Thông báo 181/TB-BGDĐT trưng dụng trường đại học tại Hà Nội làm nơi cách ly dịch Covid

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

Số: 181/TB-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về trưng dụng cơ sở vật chất một số cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn làm nơi cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19

_______________

 

Ngày 21/3/2020, tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc trưng dụng cơ sở vật chất một số cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn làm nơi cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chủ trì cuộc họp có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị chức năng của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục Thể chất cùng đại diện 12 cơ sở giáo dục đại học sẵn sàng cho Ủy ban nhân dân thành phố sử dụng cơ sở vật chất làm cơ sở cách ly tập trung.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, báo cáo tình hình cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục đại học, phát biểu của các đơn vị chức năng của thành phố, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kết luận:

1. Đánh giá cao sự chủ động phối hợp chạt chẽ giữa Bộ GDĐT và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc trưng tập, sử dụng cơ sở vật chất, ký túc xá của các cơ sở giáo dục đại học làm nơi cách ly tập trung công dân Việt Nam và người nước ngoài; hoan nghênh 12 cơ sở giáo dục đại học đã tích cực chủ động phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong công tác Phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Đề nghị 08 cơ sở giáo dục đại học gồm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Lao động - Xã hội, Trường Đại học Sư phạm Thể dục, Thể thao Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội rà soát cơ sở vật chất hiện có, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn khảo sát của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đến khảo sát tình hình và sẵn sàng bàn giao cơ sở vật chất cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sử dụng làm nơi cách ly tập trung.

3. Giao Vụ Giáo dục Đại học làm đầu mối phối hợp giữa các cơ sở giáo dục đại học với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trân trọng thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ để các đơn vị liên quan thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- UBNDTP Hà Nội ;

- ĐHQGHN, ĐHSPHN, ĐHSPHN2, ĐHLĐXH, ĐHSPTDTTHN, ĐHNV, HVNH, ĐHLNVN (để t/h);

- Vụ GDĐH;

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, VP, GDTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Đề

Ủy viên thương trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực