Thông báo 196/TB-VPCP kết luận về Đề án sáp nhập, hợp nhất trường đại học công lập

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 196/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học công lập và Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường sư phạm

_____________

 

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Thái Nguyên để cho ý kiến về Đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học công lập và Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường sư phạm.

Sau khi nghe ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

1. Việc xây dựng và trình 02 Đề án đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao và đúng quy trình, thủ tục.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện và sử dụng 02 Đề án này vào việc xây dựng Đề án Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng (để b/c);

- Các Bộ: GDĐT, NV, TP, TC, CT, VHTTDL

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TCCV, TH;

- Lưu: VT, KGVX (3). ĐND.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực