Thông báo 625/TB-BGDĐT 2019 kết luận của Hội đồng xác định chất lượng đầu vào ngành sư phạm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

­-------------

Số: 625/TB-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN

Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào
tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên
hệ chính quy năm 2019

 

Ngày 20/7/2019 Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 (ĐHSP, CĐSP, TCSP) được thành lập theo Quyết định số 2037/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp, thảo luận phương án xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐHSP, CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2019.

Sau khi nghe Vụ Giáo dục Đại học, thường trực Hội đồng báo cáo kết quả phân tích điểm của Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Hội đồng kết luận như sau:

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh ĐHSP, CĐSP, TCSP là mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của thí sinh thi trung học phổ thông quốc gia ở khu vực 3 đối với mỗi tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

2. Cơ sở xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào để tuyển sinh ĐHSP, CĐSP, TCSP bao gồm:

a) Kết quả thi của thí sinh và yêu cầu về chất lượng đối với nguồn tuyển;

b) Chỉ tiêu tuyển sinh ĐHSP, CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2019;

c) Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh.

3. Trên cơ sở đó, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng đối với mỗi trình độ ĐHSP, CĐSP, TCSP như sau:

a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ ĐHSP là 18 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển;

b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ CĐSP là 16 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển;

c) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ TCSP là 14 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

4. Kiến nghị:

Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để tuyển sinh ĐHSP, CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2019, làm căn cứ cho các cơ sở đào tạo có liên quan thực hiện việc xét tuyển.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- BCĐ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH; tuyển sinh CĐ, TC nhóm ngành đào tạo GV hệ chính quy năm 2019 (để biết);

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

Lê Hải An

THỨ TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực