Thông báo 131/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014 - 2017 đối với 4 trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
Số: 131/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO
 NHÀ NƯỚC VỀ ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2017
ĐỐI VỚI 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
Ngày 11 tháng 3 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập đã chủ trì cuộc họp bàn về Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014 - 2017 đối với 4 trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về Đề án; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:
1. Việc triển khai thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công là vấn đề rất quan trọng, khó, phức tạp, có tác động tích cực đến sự phát triển cả về số lượng và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; phát huy tốt hơn chính sách điều tiết thu nhập, bảo đảm công bằng xã hội; thu hút thêm nguồn tài chính để đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ sự nghiệp công nên cần phải được các bộ, ngành đặc biệt quan tâm, triển khai quyết liệt trên tinh thần quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; thực hiện có hiệu quả những nội dung mà Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập đã thống nhất tại các phiên họp để đề ra được những giải pháp mới, khả thi, tạo được bước chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2014 và trong giai đoạn tới.
Nhất trí nội dung cơ bản Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014-2017 đối với 4 trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu dự họp, giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thành lập tổ công tác liên ngành để phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện nội dung Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước ngày 30 tháng 4 năm 2014 và phê duyệt trước ngày 30 tháng 5 năm 2014.
2. Trong quá trình hoàn thiện Đề án, cần lưu ý:
a) Về nội dung thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường trong các lĩnh vực
- Về thực hiện nhiệm vụ: cần rà soát lại để lựa chọn các nhiệm vụ giao cho các trường tự quyết định và chịu trách nhiệm một cách phù hợp, gần với chuẩn kết quả thực hiện để phục vụ cho công tác kiểm tra, đánh giá và quản lý chặt chẽ theo hướng tiếp tục giao tự chủ thực hiện đối với các nhiệm vụ đã được giao và mở rộng hợp lý hoặc từng bước các nhiệm vụ có thể phân cấp.
- Về tổ chức bộ máy, nhân sự: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào thực tiễn hiện nay đề xuất về tiêu chí tuyển chọn và chỉ tiêu tổng biên chế viên chức tối đa của từng trường trong thời gian thí điểm, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo được giao, làm cơ sở pháp lý cho các trường chủ động quyết định về việc phát triển tổ chức bộ máy, nhân sự phù hợp.
- Về chế độ trả lương cho người lao động trong các cơ sở thí điểm: Bộ Nội vụ xây dựng thang bảng lương (theo Kết luận của Trung ương). Trong khi chưa xây dựng được bảng lương cụ thể thì tạm thời cho thực hiện theo một mức tối đa nhất định, bên cạnh đó nghiên cứu thưởng.
- Về tài chính:
+ Về chế độ thu: Cần quy định rõ những công việc được thu tiền dịch vụ và những công việc nào không được thu thêm tiền ngoài học phí. Phân biệt rõ việc thu lệ phí và việc thu tiền để thực hiện các dịch vụ đào tạo ngoài học phí đề đáp ứng theo nhu cầu. Lệ phí cần thực hiện theo quy định chung của Nhà nước. Các chính sách thu của trường phải được công bố công khai, quản lý chặt chẽ phục vụ đúng mục đích.
+ Về học phí: Căn cứ vào các quy định hiện hành, thực tiễn chi phí và khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo để tính toán và đề ra được quy định về mức thu học phí đối với các đơn vị thí điểm theo từng nhóm ngành theo hướng có quy định cụ thể về khung học phí được phép thu đối với từng nhóm ngành hoặc gắn với tiêu chí đáp ứng điều kiện phục vụ dạy và học trong từng giai đoạn. Đối với các chương trình chất lượng cao được thu học phí tương xứng chi phí đào tạo theo yêu cầu và sự thỏa thuận giữa người học và cơ sở đào tạo.
+ Đề án cần làm rõ về cơ chế phân phối tài chính phù hợp trong các đơn vị; cơ chế phân phối cần chú trọng chính sách chi tiền thưởng, tiền hỗ trợ, khuyến khích, động viên nâng cao năng suất, chất lượng lao động, hạn chế mở rộng mức bình quân theo mức lương cơ bản đã được Nhà nước quy định, đồng thời, trong điều kiện cụ thể, có thể dành một phần thu để chi đầu tư xây dựng phát triển nhà trường. Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất trong Đề án cơ chế tín dụng cho các trường thí điểm, kể cả tín dụng tín dụng.
+ Về cơ chế cấp phát: Cần lưu ý để có quy định phù hợp theo hướng hạn chế tối đa việc giao cho các trường thực hiện việc miễn, giảm các khoản thu đối với học sinh, sinh viên diện chính sách, đối tượng ưu tiên (Nhà nước cấp phát phần miễn, giảm để người học nộp cho trường). Bộ Tài chính đề xuất về việc thay đổi cơ chế cấp phát từ ngân sách để hỗ trợ cho các đối tượng người học.
b) Đề án cần bổ sung, làm rõ các yêu cầu về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện việc công khai dân chủ trong và ngoài đơn vị theo đúng yêu cầu, công khai, minh bạch.
c) Về đối tượng, phạm vi áp dụng: Lưu ý việc thí điểm đổi mới phải bảo đảm được triển khai trong toàn bộ các cơ sở đào tạo, không chỉ ở một số ngành, nghề đào tạo.
Đối với các đề án của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu để thống nhất với hai Đại học Quốc gia về việc lồng ghép đưa các nội dung liên quan đến hai Đại học vào trong dự thảo Quyết định này hoặc có thể xem xét để phê duyệt bằng Quyết định riêng của Thủ tướng Chính phủ.
3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đánh giá tình hình tài chính trước khi thí điểm để có căn cứ tổng kết sau một thời gian thí điểm.
Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án có thể tăng số lượng các trường thí điểm thực hiện đổi mới cơ chế theo quy định tại Quyết định phê duyệt Đề án này, nếu xét thấy cần thiết và đáp ứng yêu cầu.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: GD&ĐT, TC, KH&ĐT, TP, NV;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: TH, KTTH, PL;
- Lưu: VT, KGVX(3b) QT. 55
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

thuộc tính Thông báo 131/TB-VPCP

Thông báo 131/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014 - 2017 đối với 4 trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:131/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành:26/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi