Thông báo 1126/TB-SGDĐT-KTKĐ TP.HCM 2022 tuyển sinh vào lớp 10 các Trường THPT chuyên năm học 2022-2023

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126/TB-SGDĐT-KTKĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023,

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh vào lớp 10 các Trường trung học phổ thông chuyên và Trường trung học phổ thông có lớp chuyên như sau:

I. CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÓ LỚP CHUYÊN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
1. Chỉ tiêu chuyên:

Trường

Lớp

THPT chuyên Lê Hồng Phong

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

THPT Nguyễn Thượng Hiền

THPT Gia Định

THPT Nguyễn Hữu Huân

THPT Mạc Đĩnh Chi

Ngữ văn

70

35

35

35

35

35

Toán

70

35

35

35

35

35

Vật lý

70

35

35

35

35

35

Hóa học

70

35

35

35

35

35

Sinh học

35

35

/

/

/

35

Sử

17

/

/

 

/

/

Địa

18

/

/

/

/

/

Tiếng Anh

70

105

35

35

35

35

Tiếng Trung

20

/

/

/

/

/

Tiếng Nhật

15

/

/

/

/

/

Tiếng Pháp

35

/

/

/

/

/

Tin học

35

35

/

35

/

/

Số lớp

17

9

5

6

5

6

Số học sinh

525

315

175

210

175

210

2. Chỉ tiêu không chuyên:

Trường

Chỉ tiêu

THPT chuyên Lê Hồng Phong

180

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

90

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Hữu Huân và THPT Mạc Đĩnh Chi tuyển học sinh chuyên và tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông thường theo 3 nguyện vọng ưu tiên.
3. Môn thi chuyên:
- Các môn thi chuyên gồm có: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tin học.
- Đối với học sinh đăng ký thi chuyên Tin học chú ý: Học sinh có thể chọn môn chuyên là Tin học (học sinh viết bằng ngôn ngữ Pascal hoặc C/C++) hoặc chọn thi môn Toán chuyên. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp chuyên Tin học gồm 70% dành cho học sinh chọn môn chuyên là Tin học và 30% dành cho học sinh chọn thi môn Toán chuyên.
- Riêng lớp chuyên tiếng Pháp Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong sẽ tuyển chọn sau (chọn học sinh trong các lớp Chương trình song ngữ tiếng Pháp đã trúng tuyển của trường).
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Các học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh (học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh, thành phố khác được tham gia dự tuyển vào Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong) và có thêm các điều kiện sau:
1. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.
- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.
2. Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ Khá trở lên.
3. Tốt nghiệp trung học cơ sở loại giỏi.
III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh: Dùng chung mẫu Đơn đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông thường.
Nếu chọn nguyện vọng vào trường chuyên: Ngoài việc đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 trung học phổ thông, học sinh được đăng ký thêm 4 nguyện vọng ưu tiên vào trường chuyên như sau:
Nguyện vọng ưu tiên 1, 2: gồm các lớp chuyên của 2 trong 6 trường chuyên và trường có lớp chuyên nêu trên.
Nguyện vọng ưu tiên 3, 4: gồm các lớp không chuyên của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.
2. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại các tỉnh khác:
- Đơn đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong;
- Bản sao học bạ cấp trung học cơ sở (bản có công chứng hoặc mang theo bản chính để đối chiếu - có thể bổ sung khi đi thi);
- Bản sao khai sinh hợp lệ.
Nộp hồ sơ tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong từ 04/5 đến 09/5/2022.
IV. LỊCH THI
Thí sinh dự thi các bài thi theo lịch sau:

Ngày thi

Buổi

Bài thi

Thời gian làm bài

Giờ mở túi đựng đề thi

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

10.6.2022
(9 giờ 30 phút)

Sáng

Học sinh có mặt tại Điểm thi để sinh hoạt Quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân.

11.6.2022

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 30

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Ngoại Ngữ

90 phút

13 gi 30

13 giờ 55

14 giờ 00

12.6.2022

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 30

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Môn chuyên

150 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

V. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN
1. Điểm xét tuyển:
- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2).
- Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán.
2. Nguyên tắc xét tuyển:
Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.
3. Cách xét tuyển:
- Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.
- Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên.
4. Lưu ý: Nếu không trúng tuyển vào các trường, lớp chuyên, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo 3 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.
VI. THỦ TỤC NHẬP HỌC
1. Hồ sơ nhập học:
Học sinh trúng tuyển phải nộp đủ hồ sơ nhập học gồm:
- Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính).
- Bản sao khai sinh hợp lệ.
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (tạm thời).
2. Lưu ý:
- Nếu sau khi nộp đủ hồ sơ nhập học, trường phát hiện có sai sót so với các quy định trên đây hoặc không đủ điều kiện dự thi thì thí sinh sẽ bị loại khỏi danh sách học sinh của trường.
- Những thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học vào các trường nêu trên và Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc hệ chuyên của Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn có tên trong danh sách xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông thường (vì mỗi học sinh chỉ có tên trúng tuyển vào duy nhất một trường).
- Sau khi được tuyển vào lớp không chuyên của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh sẽ được hướng dẫn để chọn ban theo nguyện vọng và năng lực của học sinh.
- Việc chuyển học sinh ra khỏi lớp chuyên cần thực hiện đúng theo điều 26 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
VII. PHÚC KHẢO
Học sinh đăng ký phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi trong vòng 03 (ba) ngày sau khi công bố kết quả điểm bài thi.
VIII. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Ngày bắt đu

Ngày kết thúc

Nội dung công việc

Đơn vị, cá nhân thực hiện

15/04/2022

09/05/2022

Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ đăng ký dự thi chuyên vào lớp 10 tại trường phổ thông nơi học lớp 9.

Các cơ sở giáo dục

04/05/2022

09/05/2022

Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh khác nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

19/05/2022

23/05/2022

Phát phiếu báo danh cho thí sinh.

Các cơ sở giáo dục

11/06/2022

12/06/2022

Tổ chức thi theo lịch quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo

27/06/2022

27/06/2022

Công bố điểm chuẩn tuyển sinh trung học phổ thông chuyên (Dự kiến).

Sở Giáo dục và Đào tạo

27/06/2022

01/07/2022

Thí sinh trúng tuyển trung học phổ thông chuyên nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển. Sau 16 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2022, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Các cơ sở giáo dục

04/07/2022

04/07/2022

16h00 ngày 04/07/2022 hạn chót các trường THPT chuyên, có lớp chuyên, tích hợp, hoặc có học sinh tuyển thẳng nộp danh sách và cập nhật vào hệ thống danh sách học sinh đã đăng ký học về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Các cơ sở giáo dục

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Các Phòng, ban Sở GD&ĐT;
- Phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Các trường THPT;
- Các trung tâm GDNN-GDTX, GDTX, trường BTVH;
- Lưu: VP, KTKĐ (M).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam

thuộc tính Thông báo 1126/TB-SGDĐT-KTKĐ

Thông báo 1126/TB-SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh vào lớp 10 các Trường trung học phổ thông chuyên năm học 2022-2023
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1126/TB-SGDĐT-KTKĐNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Lê Hoài Nam
Ngày ban hành:15/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi