Quyết định 86/2021/QĐ-UBND Bình Định cơ chế hỗ trợ kinh phí trường mầm non chuyển đổi loại hình trường công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2021/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG MẦM NON THUỘC DIỆN CHUYỂN ĐỔI SANG LOẠI HÌNH TRƯỜNG CÔNG LẬP TỰ CHỦ HOÀN TOÀN VỀ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 4 về cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2760/TTr-SGDĐT ngày 27/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính theo quy định tại Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính như sau:
1. Đối tượng hỗ trợ: Các trường mầm non thuộc diện chuyển đổi sang loại hình công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính gồm:
- Trường MN Quy Nhơn;
- Trường MG Hương Sen, Quy Nhơn;
- Trường MN Hoa Sen, Quy Nhơn;
- Trường MN 2/9, Quy Nhơn;
- Trường MN Phong Lan, Quy Nhơn;
- Trường MN huyện Tuy Phước;
- Trường MN thị xã An Nhơn;
- Trường MN phường Đập Đá;
- Trường MN huyện Tây Sơn;
- Trường MN 19/5, Phù Cát;
- Trường MN thị trấn Phù Mỹ;
- Trường MN Bồng Sơn, Hoài Nhơn;
- Trường MN Tam Quan, Hoài Nhơn.
2. Cơ chế hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên còn thiếu theo quy định hiện hành.
3. Thời gian áp dụng: 03 năm, kể từ năm 2022.
4. Nguồn kinh phí thực hiện: Theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
Điều 2.
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
- Triển khai việc thu học phí của các trường được quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này bằng mức thu học phí của các trường công lập tự chủ một phần trên cùng địa bàn theo quy định trong thời gian thực hiện cơ chế hỗ trợ.
- Khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để có kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ; đồng thời xây dựng Đề án tiếp tục chuyển đổi sang loại hình trường công lập tự chủ, tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Đề án).
2. Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thẩm định Đề án và có kế hoạch hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố thực hiện loại hình trường công lập tự chủ, tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định số 60/2021/NĐ- CP ngày ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022.
Bãi bỏ mức thu học phí được quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Bình Định, Đài PTTH Bình Định;
- Lãnh đạo VP;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, K9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Hải Giang

Thuộc tính văn bản
Quyết định 86/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định về cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 86/2021/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lâm Hải Giang
Ngày ban hành: 30/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực