Quyết định 86/2021/QĐ-UBND Bình Định cơ chế hỗ trợ kinh phí trường mầm non chuyển đổi loại hình trường công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 86/2021/QĐ-UBND

Quyết định 86/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định về cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:86/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lâm Hải Giang
Ngày ban hành:30/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2021/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 30 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG MẦM NON THUỘC DIỆN CHUYỂN ĐỔI SANG LOẠI HÌNH TRƯỜNG CÔNG LẬP TỰ CHỦ HOÀN TOÀN VỀ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 4 về cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2760/TTr-SGDĐT ngày 27/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính theo quy định tại Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính như sau:
1. Đối tượng hỗ trợ: Các trường mầm non thuộc diện chuyển đổi sang loại hình công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính gồm:
- Trường MN Quy Nhơn;
- Trường MG Hương Sen, Quy Nhơn;
- Trường MN Hoa Sen, Quy Nhơn;
- Trường MN 2/9, Quy Nhơn;
- Trường MN Phong Lan, Quy Nhơn;
- Trường MN huyện Tuy Phước;
- Trường MN thị xã An Nhơn;
- Trường MN phường Đập Đá;
- Trường MN huyện Tây Sơn;
- Trường MN 19/5, Phù Cát;
- Trường MN thị trấn Phù Mỹ;
- Trường MN Bồng Sơn, Hoài Nhơn;
- Trường MN Tam Quan, Hoài Nhơn.
2. Cơ chế hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên còn thiếu theo quy định hiện hành.
3. Thời gian áp dụng: 03 năm, kể từ năm 2022.
4. Nguồn kinh phí thực hiện: Theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
Điều 2.
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
- Triển khai việc thu học phí của các trường được quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này bằng mức thu học phí của các trường công lập tự chủ một phần trên cùng địa bàn theo quy định trong thời gian thực hiện cơ chế hỗ trợ.
- Khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để có kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ; đồng thời xây dựng Đề án tiếp tục chuyển đổi sang loại hình trường công lập tự chủ, tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Đề án).
2. Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thẩm định Đề án và có kế hoạch hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố thực hiện loại hình trường công lập tự chủ, tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định số 60/2021/NĐ- CP ngày ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022.
Bãi bỏ mức thu học phí được quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Bình Định, Đài PTTH Bình Định;
- Lãnh đạo VP;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, K9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Hải Giang

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 93/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động và trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 93/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động và trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi