

Quyển

1

b

Bản đồ địa hình quân sự

Bộ

25

Một bộ gồm 4 tờ

c

Ống nhòm

Chiếc

25

d

Địa bàn

Chiếc

25

e

Thước chỉ huy

Chiếc

25

f

Thước 3 cạnh

Chiếc

25

4

Mô hình vũ khí

a

Mô hình súng AK-47, CKC, B40, B41 cắt bổ (bằng kim loại)

Bộ

1

Một bộ gồm 4 khẩu

b

Mô hình súng tiểu liên AK-47 luyện tập (bằng kim loại)

Khẩu

5

c

Mô hình súng tiểu liên

AK-47 (nhựa composit)

Khẩu

Mỗi sinh viên 1 khẩu

d

Mô hình súng bắn tập laser (nhựa composit)

Khẩu

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

e

Mô hình lựu đạn F1 cắt bổ

Quả

5

f

Mô hình lựu đạn F1 luyện tập

Quả

15

5

Máy bắn tập

a

Máy bắn MBT-03

Chiếc

1

Mỗi lớp có thể dùng 1 trong 3 loại máy bắn

b

Máy bắn laser TEC-01

Chiếc

1

c

Máy bắn điện tử TB-95

Chiếc

1

d

Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07

Chiếc

1

6

Thiết bị khác

a

Bao đạn, túi đựng lựu đạn

Chiếc

15

b

Bộ bia (khung + mặt bia số 4)

Bộ

10

c

Bao cát ứng dụng

Chiếc

10

d

Giá đặt bia đa năng

Chiếc

5

e

Kính kiểm tra ngắm

Chiếc

1

f

Đồng tiền di động

Chiếc

1

g

Mô hình đường đạn trong không khí

Chiếc

1

h

Hộp dụng cụ huấn luyện

Bộ

1

i

Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả

Chiếc

1

k

Đĩa hình huấn luyện

Bộ

1

Một bộ gồm 5 đĩa VCD

l

Dụng cụ băng bó cứu thương

Bộ

5

m

Cáng cứu thương

Chiếc

1

n

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh

Bộ

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

o

Tủ đựng súng và thiết bị, giá súng và bàn thao tác

Bộ

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

6 [3]

Đồng phục

6.1

Trang phục giảng viên và cán bộ quản lý GDQP - AN

Không dùng cho sĩ quan Quân đội biệt phái

a

Trang phục mùa đông

Bộ

01

b

Trang phục mùa hè

Bộ

01

c

Mũ Kêpi

Chiếc

01

d

Mũ cứng

Chiếc

01

e

Mũ mềm

Chiếc

01

f

Thắt lưng

Chiếc

01

g

Giầy da

Đôi

01

h

Tất sợi

Đôi

01

i

Sao mũ Kêpi GDQP - AN

Chiếc

01

k

Sao mũ cứng GDQP - AN

Chiếc

01

l

Sao mũ mềm GDQP - AN

Chiếc

01

m

Nền cấp hiệu GDQP - AN

Đôi

01

n

Nền phù hiệu GDQP - AN

Đôi

01

o

Biển tên

Chiếc

01

p

Ca vát

Chiếc

01

6.2

Trang phục sinh viên GDQP - AN

a

Trang phục (dùng chung hai mùa)

Bộ

01

Nền cấp hiệu, phù hiệu, biển tên GDQP - AN may liền áo

b

Mũ cứng

Chiếc

01

c

Mũ mềm

Chiếc

01

d

Giầy vải

Đôi

01

e

Tất sợi

Đôi

01

f

Thắt lưng

Chiếc

01

g

Sao mũ cứng GDQP - AN

Chiếc

01

h

Sao mũ mềm GDQP - AN

Chiếc

01

Ghi chú: Trang phục học viên đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP - AN được áp dụng như trang phục giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý GDQP - AN.

- Đối với trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh tính như trường đại học, cao đẳng.

- Số lượng thiết bị dạy học được tính theo số lớp thực học trong một thời điểm (50 sinh viên/lớp).

II. Trường trung cấp chuyên nghiệp

TT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng cần cho 1 lớp

Ghi chú

1

Tài liệu

Mỗi học sinh 1 bộ gồm 2 Quyển

a

Giáo trình GDQP-AN trung cấp chuyên nghiệp Tập 1

Quyển

b

Giáo trình GDQP-AN trung cấp chuyên nghiệp Tập 2

Quyển

2

Tranh in

a

Tổ chức Quân đội và Công an

Bộ

1

Một bộ gồm 4 tờ

b

Tác hại của ma túy

Bộ

1

Một bộ gồm 2 tờ

c

Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương

Bộ

1

Một bộ gồm 3 tờ

d

Súng tiểu liên AK

Bộ

1

Một bộ gồm 2 tờ

e

Súng trường CKC

Bộ

1

Một bộ gồm 2 tờ

f

Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC

Tờ

1

g

Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn F1

Tờ

1

h

Các động tác vận động trong chiến đấu

Bộ

1

Một bộ gồm 2 tờ

3

Mô hình vũ khí

a

Mô hình súng AK-47, CKC cắt bổ (bằng kim loại)

Bộ

1

Một bộ gồm 2 khẩu

b

Mô hình súng tiểu liên AK-47 luyện tập (bằng kim loại)

Khẩu

5

c

Mô hình súng tiểu liên AK-47 (nhựa composit)

Khẩu

Mỗi học sinh 1 khẩu

d

Mô hình súng bắn tập laser (nhựa composit)

Khẩu

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

e

Mô hình lựu đạn F1 cắt bổ

Quả

5

f

Mô hình lựu đạn F1 luyện tập

Quả

15

4

Máy bắn tập

a

Máy bắn MBT-03

Chiếc

1

Mỗi lớp có thể dùng 1 trong 3 loại máy bắn

b

Máy bắn laser TEC-01

Chiếc

1

c

Máy bắn điện tử TB-95

Chiếc

1

d

Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07

Chiếc

1

5

Thiết bị khác

a

Bao đạn, túi đựng lựu đạn

Chiếc

15

b

Bộ bia (khung + mặt bia số 4)

Bộ

10

c

Bao cát ứng dụng

Chiếc

10

d

Giá đặt bia đa năng

Chiếc

5

e

Kính kiểm tra ngắm

Chiếc

1

f

Đồng tiền di động

Chiếc

1

g

Mô hình đường đạn trong không khí

Chiếc

1

h

Hộp dụng cụ huấn luyện

Bộ

1

i

Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả

Chiếc

1

k

Đĩa hình huấn luyện

Bộ

1

Một bộ gồm 5 đĩa VCD

l

Dụng cụ băng bó cứu thương

Bộ

5

m

Cáng cứu thương

Chiếc

1

n

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh

Bộ

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

o

Tủ đựng súng và thiết bị, giá súng và bàn thao tác

Bộ

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

6 [4]

Đồng phục

6.1

Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý GDQP - AN

Không dùng cho sĩ quan Quân đội biệt phái

a

Trang phục mùa đông

Bộ

01

b

Trang phục mùa hè

Bộ

01

c

Mũ Kêpi

Chiếc

01

d

Mũ cứng

Chiếc

01

e

Mũ mềm

Chiếc

01

f

Thắt lưng

Chiếc

01

g

Giầy da

Đôi

01

h

Tất sợi

Đôi

01

i

Sao mũ Kêpi GDQP - AN

Chiếc

01

k

Sao mũ cứng GDQP - AN

Chiếc

01

l

Sao mũ mềm GDQP - AN

Chiếc

01

m

Nền cấp hiệu GDQP - AN

Đôi

01

n

Nền phù hiệu GDQP - AN

Đôi

01

o

Biển tên

Chiếc

01

p

Ca vát

Chiếc

01

6.2

Trang phục học sinh GDQP - AN

a

Trang phục (dùng chung hai mùa)

Bộ

01

Nền cấp hiệu, phù hiệu, biển tên GDQP - AN may liền áo

b

Mũ cứng

Chiếc

01

c

Mũ mềm

Chiếc

01

d

Giầy vải

Đôi

01

e

Tất sợi

Đôi

01

f

Thắt lưng

Chiếc

01

g

Sao mũ cứng GDQP - AN

Chiếc

01

h

Sao mũ mềm GDQP - AN

Chiếc

01

Ghi chú: Trang phục học viên đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP - AN được áp dụng như trang phục giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý GDQP - AN.

- Số lượng thiết bị dạy học được tính theo số lớp thực học trong một thời điểm (50 học sinh /lớp).

III. Trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)

TT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng cần cho 1 lớp

Ghi chú

1

Tài liệu

a

Sách giáo khoa GDQP-AN lớp 10

Quyển

Mỗi học sinh 1 Quyển

b

Sách giáo khoa GDQP-AN lớp 11

Quyển

Mỗi học sinh 1 Quyển

c

Sách giáo khoa GDQP-AN lớp 12

Quyển

Mỗi học sinh 1 Quyển

d

Sách giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh lớp 10, 11, 12

Bộ

Mỗi giáo viên 1 bộ gồm 3 Quyển

2

Tranh in

a

Bộ tranh dùng cho lớp 10: Đội ngũ từng người không có súng; đội ngũ đơn vị; một số loại bom, đạn; cấp cứu ban đầu và băng bó vết thương; tác hại của ma túy

Bộ

1

Một bộ gồm 6 tờ

b

Bộ tranh dùng cho lớp 11: Súng trường CKC; súng tiểu liên AK; cách bắn súng AK, CKC; tư thế động tác bắn AK, CKC; cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn; kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương; bản đồ biên giới quốc gia

Bộ

1

Một bộ gồm 13 tờ

c

Bộ tranh dùng cho lớp 12: Tổ chức hệ thống nhà trường quân đội, công an; tư thế động tác vận động trong chiến đấu; lợi dụng địa hình địa vật; giới thiệu quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội và Công an

Bộ

1

Một bộ gồm 7 tờ

3

Mô hình vũ khí

Bộ

a

Mô hình súng AK-47, CKC cắt bổ (bằng kim loại)

Bộ

1

Một bộ gồm 2 khẩu

b

Mô hình súng tiểu liên AK-47 luyện tập (bằng kim loại )

Khẩu

5

c

Mô hình súng tiểu liên AK-47 (nhựa composit)

Khẩu

Mỗi học sinh 1 khẩu

d

Mô hình súng bắn tập laser (nhựa composit)

Khẩu

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

e

Mô hình lựu đạn F1 cắt bổ

Quả

5

f

Mô hình lựu đạn F1 luyện tập

Quả

15

4

Máy bắn tập

a

Máy bắn MBT-03

Chiếc

1

Mỗi lớp có thể dùng 1 trong 3 loại máy bắn

b

Máy bắn laser TEC-01

Chiếc

1

c

Máy bắn điện tử TB-95

Chiếc

1

d

Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07

Chiếc

1

5

Thiết bị khác

a

Bao đạn, túi đựng lựu đạn

Chiếc

15

b

bộ bia (khung + mặt bia số 4)

Bộ

10

c

Bao cát ứng dụng

Chiếc

10

d

Giá đặt bia đa năng

Chiếc

5

e

Kính kiểm tra ngắm

Chiếc

1

f

Đồng tiền di động

Chiếc

1

g

Mô hình đường đạn trong không khí

Chiếc

1

h

Hộp dụng cụ huấn luyện

Bộ

1

i

Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả

Chiếc

1

k

Đĩa hình huấn luyện

Bộ

1

Một bộ gồm 5 đĩa VCD

l

Dụng cụ băng bó cứu thương

Bộ

5

m

Cáng cứu thương

Chiếc

1

n

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh

Bộ

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

o

Tủ đựng súng và thiết bị, giá súng và bàn thao tác

Bộ

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

6 [5]

Đồng phục

6.1

Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý GDQP - AN

Không dùng cho sĩ quan Quân đội biệt phái

a

Trang phục mùa đông

Bộ

01

b

Trang phục mùa hè

Bộ

01

c

Mũ Kêpi

Chiếc

01

d

Mũ cứng

Chiếc

01

e

Mũ mềm

Chiếc

01

f

Thắt lưng

Chiếc

01

g

Giầy da

Đôi

01

h

Tất sợi

Đôi

01

i

Sao mũ Kêpi GDQP - AN

Chiếc

01

k

Sao mũ cứng GDQP - AN

Chiếc

01

l

Sao mũ mềm GDQP - AN

Chiếc

01

m

Nền cấp hiệu GDQP - AN

Đôi

01

n

Nền phù hiệu GDQP - AN

Đôi

01

o

Biển tên

Chiếc

01

p

Ca vát

Chiếc

01

6.2

Trang phục học sinh GDQP - AN

a

Trang phục (dùng chung hai mùa)

Bộ

01

Nền cấp hiệu, phù hiệu, biển tên GDQP - AN may liền áo

b

Mũ cứng

Chiếc

01

c

Mũ mềm

Chiếc

01

d

Giầy vải

Đôi

01

e

Tất sợi

Đôi

01

f

Thắt lưng

Chiếc

01

g

Sao mũ cứng GDQP - AN

Chiếc

01

h

Sao mũ mềm GDQP - AN

Chiếc

01

Ghi chú: Trang phục học viên đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP - AN được áp dụng như trang phục giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý GDQP - AN.

- Số lượng thiết bị dạy học được tính theo số lớp thực học trong một thời điểm (50 học sinh /lớp).


[1] Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có căn cứ ban hành như sau:

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh;

Căn cứ Thông tư  số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12  tháng 9  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh;

Căn cứ Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp trung học phổ thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

2 Điều 2 và Điều 3 của Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013 quy định như sau:

“Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.

Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) được sửa đổi, bổ sung kèm theo Thông tư này, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.”

[3] Mục này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) (Sửa đổi, bổ sung kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.

[4] Mục này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) (Sửa đổi, bổ sung kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.

[5] Mục này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) (Sửa đổi, bổ sung kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.

thuộc tính Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng-an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)
Số hiệu:01/VBHN-BGDĐTNgày ký xác thực:02/01/2014
Loại văn bản:Văn bản hợp nhấtCơ quan hợp nhất: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày đăng công báo:Đang cập nhậtNgười ký:Phạm Vũ Luận
Số công báo:Đang cập nhậtNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi