Thông báo 1148/TB-BGDĐT 2019 điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-----------

Số:1148/TB-BGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ

----------------

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 5000/QĐ-BGDĐT ngày 16/11/2018 của Bộ truởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ truởng và các Thứ truởng;

Căn cứ Công văn số 562-CV/BCSĐ ngày 25/10/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ;

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Bộ như sau:

1. Bộ truởng Phùng Xuân Nhạ phụ trách thêm:

a) Các lĩnh vực: Báo chí, truyền thông giáo dục.

b) Đơn vị: Báo Giáo dục và Thời đại.

2. Thứ truởng Nguyễn Hữu Độ phụ trách thêm:

a) Các lĩnh vực: Đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ.

b) Đơn vị: Văn phòng.

c) Tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban Chỉ đạo 896).

d) Là chủ tài khoản số 2 của Bộ.

3. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách thêm:

a) Các lĩnh vực: Giáo dục đại học; giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác Đảng và Đoàn thanh niên; công tác công đoàn cơ quan Bộ; dân quân tự vệ của cơ quan Bộ.

b) Đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực; Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Các địa bàn: Các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

d) Các Đề án, Dự án, Chương trình: Dự án Đào tạo kỹ sư chất lượng cao; Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học; Dự án Nâng cấp Trường đại học Cần Thơ.

đ) Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng quốc gia, Hiệp hội: Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ; Trưởng Ban Chỉ đạo chống khủng bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam; Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật; Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính; Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi; Ban Chỉ đạo điều hành giá; Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

e) Là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chủ động liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương (để b/c);

- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg CP (để b/c);

- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- VPTW Đảng, VPQH, VPCTN;

- VPCP; Website Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể TƯ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- HĐ QGGD và PTNL, HĐGSNN;

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ GDĐT;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT;

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Hội CGCVN; Hội Khuyến học VN; Hội CCBCQ Bộ; Hội Thể thao ĐHCNVN; Hội Thể thao HSVN; Hiệp hội Thiết bị GDVN; Hiệp hội các trường ĐH, CĐVN; Hiệp hội các truờng CĐCĐ VN; Hiệp hội các trường CĐ, TC KT-KT;

- Website của Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phùng Xuân Nhạ

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực